Myyjä on yrityksen supersankari!

Suomi on maa, jossa korkeakouluissa on vuosikymmeniä koulutettu asiantuntijoita yritystoiminnan tukitoimiin. Meillä halutaan tehdä markkinointia, olla rahoitusalan mestareita sekä ymmärtää taloushallintoa. Näillä kaikilla tukitehtävillä on roolinsa yritystoiminnassa, joiden yhdistävä tekijä on olla poissa epämukavuusalueelta.

Vain myyntityö asiakkaiden parissa tuo rahaa yritykseen, kaikki muut toiminnot kuluttavat resursseja. Ilman myyntiosaamista ei yrittäjyys kannata eikä yksikään hyvinvointiyhteiskunta toimi. Suomessa ei olisi ilmaista koulutusta alakoulusta korkeakouluihin ilman kotimaisessa ja erityisesti kansainvälisessä kaupassa menestyviä myyjiä. Nämä supersankarit tekevät bisnestä, joiden kautta yritystoiminta tuottaa verotuloja valtiolle. Verotuloja taas ohjataan mm. koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä yhteiskunnan turvallisuuteen.

Korkeakouluissa on viimein herätty ja nostettu myyntikoulutus kartalle. Erityisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Savonia ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty myyntiin keskittyviä koulutusohjelmia osaksi kaupallisen alan opintoja. Tämä on askel kohti oikeaa suuntausta, sillä vuosikymmenet myyntityötä on pidetty koirankopissa, johon on opittu tekemällä eikä se ole ollut haluttu urasuuntaus varsinkaan korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Maailma muuttuu ja erityisesti Start-Up genressä myyntipuhe eli pitchaus on keskiössä. Start-Up hypetyksen sekä peliteknologian menestystarinoiden kautta myyntipuheet ja myyntityö ovat tulleet arkipäiväiseksi ja arvostus noussut pois koirankopista keskeiseksi työelämätaidoksi.

Luovan talouden monet kasvot

Luovat alat ja luova talous on laaja käsite, johon on olemassa useita määritelmiä. Selkeästi mitattavissa oleva määritelmä tulee Tilastokeskukselta (2016), joka on otettu huomioon Opetusministeriön työryhmän raportissa luovan talouden kasvusta keskeiseksi toimijaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). Luovat alat työllistävät Suomessa toimialana enemmän kuin paperiteollisuus, mikä varsinkin Kymenlaaksossa on vahva perinteinen toimiala.

Luovien alojen yksi yhteinen nimittäjä, kulttuuri, nähdään keskisuurena toimialana Tilastokeskuksen (2016) mukaan ja kulttuurin alle lasketaan hyvinkin moni erillinen toimiala, kuten sanomalehdet eli journalismi.

Kymenlaaksossa on paljon pieniä luovan alan henkilöyrityksiä, jotka ovat pääsääntöisesti naisten perustamia. Nämä pienet yritykset ovat yleensä enemmän harrastus muun palkkatyön ohella. Kuitenkin näissä ”harrastuksissa” piilee valtava kansantalouden kasvupotentiaali, mikäli myyntiosaaminen kehittyisi ja tulotaso riittäisi elättämään päätoimisena yrittäjänä. Luovan alan yrittäjyys on hyvin yhteisöllistä ja yhteisön merkitys korostuu erityisesti liiketoiminnan alkuvaiheessa sekä toiminnan kasvaessa.

Kouvolassa toimiva Taideruukki on esimerkki hyvästä luovien alojen yhteisöstä. Entinen UPM Kymmene Oyj teollisuuskiinteistö on saanut uuden elämän liki 30 luovan alan yrittäjän tilana. Vuonna 2019 Kouvolassa järjestettäviin asuntomessuihin Taideruukki on valikoitunut yhdeksi kaupungin oheiskohteeksi messualueen ulkopuolelta.

Asuntomessut tuovat Kouvolaan 12.7 – 11.8.2019 välisenä aikana yli 100 000 messuvierasta, jos voidaan luottaa Suomen Asuntomessut Osuuskunnan (2019) edellisten messuvuosien raportoituihin kävijämääriin. Messuvieraat jättävät miljoonia euroja kaupunkiin ja luovien alojen pienillä toimijoilla esimerkiksi Taideruukissa, on mahdollisuus saada tuosta potista osansa. Tuotteiden ja palveluiden esittely ei kuitenkaan riitä, sillä ne on pystyttävä myymään messuvieraille hyvinkin lyhyessä ajassa.

Xamk kehityshankkeiden opit vievät maakuntaa eteenpäin

Xamk on ollut mukana järjestämässä kymenlaaksolaisille yrittäjille erilaisia pilotteja vuosien 2017 ja 2018 aikana, joissa on päästy harjoittelemaan messuja varten. Vuonna 2017 oli kaksi yhteisöllistä showroom pop-up myymälää kuukauden ajan heinäkuussa ja joulukuussa Kouvolan ydinkeskustassa kävelykadulla keskittyen yhteiskassakokeiluihin. 2018 kesällä oli luovien toimijoiden kuten käsityöläisten iltatori, joka ajoitettiin samaan viikonloppuun Karjalalaisten kesäjuhlien kanssa.

Kotkassa jo neljänä kesänä perätysten järjestetty the *ship Startup Festival kerää kotimaisia sekä ulkomaalaisia Startup yrittäjiä ja mentoreita kahdeksi päiväksi kouluttautumaan, verkostoitumaan ja kisailemaan yhdessä Patteri Entrepreneurship Societyn kanssa järjestetyssä globaalisti tunnetussa tapahtumassa.

Kansainvälisiä Startup yrityksiä on syntynyt kolmivuotisessa StartUp Passion kehityshankkeessa opiskelijavetoisesti noin 10 yrityksen vuosivauhtia, mikä on edesauttanut ”The Ship” – tapahtuman uskottavuutta sekä kasvua.

Näiden kokeiluiden ja oppien kautta on luotu ”Luova Yritysgeneraattori” nimeä kantava kehityshanke, jossa tarinallistaminen, asiakasymmärryksen kasvattaminen, oman osaamisen tuotteistaminen ja digitaalinen myyntiosaaminen ovat keskiössä. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus lokakuun 2018 alusta toukokuun 2020 loppuun Euroopan Aluekehitysrahaston kautta.

Kevään 2019 aikana noin 30 yrittäjää Kymenlaaksosta eri toimialoilta, luovat alat mukaan lukien, valmentautuvat kohti asuntomessukesää neljän kuukauden valmennusjaksolla. Kaksi muuta ryhmää kymenlaaksolaisia pk-yrityksiä aloittaa vielä vuoden 2019 aikana.

Joulu koittaa siis ainakin kahdesti vuonna 2019 Kymenlaaksoon, sillä asuntomessut ovat kuin toinen joulusesonki pienille yrityksille ja mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Myyntiosaaminen on keskiössä menestyvässä liiketoiminnassa!

 

Lähteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017. Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvu kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina – työryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:18. Saatavana verkkoversiona: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79725/Luova%20talous%20ja%20aineettomat%20arvot_FINAL.pdf Viitattu 29.1.2019

Suomen Asuntomessut Osuuskunta, 2019. Messututkimukset. Saatavana verkkoversioina: http://asuntomessut.fi/organisaatio/osuuskunta/messututkimukset/ Viitattu 29.1.2019

Tilastokeskus, 2016. Kulttuurin satelliittitilinpito 2014. Saatavana verkkoversiona: http://tilastokeskus.fi/til/klts/2014/klts_2014_2016-10-21_fi.pdf Viitattu 29.1.2019

Pin It on Pinterest