Tekisinkö artikkeliopinnäytetyön?

Xamkin YAMK-koulutuksissa on ollut vuoden verran mahdollista tehdä opinnäytetyö artikkelimuotoisena. Artikkeliopinnäytetyön voi tehdä joko ammatillisiin julkaisuihin perustuvana artikkelikokoelmana tai yhteen tieteelliseen julkaisuun tähtäävänä artikkelina. Tässä kirjoituksessa pureudutaan hieman tarkemmin näiden opinnäytetyötyyppien vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Ammatilliset julkaisut opinnäytetyönä

VIRTA-julkaisutietopalvelun mukaan ammatillisilla julkaisuilla on tarkoitus levittää tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvaa tietoa kyseisen alan ammattilaisten käyttöön. Ammatillisten julkaisujen ominaispiirteisiin kuuluvat myös toimituskunnan käsittely ja julkisesti saatavilla olo. Opinnäytetyönä tehtävä artikkelikokoelma sisältää kahdesta neljään ammatillista julkaisua. Aiheesta riippuen mukana voi olla myös yleistajuisempia julkaisuja, jotka VIRTA-julkaisutietopalvelun mukaan levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan, eli ovat kohdennettuja suurelle yleisölle. Julkaisutyypille ominaisesti lukijalta ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Joissain tapauksissa ammatillisen ja yleistajuisen julkaisun ero on joustava.

Olennaista artikkelikokoelmamuotoisessa opinnäytetyössä on löytää aihe, joka kantaa useampaan kohdeyleisölle mielenkiintoiseen yksittäiseen artikkeliin. Artikkelien tulee sopia toistensa kanssa yhteen muodostaen eheän kokoelman. Opinnäytetyön kannalta tärkeintä julkaisukanavan valinnassa onkin aiheeseen täsmäävyys ja oman kohdeyleisön tavoittaminen.  Useampien sopivien kohdelehtien tunnistaminen on tärkeää, sillä artikkelien julkaisu ei aina onnistu ensisijaiseksi ajatellussa julkaisukanavassa.

Ylempien tutkintojen opinnäytetöihin sisältyy aina aiemman tutkitun tiedon kokoamista sekä hyvin tyypillisesti myös oman aineiston keruuta ja analysointia. Nämä elementit ovat olemassa myös artikkelikokoelmamuotoisessa opinnäytetyössä. Ensimmäinen kokoelman artikkeleista voikin olla esimerkiksi opiskelijan suorittamaan järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva, tutkittua tietoa ammattiyleisölle taustoittava kokoava teksti. Myös lopuissa kokoelman artikkeleissa tulee näkyä aiempaa tutkimuskirjallisuutta, mutta kenties omaan tutkimusaineistoon ja tuloksiin peilaten ja pohtien. Kokonaisuuden rakentuminen suunnitellaan jo aloitusvaiheessa oman ohjaavan opettajan tuella.

Tieteelliseen julkaisuun tähtäävän artikkeliopinnäytetyön erityispiirteet

Tieteelliseen julkaisuun tähtäävää artikkeliopinnäytetyö on haastava, mutta samalla potentiaalisesti erityisen palkitseva. VIRTA-julkaisutietopalvelun mukaan tieteelliset julkaisut täyttävät yksinkertaistettuna nämä kolme ehtoa: 1) julkaisu tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiheen aiempaan tutkimustietoon, 2) julkaisu on esitetty muodossa, joka mahdollistaa tutkimustulosten todentamisen, arvioinnin ja hyödyntämisen uusissa tutkimuksissa, ja 3) julkaisu julkaistaan tieteellisessä julkaisukanavassa, jolla on alaan pätevöitynyt toimituskunta ja vertaisarviointikäytäntö.

Tieteelliseen julkaisuun tähtäävä artikkeliopinnäytetyö on käytännössä tutkimus, jonka rajaus, tarkoitus, menetelmä, aineisto ja raportointi ovat tieteellisesti päteviä ja kantavat myös tieteelliseen julkaisuprosessiin kuuluvan vertaisarvioinnin läpi. Yllä esitetyn listan ensimmäistä kohtaa vastaavasti tässä opinnäytetyötyypissä on alusta lähtien olennaista löytää aihe, joka vastaa todelliseen tutkimustarpeeseen eli täyttää jonkin aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa olevan tutkimusaukon. Opinnäytetyön tekijältä vaaditaan erityistä tarkkuutta läpi koko opinnäytetyöprosessin ja myös erinomaisia tutkimusvalmiuksia, jotka vielä kehittyvät jatkuvasti prosessin aikana. Varsinainen oman tutkimuksen raportointi noudattelee tutkimusartikkelien melko vakiintunutta runkoa, eli opiskelijalla on runsaasti hyviä esimerkkejä tarjolla. On hyvä huomioida, että tieteelliset artikkelit ovat hyvin tiiviitä ja jokainen sana on kallis kokonaisuudessa. Opinnäytetyötyyppi vaatii siten tekijältään vahvoja tieteellisen kirjoittamisen taitoja, joiden harjoituttamiseen on olemassa myös erillisiä kursseja.

