Mutkatonta vuorovaikutusta yrityksen ja opiskelijoiden välillä

Opiskelijaryhmä vierailulla tehtaalla.

Yrityksen palkatessa kansainvälisen osaajan kuten kansainvälisen opiskelijan, tämä saa kokemusta Suomessa työskentelystä sekä sitä kautta mahdollisuuden kiinnittyä suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.  

Kansainväliset osaajat tuovat yritykseen kielitaitoa, kansainvälisiä kontakteja sekä kohdemaan tuntemusta. Tätä osaamista yritykset voivat hyödyntää muun muassa tuotekehityksessä, uusien markkinoiden avaamisessa sekä asiakassuhteiden luomisessa kohdemaihin. (Työ- ja elinkeinoministeriö.) Yrityksen palkatessa kansainvälisen osaajan kuten kansainvälisen opiskelijan tämä saa kokemusta Suomessa työskentelystä sekä sitä kautta mahdollisuuden kiinnittyä suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.  

Pidempiaikaiseen työsuhteeseen rekrytoinnin lisäksi yritys voi tarjota kansainväliselle opiskelijalle työharjoittelu- tai kesätyöpaikan, toimeksiannon opinnäytetyöhön tai mahdollisuuden yritysvierailuun. Nämä ovat hyviä tilaisuuksia potentiaalisiin tuleviin työntekijöihin tutustumiseen niin työnantajalle, joka on kiinnostunut ottamaan ensiaskeleen kansainvälisissä rekrytoinneissa kuin myös yritykselle, jolle kansainvälistyminen ja kansainvälisyys työpaikalla ovat jo arkipäivää. Lokakuun alussa tällaiseen tilaisuuteen tarttui mikkeliläinen Savosolar, joka suunnittelee ja toimittaa isoja aurinkolämpölaitoksia kaukolämmön ja teollisuuden käyttöön useisiin eri maihin.  

Savosolar ja Environmental Engineering -opiskelijat saman pöydän ääressä

Ihmisiä seisoo ryhmässä tehtaan tiloissa.Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kansainvälisten palveluiden Talent Boost -tiimi järjestää opiskelijoille ja alueella toimiville yrityksille tilaisuuksia toistensa kohtaamiseen. Sellainen oli 3.10. Savosolarin tiloissa järjestetty vapaamuotoinen verkostoitumisilta Matin Mikki, johon osallistui Savosolar ja Xamkin toisen vuoden Environmental Engineering -koulutuksen opiskelijoita. Suunnittelussa ja järjestelyissä suurena apuna oli itse samasta koulutuksesta valmistunut Daria Chekalskaia.

Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden yrityksen edustajien ja opiskelijoiden väliseen mutkattomaan vuorovaikutukseen. Tällaisten kohtaamisten välittöminä hyötyinä on opiskelijoiden saama tieto alueen työelämämahdollisuuksista sekä yhteisten keskustelujen pohjalta yrityksen mahdollisesti saamat uudet näkökulmat ja ideat. Lisäksi opiskelijat saavat tilaisuuden tutustua toisiinsa. Myös tulevaisuuden kannalta tällaiset kohtaamiset voivat olla arvokkaita niin opiskelijoille kuin yritykselle, sillä nämä yritykset ovat potentiaalisia tulevaisuuden työnantajia opiskelijoille.  

Aluksi Savosolarin edustajat kertoivat yrityksestä ja sen toiminnasta. Sen jälkeen he istuutuivat opiskelijoiden kanssa pyöreiden pöytien ääreen jutustelemaan alaan, työelämään ylipäänsä tai vaikkapa harrastuksiin liittyvistä aiheista. Tuokion kuluttua opiskelijat vaihtoivat keskenään pöytiä muodostaen uudet pienryhmät uusine puheenaiheineen. Kysymykset ja mielipiteet olivat tervetulleita, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ollut. Keskustelu pöydissä soljui mukavasti. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa se, että opiskelijat olivat samasta opiskeluryhmästä ja näin ollen tunsivat jo toisensa. Savosolarin aloitteesta opiskelijat pääsivät lopuksi opastetulle kierrokselle yrityksen tiloihin.  

Kiinnostavaa nähdä, että mikkeliläisellä yrityksellä on projekteja eri puolilla maailmaa

Tapahtuman jälkeen osallistujille lähetettiin linkki verkkokyselyyn, josta saadun palautteen perusteella tapahtuman jatkoa mietitään ja tapahtumaa kehitetään edelleen. Kyselyvastausten mukaan keskustelut Savosolarin työntekijöiden kanssa tarjosivat tietoa alan työmahdollisuuksista ja ne koettiin kiinnostaviksi ja hyödyllisiksi. Vastauksissa tapahtumaa kuvailtiin muun muassa mukavaksi, rennoksi tavaksi lähestyä yritystä ja tutustua sen työntekijöihin. Erään vastaajan mielestä oli todella kiinnostavaa nähdä, että mikkeliläisellä yrityksellä on projekteja Ranskassa ja muissa maissa ympäri maailmaa. Vastanneista kaikki olivat joko ehdottomasti kiinnostuneita tai tapahtumasta riippuen mahdollisesti kiinnostuneita osallistumaan samantapaisiin aktiviteetteihin jatkossakin.  

Yritysten ja opiskelijoiden väliset kohtaamiset ovatkin tärkeitä. Niiden myötä opiskelijat saavat paitsi tulevaisuuden kannalta tärkeitä kontakteja myös ylipäänsä tietoa alueen tarjoamista mahdollisuuksista.

Osana kyselyä opiskelijat nimesivät heitä kiinnostavia Mikkelin seudulla toimivia yrityksiä. Monta yritystä tuli mainituksi, mutta muutamassa vastauksessa opiskelija totesi, ettei tiennyt millaisia omaan alaan liittyviä yrityksiä alueella toimii. Yritysten ja opiskelijoiden väliset kohtaamiset ovatkin tärkeitä. Niiden myötä opiskelijat saavat paitsi tulevaisuuden kannalta tärkeitä kontakteja myös ylipäänsä tietoa alueen tarjoamista mahdollisuuksista, jotta hän voi kokea seudulle työskentelemään ja elämään asettumisen mahdolliseksi ja kiinnostavaksi. 

Lähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö. Talent Boost -toimenpideohjelma. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tem.fi/talent-boost [viitattu 11.10.2022].  

LUE MYÖS 

Nieminen, M. 2022. Monimuotoisuudella kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksille. Xamk READ 3/2022. Verkkolehti. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2022/digitaalinen-talous/monimuotoisuudella-kilpailuetua-ja-lisaarvoa-yrityksille/?fbclid=IwAR2l-QYivrb_oNQwtZse2yR52GD_wGWxQZjZv0ewTIRU9_zlFO-EEG-6Wtg [viitattu 11.10.2022].  

Opiskelijat työelämää kehittämässä. Www-sivu. Saatavissa: https://www.xamk.fi/yrityksille/opiskelijat-tyoelamaa-kehittamassa/ [viitattu 21.10.2022].  

Pin It on Pinterest