Ryhmätyöt, ryhmät ja aikataulutus puhututtavat verkko-opinnoissa

Xamkin data-analytiikan tradenomikoulutus on kulkenut pitkän matkan perinteisestä päiväopetuksesta täysin verkossa toteutettavaksi koulutusmuodoksi. Vahva ryhmähenki ja tiivis yhteistyö, jotka olivat koulutuksen vahvuuksia sen alusta saakka, ovat kohdanneet merkittäviä haasteita siirryttäessä verkko-opetukseen.

Tämä muutos on nostanut esiin kysymyksiä ryhmäytymisen, aikataulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä uusissa olosuhteissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan verkko-opiskeluun liittyviä näkökulmia niin opiskelijoiden kuin opiskelijahyvinvoinnin ammattilaisten näkökulmista, ja pyritään löytämään ratkaisuja verkko-opetuksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Verkko haastaa perinteisen opetuksen

Xamkin data-analytiikan amk-tason tradenomikoulutus alkoi päiväopetuksena syksyllä 2018. Yksi koulutuksen suurimmista vahvuuksista oli alusta alkaen vahva ryhmähenki. COVID19-pandemia laittoi myös ryhmähengen koetukselle ja monet olivat todella iloisia päästessään lopulta takaisin kampukselle ja nähdessään taas ryhmäänsä.

Syksyllä 2022 koulutuksessa aloitti monimuotoryhmä ja ryhmän yhteinen aika kampuksella kutistui muutamaan päivään lukukauden aikana. Ryhmäytymistä ei enää tapahtunut niinkään koko saapumisryhmän kesken, vaan pienemmissä ryhmätöiden kautta muodostuneissa tiimeissä.

Yhteistyötä vaativien oppimistehtävien tekemiseksi löytyi usein joitain samanhenkisiä opiskelijoita, jotka mielellään pitävät saman porukan kasassa opintojaksosta toiseen.

Jo ryhmän aloittaessa kävi ilmi, että koulutusmuodon muutos ei pysähtynyt monimuotoon vaan seuraavana syksynä koulutus oli siirtynyt kokonaan verkkoon. Ensimmäinen huolenaihe liittyi koulutuksen ryhmähenkeen – miten sille tulee käymään?

Tutkimus

Lähdin kartoittamaan verkko-opintoihin liittyviä näkökulmia sekä opiskelijahyvinvoinnin ammattilaisten, että opiskelijoiden näkökulmasta.

Haastattelin joulukuussa 2023 viittä Xamkin opiskelijahyvinvoinnin ammattilaista: opintopsykologi Karoliina Peltolaa, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija Elina Ylöstä, oppilaitospastori Marja-Riitta Juntusta ja erityisopettajia Sirpa Juusolaa ja Kirsi Kämäräistä.

Laadin myös aloittaneelle verkko-opiskeluryhmälle kyselyn koskien heidän opintojen aloittamiseen liittyviä kokemuksiaan ja opiskeluhyvinvointiaan. Kysely oli avoinna opiskelijoille vastattavaksi marraskuussa yhdessä korkeakoulun yhteisen tulokyselyn kanssa.

Kyselyiden avointen vastausten ja litteroitujen haastattelujen avulla oli tavoitteena saada tietoa siitä, mitkä ovat erityisiä ongelmakohtia verkko-opinnoissa ja onko niiden selättämiseen jo olemassa jotain vinkkejä.

Asiantuntijat huolissaan muun elämän ja opintojen yhteensovittamisesta

Taulu 1: Asiantuntijoiden TOP 8.

Taulussa 1 on kahdeksan eniten referenssejä saanutta koodia asiantuntijoiden haastatteluista. Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen, kuuluminen opiskelijayhteisöön ja ryhmäytyminen oman koulutuksen muiden opiskelijoiden kanssa puhututtivat paljon. Samoin taidot ja välineet järjestää opinnot ja opiskella sekä huolehtia hyvinvoinnistaan.

Opettajien ja ohjauksen suuntaan tuli vinkkiä siitä, että opiskelijat pitäisi etäyhteyksistä huolimatta kohdata ihmisinä ja yksilöinä ja osata ohjata tarvittaessa opiskelijahyvinvoinnin palveluiden pariin.

Eniten puhututtaneiden aiheiden lisäksi haastatteluissa nousi esiin paljon muutakin mielenkiintoisia keskusteltavaa, kuten esimerkiksi sietokyky, kärsivällisyys ja sosiaalisuuden vaje.