Tieteelliseen julkaisuun tähtäävät artikkeliopinnäytetyöt ovat opinnäytetyöksi hyväksyttävissä silloin, kun artikkelikäsikirjoitus on valmis lähetettäväksi yhdessä valikoituun tieteelliseen lehteen. Tätä jo silmällä pitäen on opinnäytetyötä aloittaessa hyvä huomioida myös kielivalinta. Tieteellisissä julkaisukanavissa on vain rajoitetusti kotimaisia vaihtoehtoja. Tieteellisiin julkaisuprosesseihin kuuluu, että lehti valitsee tarjottavista artikkelikäsikirjoituksista ne, jotka lähetetään vertaisarviointiin. On erittäin yleistä, ettei artikkeli etene kirjoittajien ensisijaisesti valitsemassa lehdessä. Tällöin kirjoittajien tulee löytää artikkelikäsikirjoitukselleen toinen kohdelehti. Tieteen suurin kieli on englanti ja kansainvälisiä tiedelehtiä on tarjolla erittäin paljon. Onkin suositeltavaa, että tieteelliseen julkaisuun tähtäävän artikkeliopinnäytetyön kieleksi harkitaan vakavasti englantia.

Mikäli artikkelikäsikirjoitus etenee lehdessä vertaisarviointiin, on odotettavaa, että vertaisarviointiprosessin aikana ilmenee käsikirjoituksen jatkokehittämistarpeita. Kirjoittajat vastaavat vertaisarvioijien esittämiin kommentteihin ja kehittävät käsikirjoitusta, ja lehti antaa lopullisen päätöksen julkaistavaksi soveltuvuudesta vasta sitten, kun vertaisarvioijat ovat hyväksyneet käsikirjoituksen. Tämä on olennaista tietoa opinnäytetyön tekijälle jo ihan alkuvaiheessa, koska on hyvä tiedostaa, että tieteelliseen julkaisuun tähtäävän opinnäytetyön parissa todennäköisesti työskennellään vielä opintojen päättymisen jälkeen.

Tieteelliset julkaisuprosessit ovat perinteisesti melko hitaita. Vaikka artikkeli etenisi jo ensimmäisessä kirjoittajien valitsemassa lehdessä, voi matka artikkelikäsikirjoituksen lähettämisestä ja vertaisarviointiprosessista artikkelin varsinaiseen julkaisemiseen kestää useita kuukausia, joskus vuoden tai ylikin. Lisäksi on tärkeää huomioida, että tieteellinen lehti haluaa olla tulosten ensimmäinen julkaisija. Tämä tarkoittaa, ettei tieteellisen julkaisun sisältävää opinnäytetyötä voi julkaista avoimesti luettavaksi ennen, kuin artikkeli on julkaistu tieteellisessä lehdessä.

Asiantuntemus näkyväksi artikkeliopinnäytetyöllä

Kokonaisuudessaan artikkeliopinnäytetöiden yksi erinomainen piirre on siinä, että julkaisujen, niin ammatillisten kuin tieteellistenkin, kirjoittajissa voi opiskelijan ja opinnäytetyötä ohjaavan opettajan lisäksi olla myös muita aiheen tai vaikka tutkimusmenetelmän kannalta meritoituneita ja opiskelijalle tukea prosessin aikana tarjoavia henkilöitä. Esimerkiksi työelämäohjaajat voivat olla mukana artikkeleiden kirjoittajalistauksessa. Opinnäytetyö on kuitenkin myös artikkelimuotoisena aina opiskelijan oman prosessin tuotos ja kanssakirjoittajien rooli kirjoittamisprosessissa on tukea tarjoava ja ohjaava. Useamman kanssakirjoittajan kanssa työskentely tarjoaa kuitenkin paljon oppimismahdollisuuksia opiskelijalle.

