Koko Xamk ohjaa!

Jokainen xamkilainen auttaa opiskelijaa suunnistamaan opiskeluviidakossa. Jokainen kohtaaminen on ohjaamista, vaikka opiskelija ei sitä koe edes hakevansa tai tiedä sitä saavansa.

TNO tutuksi

TNO tarkoittaa tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Monet Xamkin työntekijät tekevät näitä kaikkia vaihtelevin painotuksin. Meillä on yhteinen tavoite: opintojen sujuminen. Oppijan itseohjautuvuutta on tuettava kaikin voimin.  

Tiedotus on informaation välitystä eri kanavissa. Intrassa on ohjeita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin tekemiseen, uuden opiskelijan ohjeita käyttäjätunnusten laatimiseen tai opettajan Learn-alustojen ohjeita opintojaksolle. Tehokas ja saavutettava viestintä ajankohtaisista perusasioista on tärkeä osa ohjausta. Opiskelijat eivät tiedottamisessakaan ole homogeeninen kohderyhmä, vaan on erilaisia tarpeita ja toiveita.  

Neuvonta on asiantuntijatiedon tai -neuvojen jakamista. Niiden perusteella opiskelija valitsee itselleen sopivimman tavan toimia. Neuvontaa on esimerkiksi se, kun opiskelijavastaava opastaa tekemään osaamisen tunnustamisen hakemuksen. Kansainväliset palvelut neuvovat vaihtoon lähtijöitä, ja tutorit antavat vinkkejä opiskelijan arkeen.   

Ohjauksella tarkoitetaan vuorovaikutusta, jossa ihmiset kohdataan erilaisine taitoineen, tietoineen, tunteineen ja reaktioineen. Ohjaus on opiskelijan tukemista: Opiskelijaa kuunnellaan ja häneltä kysytään ohjaavia kysymyksiä. Opintojaksolla tehdään yhteistä vertais- ja työelämäarviointia tai annetaan palautetta oppimisesta opintojaksolla. Ohjausta on myös opiskelukyvyn ja tukiratkaisuiden pohdinta opiskeluhyvinvoinnin työntekijöiden kanssa.  

Herkeämätöntä ja valpasta ohjauksen monialaista kehittämistä

Xamkin ohjausta ja sen kehittämistä koordinoi Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimi. Se kokoontuu kerran kuussa. Siinä on mukana asiantuntijoita opintotoimistosta, opiskelijavastaavista, opiskeluhyvinvoinnista, E-kampukselta, opiskelijakunta Kaakosta, kirjastosta, hakijapalveluista, hankkeista ja avoimesta amkista.   

Xamk on iso organisaatio. Niinpä myös ohjaus on laaja kokonaisuus, jonka koordinoinnin parantamiseksi tiimimme on luotu. Vuonna 2021 tiimissä työskenneltiin mm. ohjaussuunnitelman, aloittavien orientaation ja ohjauksen vuosikellon parissa. Tiimissä on luotu myös opiskelija- ja ohjaajaprofiileita monialaisen kehittämistyön tueksi. Toiminnasta voi lukea lisää Luxista tai toimintakertomuksesta  Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimin toimintakertomus 2021.pdf.  

Ohjausta on kehitetty viime vuosina myös TKI-toiminnassa. Ruuti-hankkeessa (RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja työpaikkaohjauksen mallit – Xamk) edistettiin sukupuolisensitiivistä ohjausta. Siinä pyrittiin ravistelemaan ennakko-oletuksia sukupuolirooleista, jotta ne eivät rajoittaisi uravalintoja.   

Uusille urille -hankkeessa edistettiin työelämätaitoja ja siirrettiin fokusta ammattiin sidotusta identiteetistä osaamisidentiteettiin (Uusille urille – Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen – Xamk). Hanke tuotti myös avoimen ura- ja tulevaisuusohjauksen materiaalipankin (Opintojakso: Uraohjauksen materiaalipankki (xamk.fi)) ohjaushenkilöstön käyttöön.   

HyVe-hankkeessa (HyVe – Hyvinvointia verkossa – Xamk) kehitettiin verkkopohjaista vertaisohjausta ja verkkotutorointia. Korona-ajan kuormitusta vähennettiin tukemalla yhteisöllisyyttä. Sen työtä jatkaa OKM:n OOO-hanke (1.2.2022 – 31.12.2023), joka kehittää opiskelijahyvinvointia ja opintojen etenemisen ohjausta. Lisäksi hanke pyrkii tasoittamaan opiskelijoiden oppimisvajetta.  

Timanttinen ohjaus opiskelijanäkökulmasta

Elina Ylönen selvitti opinnäytetyössään (2021) opiskelijoiden näkemyksiä Xamkin ohjauksesta. Se koettiin hyväksi. Opiskelijoilla oli tarvetta yksilöidylle ja räätälöidylle ohjaukselle. Myös opintojen lopussa tarvittiin ohjausta. Kaikki ohjauksen käsitteet eivät olleet opiskelijoille tuttuja, mikä voi vaikuttaa vastausten luotettavuuteen. (Ylönen 2021.) 

TNO-käsitetrio laittaa miettimään, millä tavoin tekemämme toiminnot ovat yhteyksissä. Miten eri toimijoiden tekemät asiat vaikuttavat toisiinsa? Yhteistyö ja sen näkyväksi tekeminen on tärkeää. TNO herättää tunteita, mikä toivottavasti aktivoi eri toimijat työskentelemään yhdessä. Toimijoita ovat tietenkin ja ennen kaikkea myös opiskelijat.  

Lähteet

Ylönen Elina ja Vissel Eeva 2018. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vertaistuutoroinnin kehittäminen. Opinnäytetyö. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805117750; viitattu 7.4.2022.  

Ylönen Elina 2021. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden uraohjauskokemukset. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067498; viitattu 7.4.2022. 

Pin It on Pinterest