Nuorten kanssa testaamassa Kouvolan kaupungin verkkosivuja

Kouvolalaiset nuoret pääsivät testaamaan ja antamaan mielipiteensä Kouvolan kaupungin verkkosivujen toimivuudesta, kun NOUSU – nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa järjestettiin verkkosivujen testauspajojen sarja.

Digi- ja väestötietoviraston teettämän digitaitokartoituksen mukaan nuorten digitaitoja tulisi vahvistaa osallistamalla nuoria digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä panostamalla viestintään ja nuorten tavoittamiseen. Lisäksi palveluiden laatua, kuten ymmärrettävyyttä, selkokielisyyttä ja tiedon löydettävyyttä, tulisi parantaa. (Digi- ja väestötietovirasto 2021.)

Näiden toimintaehdotusten pohjalta lähdimme toteuttamaan Kouvolan kaupungin verkkosivujen testauspajoja. Testauspajat toteutettiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin Digitaidoilla osalliseksi -hankkeen kanssa. Kouvolan verkkosivujen testauksiin päädyttiin, sillä kaupungin verkkosivujen saavutettavuuden selvitykselle oli tarvetta ja Kouvolan kaupunki oli valmiiksi hankkeen yhteistyökumppani.

Tavoitteena saavutettavammat verkkosivut

Kouvolan verkkosivujen testauksen kokonaisprosessi. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Verkkosivuja tai muita palveluita kehittäessä käyttäjäymmärryksen kasvattaminen on tärkeää. Ymmärrystä voidaan lisätä esimerkiksi testaamalla verkkosivuja itse käyttäjien kanssa, jolloin tulokset ja arviointi on luotettavampia.

Kouvolan verkkosivujen testauspajojen testaajat olivat paikallisia nuoria ja testauksen kohteena oli nuorille suunnatut ja hyödylliset verkkosivun osiot.

Nuoret saatiin mukaan testauspajoihin Kouvolan eri nuorten palveluiden kautta; Monikulttuurikeskus Saaga, Kulttuuripaja KULTA ja NuPa – Nuorten paikka. Nämä nuorisotoimijat olivat ennestään tuttuja ja aiemmin olleet yhteistyössä NOUSU-hankkeen kanssa.

Järjestimme yhteensä 3 testauspajaa ja mukana oli 20 testaajaa. Testaajilla oli käytössään tietokoneet, joiden avulla he suorittivat testaukset.

Tuloksia kerättiin kyselyn ja keskustelevan havainnoinnin avulla. Kyselyn avulla mitattiin kunkin tehtävän kohdalla tiedon löydettävyyttä, käytettävyyttä sekä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, pyytämällä testaajaa antamaan arvosanan kunkin tehtävän kohdalla. Testauksen aikana keskustelimme ja teimme havainnointia siitä, kuinka sujuvasti tai haastavasti tehtävien suorittaminen sujui.

Verkkosivujen testaus koostui tehtävistä, joissa testaajia pyydettiin etsimään Kouvolan verkkosivuilta muun muassa nuorille suunnattuja tapahtumia, kaupungin tarjoamia työpaikkoja, tietoa vaikuttamismahdollisuuksista, tietoa kaupungin vuokra-asunnoista sekä tietoa nuorille suunnatuista palveluista Kouvolassa. Lisäksi pyydettiin arvioimaan verkkosivuja kokonaisuutena sekä kommentoimaan millaista tietoa olisi hyvä lisätä verkkosivuille.

Kouvolan verkkosivut saivat nuorilta hyvää ja huonoa palautetta

Kokonaisuutena verkkosivut saivat hyvää palautetta kattavasta sisällöstä ja suurin osa testaajista kommentoi verkkosivujen sisältöjen olevan selkeää ja ymmärrettävää.

Kaikista saavutettavimmiksi koettiin kaupungin työpaikkojen etsiminen ja näillä sivuilla navigoiminen. Myös kaupungin vuokra-asuntojen etsiminen koettiin helpoksi, mutta tässä kuitenkin tuli kielellisiä haasteita maahanmuuttajataustaisten testaajien kanssa.

