Terveysalan opiskelijat moniammatillisessa moduuliharjoittelussa Savonlinnassa

Opiskelijat Jessika, Juuso, Terhi, Ismo ja Janika moniammatillisessa moduuliharjoittelussa Sosterin kuntoutusosastolla 1. (Sosteri)

Sosiaali- ja terveysalan ammattitaitovaatimukset näyttävät laajenevan entisestään, joten on tärkeää innovoida uusia oppimistapoja myös käytännön harjoitteluun.

Kuntoutus- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnoista kolmasosa on käytännön harjoittelua, joka on merkittävä osa opiskelijoiden opinnoista. Käytännön harjoittelussa opiskelijat yhdistävät omaa teoreettista osaamista käytännön hoito- ja kuntoutustyössä.

Moniammatillinen oppiminen edistää moniammattisuudessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja opettaa arvostamaan toisia terveydenhuollon ammattilaisia. Moniammatillisen oppimisen avulla eri alojen opiskelijat ymmärtävät moniammattisen yhteistyön merkityksen potilaan hoidossa. (Tuomela, Heikkilä, Haapanen, Kortekangas-Savolainen & Salminen 2017.)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) strategiassa muun muassa tuodaan strategisena kärkenä esille tulevaisuuslähtöinen oppiminen ja sen mukana laadukas työelämäläheinen oppiminen (XAMK 2018-2030).

Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosterin) strategiassa puolestaan yhteisinä arvoina linjataan muun muassa asiakas ensin ja uudistuva osaaminen. Moniammatillisella yhteistyöllä tavoitetaan asiakkaalle ja potilaalle paras mahdollinen hoito.

Niinpä moniammatillisen moduuliharjoittelun kehittäminen käytännön harjoittelupaikassa on kehittämistyötä parhaimmillaan asiakkaan ja potilaan parhaaksi sekä uudistuvan ohjausosaamisen kehittämiseksi.

XAMK:n, SAMI:n ja Sosterin kehittämistyö – yhdessä tekemistä

Keväällä 2016 XAMK:n hoitotyön opettajat esittivät idean moduuliharjoittelusta Sosterin hallintoylihoitajalle ja ylihoitajille, joilla on merkittävä rooli opiskelijoiden harjoitteluprosessien suunnittelussa, organisoinnissa ja kehittämisessä (ks. Pohjamies, Haapa, Seilola & Meretoja 2018).

Tästä edettiin esittelemällä moduuliharjoittelumallia käytännön harjoittelua ohjaaville ja harjoittelusta vastaaville työntekijöille sekä yksiköiden esimiehille. Samaan aikaan myös XAMK:n Savonlinnan kampuksella ideaa vietiin eteenpäin kaikkiin kuntoutus- ja terveysalan koulutusohjelmiin.

Tammikuussa 2017 aloitettiin systemaattinen moniammatillisen moduuliharjoittelun suunnittelu. Kehittämistyö eteni Sosterin koulutuskoordinaattorin, hallintoylihoitajan, ylihoitajien sekä Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajakoulutuksen hoitotyön opettajien kanssa. Molemmat organisaatiot sitoutuivat uuden opiskelijoiden harjoitteluohjauksen mallin kehittämiseen.

Tavoitteena oli moduuliharjoittelun toteuttaminen moniammatillisesti huomioiden kaikki Savonlinnan kampuksen kuntoutus- ja terveysalan opiskelijat. Kampuksella koulutetaan sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttiopiskelijoita.

Alueellisen koulutuksen ja työelämän kehittämisen näkökulma huomioiden mukaan saatiin myös toisen asteen koulutuksen lähihoitajaopiskelijat ja suunnittelutyöhön osallistui myös Savonlinnan aikuis- ja ammattioppilaitoksen (SAMIEdu) opettaja. Kevään aikana kehittämistyössä ovat olleet aktiivisesti mukana eri koulutusalojen harjoittelusta vastaavat opettajat.

Sosterissa päätettiin osastot, jotka sitoutuivat moniammatilliseen moduuliharjoittelun pilottiosastoiksi. Tämän jälkeen pidettiin useita yhteisiä moniammatillisia asiantuntija tapaamisia, joissa oli mukana pilottiosastojen esimiehet, opiskelijavastaavat, harjoittelua ohjaavia ammattilaisia (sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, jalkaterapeutti) ja molempien koulujen opettajia (hoitotyön, fysioterapian, jalkaterapian, lähihoitajan koulutuksista).

Kevään ja syksyn 2017 aikana pidettiin infotilaisuuksia ja tapaamisia, joissa käsiteltiin muun muassa moniammatillisen harjoittelun ohjaamista ohjaajan ja osaston näkökulmasta sekä arviointiin liittyviä uusia käytänteitä. Pilottiosastojen edustajat esittelivät omien osastojensa toimintamalleja ja olivat aktiivisesti mukana toimintamallin kehittämisessä.

