Opiskelijayhteistyönä tehty mikrokurssi hankkeen loppujulkaisuna

Tärkeä osa hanketoimintaa on viestintä, joka lisää sen näkyvyyttä. Nykypäivän kiihtyvällä tahdilla edistyvä digitaalisuus antaa tähän uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi verkkokurssit voivat mahdollistaa TKI- ja opetustoiminnan yhteistyön, ja hanketuotosten levittämisen kiinnostavalla tavalla laajalle yleisölle.

Viestintä hanketoiminnassa

Hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaan, ja tärkeä osa tätä suunnitelmaa on hankkeeseen liittyvä viestintä. Viestinnällä aktivoidaan hankkeen tärkeimpiä sidosryhmiä ja levitetään tietoa hankkeesta ja sen tuloksista laajemmallekin. Rahoittajakin vaatii hankkeelle ja sen tuloksille näkyvyyttä. Viestintä myös tukee ja edistää Xamkin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeet voivat olla vaihtelevasti esillä sosiaalisessa mediassa tai kirjoittaa artikkeleita muihinkin medioihin. Useimmissa hankkeissa tuotetaan myös loppujulkaisu, joka on usein kirjallinen teos hankkeessa tehdyistä asioista ja tuotoksista. Hankesuunnitelmassa määritellään tarkasti tämäntyyppiset hankkeen tavoitteet, mutta joskus on myös reagoitava toimintaympäristön muutoksiin tai hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.

Hanke- ja opetustoiminnan yhteistyö ja verkko-opetus

KUVA 1. Xamkin mikrokurssien tekemisessä hyödynnetään elokuvamaisen tuotantoprosessin elementtejä. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Xamkin henkilöstössä on suunnilleen saman verran TKI-työntekijöitä kuin opettajiakin. TKI-toiminnan ja opetuksen monipuolinen integrointi onkin yksi Xamkin vahvuuksia. Opiskelijat ja opettajat osallistuvat TKI-hankkeisiin, ja TKI-henkilöstön osaamista hyödynnetään koulutuksen puolella. Opiskelijat voivat tehdä TKI-hankkeissa esimerkiksi erilaisia kehittämistehtäviä, tapahtumien toteutuksia, harjoitteluja ja opinnäytetöitä.

Xamkin strategiassa on myös yhtenä tavoitteena tehdä koulutusviennistä merkittävä osa liiketoimintaa. Tämä mahdollistuu verkkokurssien avulla. Verkkokurssilla tarkoitetaan Internetissä oppimisalustalla tapahtuvaa opetusta, jossa ei ole yleensä lainkaan kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Alustan kautta voidaan julkaista monipuolisia sisältöjä oppimateriaaleiksi – kuten linkkejä, tekstejä, kuvia, videoita, tehtäviä ja testejä. Verkkokurssin suorittaminen voi olla ajasta ja paikasta riippumatonta. Verkkokurssi myös säästää resursseja, sillä se voi tavoittaa samaan aikaan hyvin suuren määrän ihmisiä.

Xamk avasi marraskuussa 2020 verkkokaupan www.pulse.xamk.fi itse tuotettujen mikrokurssien myymiseksi. Mikrokurssit ovat pääasiallisesti lyhyitä, tiettyyn yksityiskohtaiseen tietoon keskittyviä englanninkielisiä maksullisia verkkokoulutustuotteita. Ideana on, että osallistujat saavat tarvitsemansa tiedot nopeasti ja oman aikataulunsa mukaisesti. Kun asiat on opetettu pienissä osissa, niin on helppo suorittaa kurssia pala palalta. Xamk Pulsen oma tuotantotiimi mahdollistaa mikrokurssien laadukkaan ja tehokkaan tuotannon vaiheittaisen tuotantosuunnitelman avulla (kuva 1).

Sittemmin Xamkin mikrokurssituotantotiimin jatkokehitystyönä syntynyt Edufication on uudenlainen, verkossa toimiva palvelu, joka koostaa yhteen suomalaisen koulutusalan toimijoiden ammattitaidon, tuotteet ja palvelut. Edufication -verkkopalvelun kautta myös kansainvälisten koulutuspalveluja ostavien organisaatioiden on helpompi löytää koulutustarpeisiinsa sopivat tuotteet ja palvelut.

