Sosionomi varhaiskasvatuksessa – varhaiskasvatuksen sosionomi

Runsaasti julkista keskustelua herättänyt hallituksen esitys varhaiskasvatuksen uudeksi lainsäädännöksi haastaa toteutuessaan monella tapaa ammattikorkeakoulut tarkastelemaan sosionomikoulutusta, sen osaamistavoitteita ja sisältöjä.

Aiemmin sosionomi AMK on ollut kelpoinen lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli hänen tutkintoonsa on sisältynyt vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Sosionomikoulutuksessa on painotettu opinnoissa sellaisia sisältöjä, joiden myötä valmistuvalla sosionomilla on valmiudet toimia lastentarhanopettajana ja vastata varhaiskasvatuksen pedagogiikasta lapsiryhmässään.

Hallituksen lakiesityksen mukaan ennen 1.8.2019 opiskeluoikeuden saaneet ja 31.7.2023 mennessä opintonsa suorittaneet sosionomit (joilla opintoihin sisältyy em. varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot) saavat kelpoisuuden sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Tämän jälkeen sosionomin on mahdollista saavuttaa opinnoissaan vain varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus rajattaisiin yliopistokoulutetuille kasvatustieteen kandidaateille, jotka ovat suorittaneet varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. (ks. Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.)

Selkeyttääkö muutos varhaiskasvatusta?

Toteutuessaan muutos luo haasteen ensinnäkin siitä, millaiseen tehtävänimikkeeseen koulutuksen tulee kelpoisuus tuottaa. Lainsäädännön on esitetty selkeyttävän varhaiskasvatuksessa työskentelevien työtehtäviä ja tehtävänimikkeitä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a).

Tätä näkemystä on myös kritisoitu: sen ei ole todettu selkeyttävän varhaiskasvatuksen toimintaa (ks. Sosiaalialan AMK-verkosto) ja mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n mukaan esityksen kelpoisuusrakenteet ovat jäykkiä ja tehtävänkuvaluonnokset hierarkkisia (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b).

Toteutuessaankin itse laki tekee tehtäväkuvausten tarkennuksesta kuitenkin vain pienen osan. Pääasiassa uusien tehtäväkuvien luominen tapahtuu työelämässä tulevien vuosien aikana ja tässä prosessissa myös Xamkin sosionomikoulutuksen tulee olla mukana vaikuttamassa.

Sama koulutus – kaksi kelpoisuutta

Haasteen lainsäädäntö tuo myös koulutuksen sisältöihin. Kelpoisuus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin olisi lakiesityksen toteutuessa mahdollinen sosionomiopiskelijoille nyt ja tulevaisuudessa. Mahdollisuus varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen poistuisi syksyn 2019 jälkeen opinto-oikeuden saavilta, mutta se tulisi suoda sitä ennen opiskeluoikeuden vastaanottaneille.

Koulutuksen näkökulmasta se tarkoittaa tilannetta, jossa samalla koulutuksella saadaan opinto-oikeuden ajoittumisesta riippuen kelpoisuus kahteen erilaiseen varhaiskasvatuksen työtehtävään, niihin tehtäviin, joita lainsäädännön esitetään tarkentavan, vaikka he suorittaisivatkin opiskeluaikojensa puitteissa samaan aikaan samoja opintojaksoja saman opetussuunnitelman mukaisesti.

Panostaako koulutuksessa lähivuosina siis varhaiskasvatuksen opettajan (ennen lastentarhanopettajan) vaiko varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen? Molempia on vaikea toteuttaa, jos tarkoitus on taata koulutuksen osalta lain hengen toteutuminen osaamisen tuottamisesta eri työtehtäviin.

Xamkin strategia 2018-2030 luo pohjan näihin haasteisiin vastaamiselle, mutta miten samaan aikaan luoda uutta ja luopua vanhasta, jos lainsäätäjä edellyttää siirtymäsäädösten myötä niiden samanaikaisuutta?

Siinä, missä kelpoisuuden turvaaminen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin vielä muutamalle Xamkin sosionomien vuosikurssille on heille etu, haastaa se heitä opettavat aivan uudella tavalla. Miten vastaamme tähän haasteeseen?

 

Lähteet

Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 40/2018. Esitysehdotus saatavilla http://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f805a9c9a>

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Strategia 2018-2030. Saatavilla https://staff.xamk.fi/xamk/strategiat/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/xamk/strategiat/Documents/Xamk_Strategiaesite_23112017.pdf&action=default

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018a. Uusi varhaiskasvatuslaki: lapsen etu keskiöön, henkilöstön osaamiseen panostetaan. Tiedote 12.4.2018. Saatavilla http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-varhaiskasvatuslaki-lapsen-etu-keskioon-henkiloston-osaamiseen-panostetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018b. Lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi. Lausuntotiivistelmien yhteenveto 27.3.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö,  Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto. Saatavilla https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/9b3cabcc-7a89-4fe9-ae9c-bacb0ec56809/4416f32f-d6e2-40f5-b95b-08907cdb800b/YHTEENVETO_20180413092302.pdf

Sosiaaliala AMK-verkosto. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi. Lausunto 9.3.2018. Saatavilla https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/9b3cabcc-7a89-4fe9-ae9c-bacb0ec56809/8b0e7149-790c-4088-8f47-fadd4beb3519/LAUSUNTO_20180316134850.pdf

 

Pin It on Pinterest