Moniammatilliset simulaatioharjoitukset loistava mahdollisuus ryhmäytymiseen

Moniammatillisen moduuliharjoittelun toteutuksen näkökulmasta on tärkeää, että pilottiin osallistuvat opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja ryhmäytyvät jo ennen osastolle menoa. Ennen harjoittelua toteutettiin Savonlinnan kampuksella moniammatilliset simulaatioharjoitukset, jossa eri alojen opiskelijat harjoittelevat moniammatillisesti potilaan hoitamista.

Nykyaikaisen käsityksen mukaan opiskelija nähdään aktiivisena, kehittyvänä ja reflektoivana tiedonhankkijana, joka mahdollistuu hyvin moniammatillisissa simulaatioharjoituksissa, kun eri alojen opiskelijat suunnittelevat potilaan hoito- ja kuntoutustilannetta yhdessä (Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2011).

Simulaatioharjoituksissa sairaanhoitaja- fysioterapia-, jalkaterapia- ja lähihoitajaopiskelijat toimivat yhdessä moniammatillisena tiiminä, ja opiskelijat suunnittelivat yhdessä potilaan hoidon tarpeen arviointia, hoidon suunnittelua ja toteuttivat potilaan hoitotilanteen. Simulaatioharjoituspäiviin osallistuivat myös Sosterin pilottiosastojen esimiehet ja harjoittelua ohjaavat eri alan ammattilaiset.

Osastojen edustajat myös esittelivät osastojaan ja kertoivat harjoittelun käytäntöön liittyviä asioita. Kuntoutus- ja terveysalan opettajat suunnittelivat moniammatillisesti simulaatiotapaukset harjoitukseen, ja he olivat mukana simulaatioharjoituspäivissä.

Simulaatioharjoitukset koettiin toimiviksi. Opiskelijat kokivat simulaatioharjoitukset jännityksestä huolimatta opettavaiseksi, ja että heillä oli mahdollisuus tutustua toisiinsa ennen harjoittelua. Myös tutustuminen osastojen henkilökuntaan ennen osastolle menoa vähensi opiskelijoiden jännitystä mennä uuteen harjoittelupaikkaan. Myös ohjaajat kokivat simulaatiopäivän tärkeäksi erityisesti opiskelijaryhmään tutustumisen näkökulmasta.

Opiskelijat moniammatillisessa moduuliharjoittelussa

Keväällä 2018 Sosterissa kolmella osastolla toteutettiin kaksi moniammatillista moduulia viikoilla 10-15 ja 16-21. Yhteensä toteutettiin siis kuusi moniammatillisen moduuliharjoittelun pilottia.

Ensimmäisissä piloteissa viikoilla 10-15 oli mukana kaksi terveyskeskusten kuntoutusosastoa, joilla oli kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa, kaksi lähihoitajaopiskelijaa ja yksi fysioterapeuttiopiskelija. Yleislääketieteen akuuttiosastolla oli neljä sairaanhoitajaopiskelijaa, fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttiopiskelija. Opiskelijat toimivat osastoilla kuusi viikkoa maanantaista perjantaihin, hoitotyön opiskelijat aamu- ja iltavuoroissa, ja fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttiopiskelijat olivat aamuvuoroissa.

Viikoilla 16-21 moniammatillinen moduuliharjoittelussa osastoilla oli kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa ja kaksi lähihoitajaopiskelijaa. Lähihoitajaopiskelijat olivat aloittaneet opinnot tammikuussa, ja tämä oli heidän ensimmäinen harjoittelu vuodeosastolla, joten harjoittelun toteutuksessa päädyttiin siihen, että opiskelijat olivat ensimmäisen kolme viikkoa perinteisen mallin mukaan oman alansa ohjaajan ohjauksessa.

Viimeisen kolme viikkoa opiskelijat toimivat moduulissa moniammatillisena työparina, sairaanhoitaja-lähihoitajaopiskelija työparina. Opiskelijat kokivat tämän erittäin toimivaksi malliksi, koska näin he perehtyivät hyvin ensimmäisen kolmen viikon aikana osaston toimintaan. Myös ohjaajat kokivat tämän toimivaksi malliksi, jossa aluksi perehdyttiin osaston toimintaan oman ohjaajan ohjauksessa.

Tiiviin perehtymisjakson jälkeen oli sujuvaa siirtyä toimimaan moniammatillisesti opiskelijaparin kanssa ja suunnitella ja vastata potilaan hoidosta alusta loppuun työvuoron aikana nimetyn ohjaajan tuella.

Jokaisella osastolla opiskelijoilla oli vastuulla 1-2 huoneen potilaat, ja he vastasivat potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta työvuoronsa aikana alusta loppuun. Opiskelijat esittivät suunnitelmansa nimetylle ohjaajalle, joka hyväksyi sen, ja näin taattiin myös potilasturvallisuuden toteutuminen.

