Superkoneille älykkäitä liiketoimintamalleja

Xamk ja Osaango Oy toteuttivat keväällä 2022 yhdessä selvityksen tekoälyn ja suurteholaskennan mahdollisuuksista osana Memory Labin kehittämistä. Memory Lab on Mikkeliin suunnitteilla oleva digitaalisen tiedonhallinnan, tekoälyn ja datatalouden ekosysteemi, joka yhdistää yritykset, muistiorganisaatiot ja korkeakoulut.

Elokuussa 2020 Suomessa oli yli 1240 tekoälyä soveltavaa yritystä, joista noin 750 yritystä myös kehittää tekoälyä. Näistä yrityksistä noin 300 saa pääasiallisen liikevaihtonsa tekoälyn kehittämisestä. Vaikka luku on kasvanut nopeasti, yritysten mukaan ymmärtämättömyys tekoälyn soveltamismahdollisuuksista on edelleen kasvun suurin este.

Miksi Memory Lab?

Xamk on tiiviisti sidoksissa maakunnan strategiaan ja aluekehittämiseen. Mikkelin Kalevankankaalle tulevaisuudessa rakentuvan Memory Labin keskeinen investointi on suurkonekapasiteetti, joka hyödyntää tehokasta grafiikkaprosessointia (GPU, Graphical Processing Unit). Laitteiston suorituskyky on huomattava.

Investoinnin tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Savoon ja houkutella yrityksiä, osaajia ja kävijöitä kiinnostavilla työ- ja opiskelumahdollisuuksilla ja palvelutarjonnalla.

Memory Campus puolestaan on yksi kolmesta Mikkelin kaupungin strategisesta kehittämisalustasta EcoSairilan ja Kalevankankaan hyvinvointikampuksen ohella. Memory Lab vastaa Memory Campuksen kasvaneisiin tiedonhallinta- ja analytiikkatarpeisiin. Tarjooman tuotteistaminen yhdessä on tärkeää, jotta kumppaniyritysten toimintaa voidaan tukea ja palvella.

Memory Labin liiketoimintasuunnitelman toteutus

Xamk kilpailutti Memory Labin liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen. Monipuolisen ekosysteemin toimintamalli ja palvelutarjonta vaati selkeytystä, jotta voitiin varmistua mittavan tekoälyn ja datan soveltamiseen tähtäävän laitteistopanostuksen käyttötavoista.

Kumppaniksi valittiin Osaango Oy. Osaangon vahvuuksia ovat liiketoiminnan ja teknologian yhdistäminen, kyky puhua eri toimijoiden kanssa samaa kieltä ja kohdetoimialojen tuntemus. Xamk on saanut Etelä-Savon maakuntaliitolta rahoituksen suurteholaskentaa tekevälle GPU:lle eli supertietokoneelle.

Selvitimme, millä liiketoimintamalleilla laitteisto tulisi parhaiten hyödyksi alueella täyttäen rahoittajan vaatimukset.

Maakunnan strategian painopisteisiin lukeutuvat: vesi, metsä ja ruoka, matkailu ja hyvinvointi. Koska ammattikorkeakouluille kuuluu alueen elinkeinoelämän kehittäminen, valikoituivat nämä toimialat työn lähtökohdiksi. Lisäksi huomioitiin muistiorganisaatiot, joiden kanssa Xamkilla ja erityisesti Digitalia-tutkimusyksiköllä on jo nyt läheinen suhde. Taustahaastatteluja teimme yrityksissä, muistiorganisaatioissa ja TKI-yksiköissä.

Toimialakohtaisia älykkäitä palveluita

Kartoitimme Memory Campuksen toimijoiden näkemystä big datan, tekoälyn ja GPU:n tarpeelle. Teknistä syväosaamista projektiin toi Osaangon ohella kumppani Techie Stories Oy.

Tutkimme etenkin vesi-, metsä- ja ruokatoimialojen kehitystä tekoälyn näkökulmasta. Toteutimme myös kunkin toimialan oman workshopin, jossa oli mukana alan yrityksiä. Toimialaa arvioitiin liiketoiminnan, osaamisen, teknologian ja datan näkökulmista. Lisäksi määrittelimme asiakassegmentit ja loimme ehdotuksen ekosysteemistä. Siinä huomioitiin maakunnalle tärkeät toimialat, muistiorganisaatiot ja erilaiset toimijat datan jalostuksen eri vaiheissa.

Projektiin osallistuneita tahoja ehkä hieman yllättivät toimialojen hyvin erilaiset kypsyystasot datan hyödyntämisessä, samoin toimialakohtaisten ekosysteemien vaikutus esimerkiksi rakenteisen datan määrään ja laatuun verrattuna ei-rakenteiseen dataan.

Tietyissä toiminnoissa datan määrä oli organisaatiokohtaisesti vähäistä. Sen analysointiin tarvitaan lähinnä peruslaskennallisia ratkaisuja, ei big dataa tai kovaa prosessointitehoa koneoppimiseen. Kärkitoimialoista suurimmat mahdollisuudet ovat vesi- ja metsäaloilla.

Lopputuloksena oli kuvaus potentiaalisista asiakassegmenteistä ja ekosysteemin toiminnasta. TKI-yksikkönä Digitalialla on mahdollisuus kehittää liiketoimintaa ja palveluita kumppaneiden kanssa. Nyt toteutetun selvityksen pohjalta ideoituja toimintamalleja tullaan validoimaan ja jalostamaan eteenpäin osana Memory Campus -yhteistyötä ja Memory Labin kehitystä.

Pin It on Pinterest