Verkkokurssi hankkeen loppujulkaisuna

KUVA 2. Esimerkki verkkokurssin moduulissa olevista ”tehtäväkorteista” (CARVE-hanke). Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Active Life Labin CARVE-hankkeessa TKI ja opetus yhdistyivät kätevästi, kun keksittiin tehdä hankkeen loppujulkaisuksi verkkokurssi. Tavoitteena oli muokata hankkeen tuotokset vuorokausirytmeistä ja työn tuunaamisesta helposti pureskeltavaan ja interaktiiviseen muotoon. Tässä tapauksessa ilmaiseksi tarjottava verkkokurssi lisää materiaalien saavutettavuutta, ja muutenkin edistää Xamkin tavoitteita TKI-viestinnässä ja koulutusviennissä.

Suuri osa kurssin materiaaleista oli tehty jo hankkeen aikana, ja niitä muokattiin ja täydennettiin yhteistyössä tuotantotiimin kanssa. Kun kurssin sisältö saatiin tarkennettua, niin se jaettiin sopiviin moduuleihin ja moduulien sisällä helposti suoritettaviksi “tehtäväkorteiksi” (kuva 2). Jokaiseen moduuliin myös käsikirjoitettiin ja kuvattiin studiossa aihealueeseen sopivia 2–4 minuutin pituisia opetusvideoita.

Mikrokurssin tekeminen oli hanketyöntekijöille monella tapaa opettavainen kokemus. Ilmainen kurssi verkossa, digitaalinen markkinointi ja houkuttelevat sisällöt ovat mahdollistaneet hankkeen tuotosten laajan levittämisen. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana kurssille saatiin ilmoittautuneita yli 50. Voisi kuvitella, että perinteisiin pdf-muotoisiin hankeloppujulkaisuihin ei helposti saada yhtä paljon tutustujia.

Palautetta verkkokurssista

Kurssin suunnittelussa, teossa ja arvioinnissa auttoi YAMK-opiskelija Heini Kortesluoma. Heini keräsi opinnäytetyötänsä varten palautteita mikrokurssista työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Palautteiden mukaan verkkokurssi toimi hyvänä vaihtoehtona perinteiselle kurssiopetukselle, ja sen sisällöt vastasivat kohderyhmän tarpeita. Opinnäytetyön tulosten keskeisimmät johtopäätökset olivat:

  • Hyvin rakennettu verkkokurssi voi toimia myös työhyvinvoinnin edistämisen välineenä, ja ohjata aktiivista osallistujaa uudenlaiseen ajattelutapaan niin työtään kuin itseäänkin kohtaan.
  • Opettajan pedagogisilla taidoilla ja teknisellä osaamisella on merkitystä onnistuneelle verkkokurssille. Monipuoliset sisällöt ja ajasta riippumaton suoritus ovat verkkototeutuksissa hyvä puoli. Mikrokurssien vapaaehtoisuus voi kuitenkin aiheuttaa suoritusten keskeytyksiä.
  • Kurssilla oppimista häiritseviä puolia olivat vuorovaikutuksen puute ja joillekin epäselväksi jääneet ohjeistukset. Tässäkin asiassa korostuu opettajan taito sekä laadukkaiden ja motivoivien opetusmateriaalien tekeminen erilaisille oppijoille sopivaksi.
  • Tällaisella verkkokurssilla työhyvinvoinnin edistämisen muotona on varmasti kysyntää jatkossakin. Kompaktit, tiettyyn aiheeseen kohdennetut ja tiivistetyt verkkokurssit voivat toimia työhyvinvoinnin edistämisen virittäjinä, motivaattoreina ja tukena niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Hankkeesta

CARVE-hankkeessa eteläsavolaisia työntekijöitä opastettiin uudenlaiseen työn tuunaamiseen, mikä perustuu oman henkilökohtaisen vuorokausirytmin optimoimiseen. Hanke toteutettiin 1.6.2019-30.9.2021 kansainvälisenä yhteistyönä belgialaisen KU Leuven -yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. -tutkimuskeskuksen kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoa: www.xamk.fi/carve

CARVE-hankkeen ”Energisoidu vuorokausirytmiin perustuvalla työn tuunauksella” -verkkokurssi on ilmaiseksi saatavilla osoitteessa: https://shop.edufication.com/products/energisoidu-vuorokausirytmiin-perustuvalla-tyon-tuunauksella

Pin It on Pinterest