Opiskelijat saivat ohjausta nimetyltä ohjaajalta, kun potilaan hoidossa tuli esille uusia asioita. Osastoilla oli nimetty ohjaaja jokaisessa työvuorossa ja se oli merkitty työvuorolistaan, ja hän vastasi opiskelijoiden ohjauksesta ja antoi opiskelijoille päivittäin palautetta sekä kirjasi sen arviointikaavakkeelle. Jokaisella ammattiryhmällä oli oman alan vastuuohjaaja, joka seurasi opiskelijan oppimista, tavoitteiden täyttymistä sekä kokosi yhteenvedon oppimisesta harjoittelujakson päätyttyä.

Moniammatillisessa harjoittelussa eri alojen opiskelijat oppivat toinen toisiltaan sekä yli rajojen eri ammattialojen ohjaajilta. Opiskelijat kokivat, että he oppivat potilaan hoitoa kokonaisvaltaisemmin ja saivat perehtyä omiin potilaisiin rauhassa.  He raportoivat potilaan tilanteen työvuorojen vaihtuessa toisilleen sekä heidän nimetylle päiväohjaajalle.

Myös ohjaajat kokivat opiskelijoiden päässeen syventymään potilaiden taustoihin tarkemmin kun opiskelijat perehtyivät 1-2 huoneen potilaiden taustoihin. Fysioterapian ja jalkaterapian opiskelijoilla oli myös moduulin ulkopuolisia potilaita, mutta ensisijaisena oli kuitenkin toimiminen opiskelijoiden moniammatillisessa moduulissa.

Hyvät kokemukset moniammatillisesta moduuliharjoittelusta innostavat jatkamaan

Kokemukset moniammatillisesta harjoittelusta niin osastojen henkilökunnan kuin opiskelijoiden näkökulmasta koettiin kokonaisuudessaan positiivisiksi ja toimintaa jatketaan ja pilotoidaan lähes saman mallin mukaan syksyllä 2018 samoilla osastoilla viikoilla 41-45. Opiskelijoiden opetussuunnitelmien mukaan seuraava moduuli pystytään toteuttamaan viiden viikon harjoittelujaksona.

Myös potilailta saatu palaute oli hyvää, ja he kokivat saavansa hyvää ja asiantuntevaa hoitoa ja kuntoutusta terveysalan opiskelijoilta. Kevään aikana saatujen kokemusten mukaan osastoilla pohditaan omien osastojen käytäntöjä seuraavalle moduulille. Kevään moduulien kokemuksena nousi esille, että viiden viikon harjoittelusta opiskelijat ovat ensimmäisen kaksi viikkoa oman alansa ohjaajan kanssa, ja seuraavat kolme viikkoa toimitaan moniammatillisessa moduulissa.

Yhdellä osastolla pohdittiin myös sitä, että opiskelijat voisivat olla moduuliharjoittelussa myös viikonloppuisin. Esiin nousi myös opiskelijamäärän kasvattaminen siten, että yhden opiskelijan poissaolo työvuorosta ei romuttaisi moduulimallin toteutumista tässä työvuorossa.

Jatkossa on myös tärkeää esitellä kokemuksista ja moniammatillista moduulimallia muille, ja herättää mielenkiintoa ja innostaa myös kokeilemaan uutta harjoittelun ohjausmallia. Syksyllä moduuliharjoittelumallia esitellään muun muassa XAMK:n, Sosterin ja alueen muiden terveys- ja kuntoutusalan toimijoiden yhteisessä harjoitteluteemapäivässä, jossa opiskelijat ja osastojen henkilökunta esittävät toimintamallia ja kertovat kokemuksiaan siitä.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opinnäytetyötä, jossa muun muassa arvioidaan kehittämistyötä ja pilottien toteutumista sekä kehitetään moniammatillisen moduuliharjoittelun mallia. Sairaanhoitajaopiskelijat tekevät opinnäytetyötä moniammattisesta opiskelijaohjauksesta ohjaajien näkökulmasta.

Lähteet

Lindblom-Ylänne S. &Nevgi A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. 1.-2. painos. WSOY, Helsinki.

Pohjamies, N., Haapa, T., Seilola, M. & Meretoja, R. 2018. Hoitotyön esimiesten ja johtajien tehtävät opiskelijoiden harjoitteluprosessissa. Tutkiva hoitotyö 16(1), 20-29.

Tuomela, K., Heikkilä, K., Haapanen, H., Kortekangas-Savolainen, O. & Salminen, L. 2017. Moniammatillinen oppiminen yhteistyöosaamisen edistäjänä terveydenhuollossa.  Hoitotiede 29 (4), 264-275.

XAMK, 2018-2030. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030. Saatavilla: https://staff.xamk.fi/xamk/strategiat/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/xamk/strategiat/Documents/Xamk_Strategiaesite_23112017.pdf&action=default [viitattu 21.6.2018].

Pin It on Pinterest