Ryhmäohjaaminen verkossa luo yhteisöllisyyttä ja vertaistukea

Verkko-opiskelu on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Usein opiskelijat opiskelevat töiden, perhe-elämän ja harrastusten ohella toista tai kolmatta tutkintoa, joskin verkko-opiskelijoissa on myös ensimmäistä tutkintoaan tekeviä.

Verkko-opiskelijat voivat olla sijoittuneet hyvinkin laajalle alueelle maantieteellisesti ympäri Suomea tai jopa ulkomaille. Opiskelua verkossa kuvataan joustavaksi ja itsenäiseksi, jolloin opiskelijat pystyvät etenemään joustavasti omien aikataulujen mukaan. 

Toisaalta opiskelupolut voivat vaihdella toisistaan paljonkin, jolloin opiskelua kuvaa myös itsenäisyys. Yhteisöllisyys jää usein taka-alalle varsinkin suurissa verkkoryhmissä, vaikkakin yhteisöllisyyden edistäminen verkossa olisi erittäin tärkeää. Ryhmäohjaus on yksi vaihtoehto edistää vertaistukea ja yhteisöllisyyttä.   

HOPS-keskustelu ryhmäohjauksessa 

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), johon hän kirjaa suunnitelmansa opintojen edistämisestä, urasuunnitelmista ja muista opintoihin liittyvistä asioista, jotka mahdollisesti vaikuttavat opintoihin. Opiskelijavastaava käy opiskelijan kanssa HOPS-keskustelun heti opintojen alussa, sen jälkeen vuosittain sekä aina tarvittaessa.  

HOPS-keskustelu käydään tyypillisesti kahdenkeskisesti opiskelijavastaavan ja opiskelijan välillä, joskin erityisesti verkko-opiskelussa ryhmäohjaus on muodostunut oivalliseksi keinoksi edistää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. 

Ryhmäohjauksessa tyypillisesti 2-4 opiskelijaa tapaa opiskelijavastaavan HOPS-keskustelussa esimerkiksi Teamsissa tai Zoomissa, jolloin opiskelijavastaava pystyy kertomaan muun muassa opintojen etenemisestä, hyvinvoinnin palveluista, opetussuunnitelman rakenteesta, opintojaksojen toteuttamisesta, jne. kerralla opiskelijaryhmälle.  

He voivat samalla kysyä ohjeita ja neuvoja opiskelijavastaavalta, ja keskustella yhdessä omista ajatuksistaan opintojen osalta. Luonnollisesti ryhmäohjauksessa ei keskustella mitään luottamuksellisia tai henkilökohtaisia asioita, vaan niistä opiskelijavastaava keskustelee kahden kesken opiskelijan kanssa. 

Erityisesti opintojen alussa ryhmäohjaus auttaa yhteisöllisyyden rakentamisessa ja vertaistuessa, kun opiskelijoiden on helpompi jatkossa palata näihin keskusteluihin ja pohdintoihin ryhmäohjaustiimiläisten kanssa.    

Ryhmäohjauksesta monenlaista tukea opiskelijalle 

Opintojen aloittamisen tuki on yksi ryhmäohjauksen suuri hyöty. Lisäksi ryhmäohjaus tarjoaa tiedollista ja sosiaalista tukea, kun opiskelijat voivat vaihtaa keskenään ajatuksia ja pohdintoja saamistaan tiedoista sekä uskaltavat olla yhteyksissä ryhmänjäsenten kanssa myöhemminkin ensijännityksen kadottua ryhmäohjauksessa. Vertaistuki auttaa opintojen käynnistämisessä ja sitouttaa opintojen edistämiseen.  

Ryhmäohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden saada tukea opiskelijavastaavalta ja vertaistukea opiskelijakollegoilta digitaalisten työvälineiden käytössä. Tutustuminen opiskelijakollegoihin lyhyenkin tapaamisen myöstä edistää opiskelijan hyvinvointia, sillä nyt hänellä on pienimuotoinen turvaverkko apunaan vertaistukijoita.  

Tärkeä alkusysäys vertaisviestinnälle verkossa 

Opintojen alussa toteutettu ryhmäohjaus opiskelijavastaavan ohjauksella on tärkeä alkusysäys opiskelijalle tutustua ja ryhmäytyä ensimmäisiin opiskelijakollegoihin.  

Opiskelijavastaavan kanssa käydyt yhteiskeskustelut ovat sisällöltään opintoihin ja opiskeluun laajemmin liittyviä aiheita, joten ajatusten ja pohdintojen vaihto opiskelijoiden välillä luo uskoa omiin opiskelutaitoihin, ja samalla laskee kynnystä kysyä vertaisneuvoa myöhemmin opiskeluihin liittyen. 

Ryhmäohjauksen turvallinen ilmapiiri edistää matalan kynnyksen vuorovaikutusilmapiiriä opiskelijoiden välillä.    

Ryhmäohjaus tarjoaa paljon hyötyjä muun muassa vertaistuen ja opiskeluun sitoutumisen näkökulmista. Ryhmäohjausta voisi hyödyntää hyvin myös opintojaksoilla laajemminkin, sillä opiskelijoita pohdituttaa usein samat asiat esimerkiksi opintojakson tehtäviin, arviointiin tai opintojakson etenemiseen liittyen.  

Pin It on Pinterest