Artikkelimuotoiseen opinnäytetyöraporttiin kuuluu myös varsinaisista ammatillisista tai tieteellisistä artikkeleista erillinen johdanto-osio, johon on olemassa yleisohjeet. Artikkelikokoelman tapauksessa johdannossa esitellään kokonaisuus, tutkimuksellinen viitekehys, käytetyt aineistot ja menetelmät sekä opiskelijan näkemys opinnäytetyön sisältämien julkaisujen tulosten merkityksestä ja käytettävyydestä ammattialalle. Tieteelliseen julkaisuun tähtäävässä artikkeliopinnäytetyössä johdanto-osuus koostuu aiheen taustoittamisesta, prosessikuvauksesta sekä tutkimuksen merkittävyyden ja käytäntöön sovellettavuuden kuvauksesta. Artikkeliopinnäytetöiden yhä yleistyessä johdanto-osioidenkin ohjeistukset todennäköisesti vielä selkeytyvät ja täsmentyvät. Ohjaava opettaja on tukena myös johdanto-osion sisältöjen rakentamisessa ja yhteensovittamisessa.

Miettiessäsi, tekisitkö artikkelimuotoisen opinnäytetyön, kannattaa pohtia myös kyseisen opinnäytetyötyypin tarjoamaa omaa ammatillista osaamista alleviivaavaa näkyvyyttä. Eheän kokoelman muodostavien ammatillisten julkaisujen kautta on mahdollista profiloitua omalla alalla tietyn asian asiantuntijana. Nämä julkaisut todennäköisesti tavoittavat useammat kuin perinteinen opinnäytetyöraportti välttämättä tavoittaisi. Tieteelliseksi julkaisuksi päätyvän artikkeliopinnäytetyön hyöty on suorastaan huikea, varsinkin jos tutkimuksen teko kiinnostaa opinnäytetyön tekijää jatkossakin. On aina hieno ansio saada vertaisarvioitu tutkimus julkaistua, ja prosessin menestyksekäs läpikäynti kertoo hyvistä valmiuksista tieteelliseen tutkimustyöhön. Englanniksi julkaistun artikkelin lukijamäärä voi myös olla moninkertainen suomenkielisiin julkaisuihin verrattuna. Kaikki julkaisut kannattaa tuoda esille omassa ansioluettelossa. Ne osoittavat esimerkiksi potentiaaliselle työnantajalle, että henkilöllä on taitoja ja uskallusta julkaista kirjoittamaansa tekstiä. Tällainen osaaminen on nykymaailmassa tärkeää.

Alustavat kokemukset positiivisia

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK koulutuksessa on tekeillä useita sekä ammatillisiin julkaisuihin perustuvia artikkelikokoelmia, että tieteelliseen julkaisuun tähtääviä opinnäytetöitä. Koska artikkelimuotoinen opinnäytetyö on ollut mahdollinen vasta vuoden verran, nämä nyt käynnissä olevat prosessit opettavat sekä opiskelijoita että ohjaajaa, ja toki myös muita prosesseissa mukana olevia sidosryhmiä. Jo kertyneiden kokemusten perusteella on odotettavaa, että artikkeliopinnäytetyöt löytävät paikkansa ja suosionsa ja niihin liittyvät prosessit hioutuvat jatkossa vielä selkeämmiksi kokemuksien yhä karttuessa.

Ensihoidon YAMK-koulutuksessa ensimmäistä tieteelliseen julkaisuun tähtäävää artikkeliopinnäytetyötä odotetaan valmistuvaksi kuluvan syksyn aikana. Lisäksi opinnäytetöitä, jotka ovat perinteisen raportointivaiheen jälkeen muotoutuneet myös tieteellisiksi vertaisarvioiduiksi artikkeleiksi, on jo julkaistu (Hänninen ym. 2020 ja Nieminen ym. 2021) ja on myös julkaisuprosesseissa useita. Artikkelimuotoinen opinnäytetyö virtaviivaistaa opinnäytetyössä tuotetun tiedon päätymistä laajan yleisön luettavaksi.  Kannattaakin tarttua rohkeasti mahdollisuuteen tehdä artikkelimuotoinen opinnäytetyö!

Lähteet

Hänninen J ym. Patients Seeking Retreatment After Community Paramedic Assessment and Treatment: Piloting a Community Paramedic Unit Program in Southwest Finland. Nursing Reports, 2020, 10, 66-74.

Nieminen J ym. Hätäkeskukselta tarvitaan tarkempia ohjeita monivammapotilaiden lämpötaloudesta. Suomen Lääkärilehti, 2021, 33, 1654-1659.

VIRTA-julkaisutietopalvelu. Julkaisutiedonkeruu: Käsitteet ja määrittelyt. Luettavissa: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=105589317

Pin It on Pinterest