Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia

Idea opinnäytetyöhön syntyi Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen järjestämässä työpajassa, jossa pohdittiin, miten kymenlaaksolainen ruokamatkailu saadaan nousuun. Kuvassa oikealla Anne Berg ja keskellä Aholafarmin Tuula Ahola. Kuva: Anne Hytönen

TKI-hankkeen toimeksiantona tehty opinnäytetyö antaa parhaimmillaan tuloksia, joista hyötyvät sekä yrittäjät, opiskelija että hanketyöntekijät. Hyvä esimerkki tästä on opinnäytetyö, jossa selvitettiin edellytyksiä maatilamatkailuyritysten verkostoitumiselle sekä luomu- ja lähiruoan merkitystä niiden toiminnalle.

Opinnäytetyön ensimmäinen yhteistyöpalaveri pidettiin Villa Jaakkolassa. Kuvassa vasemmalla Aholafarmin Tuula Ahola, oikealla Villa Jaakkolan Nuppu Forsman. Kua: Tuula Ahonen

Hanketoiminta edistää yritysten verkostoitumista ja toiminnan kehittämistä. Verkostoitumista tukevat myös yhteisesti jaettu tavoite, asiakaslähtöinen yhteistyömalli sekä yhteistyöstä saatava hyöty jokaiselle verkoston jäsenelle.

Luomu- ja lähiruoka ovat maatilamatkailuyritysten kilpailuvaltti, mikäli siitä osataan viestiä asiakkaille.

Tähän tulokseen tulee opinnäytetyössään yamk-opiskelija Anne Berg, joka selvitti matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opinnäytetyössään kolmen Haminan seudun maaseutuyrittäjän verkostoitumista.

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen toimeksiantona tehdyssä opinnäytetyössä keskeinen tavoite oli selvittää, mitä luomu- ja lähiruoka merkitsevät yritysten toiminnan kehittämiselle.

Yrittäjille luotiin palvelumuotoilun avulla uusi palvelukonsepti, jossa matkailijoiden palvelupolku muodostuu näiden kolmen yrityksen yhteistyöstä.

Yhteistyö onnistuu, kun on yhteinen tavoite

Aholafarmin vanha latopirtti kätkee sisäänsä hienot kokoustilat. Luomu- ja lähiruoka antaa yritykselle lisäarvoa palveluihin. Kuva: Anne Berg

Yksi tärkeimpiä opinnäytetyön havaintoja on, että yhteistyö on suunniteltava yhteisten tavoitteiden pohjalta.

Matkailuyritysten verkostojen kehittämisessä on hyvä olla mukana myös muita alan toimijoita, jotka auttavat ideoiden viemisessä eteenpäin. Yhteistyön on tarjottava yrittäjille hyötyä niin talouden, markkinoinnin kuin resurssien suhteen.

Sitoutuminen yhteiseen tekemiseen syvenee, kun luottamusta rakennetaan yhteisen tekemisen kautta. Pienessä verkostossa vuorovaikutus, avoimuus ja vertaistuki toteutuvat helposti.

Asiakaslähtöinen yhteistyötapa tukee verkostoitumista, ja sen avulla asiakasymmärrystä voidaan kartoittaa yhdessä. Verkostoituminen tuleekin nähdä välineenä yritystoiminnan kehittämiseen.

Kehittämishankkeen kannalta tärkeä havainto on myös se, että johdettua kehittämistä tarvitaan. Verkostoituminen onnistuu helpommin, kun kehittämisprosessille on vetäjä, esimerkiksi hanke, joka koordinoi ja aikatauluttaa yhteistyötä.

Ja toki yhteistyön tavoitteellisuus oli merkittävä tekijä opiskelijan ja projektipäällikön yhteistyön onnistumiselle.

Luomu voi olla kilpailuvaltti

Metson luomutila on yksi opinnäytetyön kehittämisprojektiin osallistuneista yrityksistä. Vanha navetta palvelee nyt majoitustilana. Kuva: Anne Berg

Luomu- ja lähiruokatuotteita oltiin valmiita hakemaan kauempaakin niiden tuoman arvostuksen ja maistuvuuden vuoksi.

Luomu- ja lähiruoka ovat matkailuyritysten kilpailuvaltti etenkin, jos raaka-aineiden käytöstä viestitään asiakkaille aktiivisesti. Nämä opinnäytetyön tulokset tukevat kehittämishankkeen aikana tehtyjä havaintoja.

Luomu- ja lähiruoka tarjoavat yrittäjille monia uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä yhteistyön tapoja. Niistä syntyy uutta liiketoimintaa, kun alueen yrittäjät tutustuvat toisiinsa ja pääsevät yhdessä hyödyntämään omia vahvuusalueitaan.

Kymenlaakson matkailun kehittämisessäkin luomu- ja lähiruoalla on merkittävä rooli.

Mitä opimme?

Opinnäytetyö nosti esiin tärkeitä näkökulmia sekä yrittäjien, hankkeen että opiskelijan kannalta.

Yrittäjille hyöty konkretisoitui uutena palvelukonseptina ja tulevaisuudessa jatkuvana yhteistyönä.

Opinnäytetyön aihe täsmentyi Kymenlaakson ruokamatkailu nousuun! -työpajassa tammikuussa 2020. Kuva Anne Hytönen

Hankkeelle opinnäytetyö toi hyvän konkreettisen esimerkin siitä, miten luomu- ja lähiruoka voi olla matkailuyritysten yhteistyön keskiössä.

Opiskelija sai paitsi hyvän opinnäytetyön aiheen, myös tukea opiskelulleen.

Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä, jos hankkeessa tehtävä työ olisi kytketty vielä tiiviimmin opinnäytetyön prosessiin. Aktiivisempi vuorovaikutus ja molemminpuolinen osallistuminen olisi varmasti tuonut hankkeeseen oman, arvokkaan lisänsä.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne sotki monet suunnitelmamme, mutta silti olemme tyytyväisiä yhteistyömme tuloksiin.

Opinnäytetyö päättyy lainaukseen antiikin ajan kreikkalaiselta kirjailijalta. Nämä sanat kuvastavat hyvin sekä opinnäytetyön päätelmiä että keskinäistä yhteistyötämme:

”Yhteistyö on viisauden alku ja juuri” – Menandros

Pin It on Pinterest