Kärkikahdeksikkoon nousseiden aiheiden taustalla oli muun muassa huoli opiskelijoiden ymmärryksestä opiskelun vaatimuksista; miten opiskelu ja muu elämä saadaan sovitettua yhteen?

Asiantuntijat näkivät ryhmäytymisen verkko-opiskelussa haasteelliseksi. Perustutkintokoulutuksen toteutus verkko-opiskeluna muuttaa opiskelijakokemusta ja voi heikentää sitoutumisesta opiskeluun. Opiskeluhyvinvointipalveluiden pariin ei myöskään välttämättä osata hakeutua, kun opiskelu ei tapahdu palveluiden läheisyydessä, vaan ne pitäisi löytää verkkovälitteisesti.

Opiskelijoiden vastauksissa näkyy opiskelun arki

Taulu 2: Opiskelijoiden top 8.

Opiskelijoiden vastauksissa painottui heidän kohtaamansa käytännön ongelmat. Tosin kyselyn kysymysasettelukin ohjasi heitä antamaan palautetta asioihin, joille opettajat ja opiskelijavastaava mahdollisesti jotain voivat tehdä.

Opetukseen liittyviä kommentteja oli kaikkiaan eniten ja ne liittyivät usein kahteen muuhun suosittuun aiheeseen: aikataulutukseen ja ryhmäytymiseen.

Opiskelijoiden vastauksissa muuna elämänä painottui työ. Opiskelijat kokivat, että koulutuksen markkinoinnissa on luvattu liikoja työn ja opiskelun yhteensovittamisesta. Kyseessä on kuitenkin tutkintokoulutus, joka ei voi olla mitenkään sisällöltään suppeampi, kuin tutkinnon suorittaminen jotain muuta opiskelutapaa käyttäen. Yhteiset verkkoluentokerrat todettiin kuitenkin haasteellisiksi ja samoin ryhmätyöt ja yhteisten aikojen sopiminen ryhmän jäsenien kesken.

Haasteita ja vinkkejä

Kuva 1: Miten puhuttaneet asiat on nähty? Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Kuvasta 1 nähdään, onko asiantuntijoilta ja opiskelijoilta saatu vinkkejä asioiden kehittämiseen, vai onko niiden kommentoitu olevan kunnossa tai haasteellisia. Jos katsottaisiin pelkästään asiantuntijoiden haastatteluja, niin kuvassa painottuisi vahvana punainen ja sininen – eli haastattelut painottuivat haasteisiin ja ratkaisumahdollisuuksiin.

Opiskelijoiden kommenteissa monet asiat olivat onneksi myös kunnossa, ja heiltä tuli myös vinkkejä asioiden parantamiseksi, eli koko värikartta oli tasaisesti käytössä.

Saatuihin vastauksiin pohjautuen:

  • opiskelijoille tai mielellään jo hakijoille on pyrittävä saamaan realistinen kuva opiskelun vaatimuksista mahdollisimman nopeasti.
  • Opiskelijoille on annettava mahdollisuus opiskella tutussa ryhmässä; opintojen alussa opiskelijat on koulutuksessa jaettu projektiosaamisen opintojaksolla projektiryhmiin heille sopivien tapaamisaikojen ja mahdollisesti sijainnin ja muiden kysyttyjen muuttujien mukaisesti – ryhmätyö koettiin ongelmallisemmaksi opintojaksoilla, jossa ryhmät oli jaettu muilla perusteilla.
  • Luennot pitäisi mahdollisuuksien mukaan tarjota videoituina versioina ja mahdolliset tapaamiskerrat olisivat tekemistä, joka ei yksin onnistu.
  • Opiskelijoiden erilaiset lähtötasot opiskelu- ja digitaidoissa pitää huomioida muistamalla kertoa opiskelijoille orientaatiomateriaaleista ja koulun tarjoamista palveluista myös orientaatiojakson jälkeen.
  • Aina seuraavan lukukauden opinnoille ilmoittautumisajan yhteydessä on hyvä pitää opinto- ja urasuunnittelun tunnit, joissa katsotaan läpi koulutuksen omat mahdolliset opinnot ja joissa voitaisiin myös antaa tukea mahdollisten vapaavalintaisten opintojen valinnassa ja aikataulutuksellisissa kysymyksissä.
  • Opiskelijoille voi tarjota vapaaehtoisia mahdollisuuksia nähdä toisiaan ja mahdollisesti myös opettajia myös epävirallisemmissa merkeissä, niin verkossa kuin kasvokkainkin.
  • Otan työn alle myös koulutuksen yhteisen kalenteripohjan suunnittelun. Palaan tähän, mikäli kokeilu onnistuu 😊

Pin It on Pinterest