Verkkoon!

Kuva: Susanna Soisalo

Miten onnistuu digitaalinen nuorisotyö asiaan vihkiytymättömiltä aikuisilta? Mentoring NEETs -hanke toteuttaa ohjausta myös verkossa.

Vaikka nuorisotyö Suomessa on kulkeutunut verkkoon jo 1980-luvulla (Fedotoff & Pietilä 2011, 62-63), perinteistä kasvotusten toteutettavaa työtä tehdään edelleen eniten.

Digitaalinen maailma sovelluksineen kehittyy vauhdilla ja asiaan vihkiytymättömät aikuiset tulevat auttamatta olemaan jäljessä etenkin sosiaalisen median työkalujen suhteen. Kuitenkin nuorisotyön iskulauseen “Mennään sinne missä nuoretkin ovat” mukaisesti matka kohti sosiaalista mediaa ja digitaalisia työkaluja on sekä väistämätön että nuorten kannalta tärkeä. (Fedotoff & Pietilä 2011, 62).

Nuorille suunnatusta verkko-ohjauksesta on saatu hyviä kokemuksia, erityisesti jos nuoren asuinpaikka on etäällä nuorten palveluista ja kun verkkopalveluun ei liity viranomaistahoja (Gretschel & Junttila-Vitikka, 2014).

Kymenlaaksossa toimivassa Mentoring NEETs – Generational Intelligent Mentoring of NEET Young – hankkeessa kehitetään nuorten arkea ja hyvinvointia tukevaa mentorointia (ESR 2018–2021). Digitaalisuus on otettu huomioon hankkeen toiminnassa.

Livementoroinnin lisäksi hankkeessa toteutettavaksi suunniteltiin myös digimentorointia sähköisten välineiden avulla.

Covid19-pandemian tuoman poikkeustilanteen vuoksi hankkeessa suunnitellut työpajat, livementorointi ja muut face-to-face -toiminnat oli joko peruttava tai siirrettävä verkkoon. Koska digimentorointia oli suunniteltu jo aikaisemmin, sen käyttöönotto saatiin tapahtumaan nopealla aikataululla poikkeusolosuhteiden alettua.

Mentoring NEETs -hanke toteuttaa digimentorointia Discord-sovelluksen kautta. Discordissa voidaan jutella joko chatissa tai äänikanavalla. Navigaatio on selkeä ja toiminnot sekä sivut löytyvät helposti. Sovellus on helppokäyttöinen ja sen käyttöön tarvitaan vain Discord-tunnukset. Järjestelmä vaatii rekisteröitymisen, mutta keskusteluissa voidaan toimia anonyymisti nimimerkin takana.

Discordia käytetään verkkonuorisotyössä ja erilaisissa nuorten tukipalveluissa. Esimerkiksi Nuorten Kouvola on ottanut käyttöön Discord kanavalla toimivan virtuaalisen nuokkarin (Nuorten Kouvolan Discord s.a.). Myös Netari eli Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä nuorisotalo netissä järjestää ryhmäkeskusteluja kahtena päivänä viikossa (Netari.fi s.a.). Parhaiten Discord tunnetaan käytöstään nettipelaajien keskuudessa viestinnän välineenä.

Hankkeen periaatteena on lähteä liikkeelle nuorten digimentorointiin rennolla otteella.

Vaikka mentoroinnin tavoitteena on arkitiedon välittäminen kokeneemmalta tai vanhemmalta henkilöltä nuoremmalle ja kokemattomammalle, digimentorointi lähtee liikkeelle kysymällä ”Mitä sinulle kuuluu juuri nyt?”

Nuori-mentori suhteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että vuorovaikutuksessa ei rakenneta ja pidetä yllä valta-asemia, vaan tietoisesti puretaan niitä (Silke, Brady & Dolan 2019). Kuunnellaan ja kuullaan kuulluiksi.

Mentorointi toimii parhaimmillaan kaksisuuntaisesti, jolloin kummatkin osallistujat hyötyvät keskustelusta.

Lähteet

Fedotoff, J. & Pietilä, M. 2011. Nuorten tieto- ja neuvontatyö. Teoksessa. Merikivi, J., Timonen, P. & Tuuttila, L. Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 111. Humanistinen Ammattikorkeakoulu (HUMAK), sarja C25. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 2/2011. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki. 61-72

Gretschel, A. & Junttila-Vitikka, P. 2014. Kokemuksia nuorten Suuntaohjauksesta verkossa. ”Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi”. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 74. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2017/02/23223945/Selvityksia76.pdf Luettu 24.3.2020.

Netari.fi. S.a. www-sivusto. Saatavissa: https://www.netari.fi/ [viitattu 25.3.2020]

Nuorten Kouvolan Discord. s.a. Nuorten kouvolan Discord. www-sivu. Saatavissa: https://www.nuortenkouvola.fi/vapaa-aika/nuorisotilat/nuorten-kouvolan-discord/ [viitattu 25.3.2020]

Silke, C. Brady, B. & Dolan, P. 2019. Relational dynamics in formal youth mentoring programmes: A longitudinal investigation into association between relationship satisfaction and youth outcomes. Children and Youth Services Review 104.

Pin It on Pinterest