Nuorten mentorointi – toimijuutta tukemalla kyvyt käyttöön

Kaksi naista seisoo selin kameraan ja pitävät valkoista kolmiolippua ylös ojennetuissa käsissään. Taustalla on vuorenrinne, jossa on lunta.

Syksyllä 2018 alkaneessa Mentoring NEETs – Generational intelligent mentoring of NEET young -hankkeessa (ESR 2018–2021) kehitetään sukupolviälykästä mentorointimallia ilman työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa oleville 16–29 -vuotiaille nuorille.

Vakiintuneen määritelmän mukaan NEET (Not in Employment, Education or Training) tarkoittaa ilman työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa olevia nuoria. Hankkeen tarkoituksena on mentoroinnin keinoin edistää nuorten työ- tai koulutuspaikan löytymistä. Suomessa mentorointi on tutumpaa yritysmaailmasta ja akateemisista ympyröistä, mutta työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten parissa sitä ei ole juurikaan käytetty.

Mentorointi nuorten tukemisen menetelmänä

Nuori ja aikuinen kävelevät rinnakkain vihreällä mäenrinteellä. Taustalla näkyy äisesti kaupunkimaisema.
Mentoring NEETs –hankkeessa mentorointi perustuu sukupolviälykkyyteen, joka tarkoittaa mentorin ja aktorin (nuoren) pyrkimystä ymmärtää toisiaan, ja että mentoroinnin tarkoituksena on hyödyttää kumpaakin osapuolta.

Kansainvälisesti mentorointi nuorten tukemisen menetelmänä on saavuttanut suosiota. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toimii tuhansia mentorointiohjelmia, jotka palvelevat miljoonia nuoria. Nuorten mentoroinnilla on kansainvälisten tutkimusten mukaan saavutettu niin subjektiivisia, asenteisiin liittyviä, kuin objektiivisiakin tuloksia. Esimerkiksi on saatu koulunkäynnin edistämiseen liittyviä kiinnostavia ja myönteisiä tuloksia. (DuBois ym. 2011.)

Tuloksellisuus kuitenkin riippuu useasta eri tekijästä ja niiden yhteen sovittamisesta. Mentorin ja nuoren yhteisistä kiinnostusten kohteista onkin hyötyä mentoroinnin onnistumisessa. Mentoring NEETs –hankkeessa mentorointi perustuu sukupolviälykkyyteen, joka tarkoittaa mentorin ja aktorin (nuoren) pyrkimystä ymmärtää toisiaan, ja että mentoroinnin tarkoituksena on hyödyttää kumpaakin osapuolta.

Hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on erilaiset taustat ja tarpeet. Osa nuorista ei ole vielä löytänyt haluamaansa työ- tai opiskelupaikkaa, ja osa voi etsiä vielä suuntaansa. Toisaalta kaikilla ei välttämättä ole voimavaroja työ- ja koulutuspaikan etsimiseen tai loputtomalta tuntuvat vastoinkäymiset saattavat lannistaa. Nuorten yksilöllinen tilanne olisikin hyvä ottaa huomioon erilaisia heidän tukemiseensa tähtääviä toimintamalleja suunnitellessa. Myös mentorin kyky tukea nuorta on tärkeä.

Nuorten positiivisen kasvun edistäminen

Nuorista puhutaan usein ongelmien kautta ja toimenpiteiden kohteena. Mentoroinnissa onkin alettu keskittyä nuorten positiivisen kasvun edistämiseen ongelmakeskeisyyden sijasta.

Nuoren kiinnostuksen kohteita ja kykyjä tukemalla, hänet voidaan saada innostumaan näiden kehittämisestä. Nuori ei välttämättä tiedosta kaikkia omia vahvuuksiaan ja potentiaaliaan. Nuorten toimijuutta tukemalla heitä voidaan innostaa sekä edistämään omia tavoitteitaan, että toimimaan ympäröivän yhteisön hyväksi. Antamalla nuorelle vastuuta ja mahdollisuuksia toimia merkityksellisissä rooleissa, voidaan tukea nuoren sisäistä motivaatiota ja toimijuutta. (Liang ym. 2013; Larson 2006.)

Mentorin rooli vaatii pelisilmää ja harkintaa. Suorien neuvojen antamisen sijaan mentori voi antaa vinkkejä ja vihjeitä, joita nuori voi omaksua käyttöön mahdollisia ongelmatilanteita kohdatessaan. Kun nuori epäröi tavoitella unelmiaan tai käyttää kykyjään, häntä rohkaistaan uskomaan itseensä.

Mentorin roolina onkin toimia rohkaisijana, rinnalla kulkijana ja tarvittaessa tukijana. Mentorointi voi olla siis tasapainottelua tukemisen ja rohkaisemisen välillä. Ennen kaikkea mentori on kuitenkin aikuinen, luotettava ihminen, jonka kanssa nuoren on turvallista olla oma itsensä, kehittää itseään ja pohtia tulevaisuuttaan.

Huhtikuun puolessa välissä alkavat hankkeen mentorointipajat, johon haemme vapaaehtoisia ja kiinnostuneita mentoreita toimimaan ryhmämentoreina nuorille. Ryhmien jälkeen on mahdollista aloittaa yksittäisen nuoren mentorina. Jos kiinnostuit nuorten mentoroinnista, ota yhteyttä!

Lue lisää Mentoring NEETs. Generational intelligent mentoring of NEET young -hankkeesta.

Lähteet

DuBois, D., Portillo, N., Rhodes, J., Silverthorn, N. & Valentine, J. 2011. How effective are mentoring programs for youth? A systematic assessment of evidence. Association for psychological science in the public interest 12(2), 57-91. Saatavissa: DOI: 10.1177/1529100611414806

Larson, R. 2006. Positive youth development, willful adolescents, and mentoring. University of Illinois. Journal of community psychology 34(6), 677-689. Wiley Periodicals Inc (julkaisija verkossa). Saatavissa: DOI: 10.1002/jcop.20123

Liang, B., Spencer, R., West, J. & Rappaport, N. 2013. Expanding the reach of youth mentoring: Partnering with youth for personal growth and social change. Journal of Adolescence 36(2): 257-267. Saatavissa: DOI: 10.1016/j.adolescence.2012.10.002

Pin It on Pinterest