Kouvolan verkkosivujen testauspajoissa esiin nousseita kehittämiskohteita. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Suurimpana haasteena ja useimmiten esiin nousseena kommentoinnin kohteena oli se, että nuorille suunnatut sisällöt pitäisi olla helpommin löydettävissä kaupungin verkkosivujen etusivulta. Tämä johtuu osittain siitä, että nuortenkouvola.fi-verkkosivu on tällä hetkellä kaupungin sivuista erillinen verkkosivu. Tämä tuo haasteita silloin, kun pitää etsiä nuorille suunnattuja osioita kaupungin verkkosivuilta, jolloin esimerkiksi hakusanatkaan eivät tuottaneet tuloksia, sillä nuorten osiot sijaitsevat eri verkkosivun alla.

Monikulttuurikeskus Saagasta kootussa testaajaryhmässä vieraskielisten kohdalla esiintyi haasteita kielen kanssa. Osa heistä ei puhunut englantia, ja myös suomen kielen osaaminen oli heikkoa.

Kun yhteistä kieltä ei ole, tärkeäksi nousevat verkkosivujen sisällöissä ja linkeissä käytetyt kuvat ja elementit. Haasteita testaajilla oli silloin, kun kuvat eivät vastanneet sisältöä, esimerkiksi asuminen-linkin taustakuvan etualalla näkyi linnunpönttö, joka aiheutti hämmennystä, ja josta saattoi ajatella linkin vievän luonto- tai eläinaiheiseen osioon. Kuvien tulisi yleisesti vastata sisältöjä paremmin.

Lisäksi vieraskielisiä henkilöitä voisi huomioida lisäämällä Kouvolan verkkosivuille useampia yleisimpiä kielivaihtoehtoja, jolloin käyttäjän valitessa kielen, hänelle avautuisivat vähintäänkin tietoja maahanmuuttajille suunnatuista palveluista Kouvolassa, kuten Moona ja Monikulttuurikeskus Saaga, jotka tarjoavat ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille.

Tällä hetkellä Kouvolan verkkosivujen kielivaihtoehtoina ovat suomi, englanti ja venäjä, mutta näiden lisäksi verkkosivuille voisi lisätä muitakin yleisimpiä Suomessa puhuttuja kieliä, kuten viro, arabia ja somali (Tilastokeskus 2021).

Lisäksi Nuortenkouvola.fi-sivua toivottiin englanninkielisenä. Kouvolassa on paljon nuoria, jotka ovat esimerkiksi maahanmuuttajia tai vaihto-opiskelijoita, ja joille olisi hyödyllistä tietää erilaisista nuorten palveluista Kouvolassa.

Testauspajoissa korostui yhteistyön merkitys

Testauspajojen lopputuloksista koottiin raportti ja toimenpidesuositukset saavutettavuuden parantamiseksi. Raportti luovutettiin Kouvolan kaupungin viestinnälle.

Testauspajoissa korostui yhteistyön merkitys Kouvolan kaupungin, Kouvolan nuorisotoimijoiden, kuten NuPa – Nuorten paikan, Kulttuuripaja KULTA:n ja Monikulttuurikeskus Saagan sekä tietenkin itse nuorten kanssa.

Testauspajat tarjosivat nuorille mahdollisuuden mielipiteillään päästä vaikuttamaan kotikaupunkinsa verkkosivujen mahdolliseen kehittämiseen. Yhteistyö nuorten kanssa oli mielekästä, sillä he kokivat saavansa äänensä kuuluviin. Testauspajoissa korostimme, että palaute verkkosivuista olisi mahdollisimman rehellistä, jotta epäkohtiin voidaan puuttua.

Jokaiseen testauspajaan pyrimme luomaan rennon ja kiireettömän tunnelman. Tarjolla oli aina kahvia ja teetä sekä jotakin pientä purtavaa.

NOUSU – Nuorten Työllisyys Nousuun Kouvolassa -hanke

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa kehitetään Living Lab -toimintaa nuorten digiosaamiseen ja työllisyyteen liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021-31.8.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 – pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätiedot: www.xamk.fi/nousu

IG: @digielamaa

Lähteet

Digi- ja väestötietovirasto. 2021. Nuorten digitaidot -kartoitus 2021. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/DVV_Nuortendigitaidot_kartoitus_raportti_2021.pdf/0eb032bd-1565-a621-5e03-834427377d34/DVV_Nuortendigitaidot_kartoitus_raportti_2021.pdf?t=1630291732706. [viitattu 20.6.2023].

Tilastokeskus. 2021. Vieraskieliset. WWW-dokumentti. Saatavilla: https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset.html. [viitattu 27.6.2023].

Pin It on Pinterest