Johtamisen kehittäminen hevosten avulla – Mistä syntyy toimiva johtajuus?

Hevosten kanssa kommunikoidessa oma kehon kieli ja läsnäolon taito tulevat näkyviksi. Kuva: Saara Kumpulainen

EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Johtajuuden Hiomo -hankkeessa tuodaan Kymenlaakson johtamisosaamiseen maailman uusimmat tuulet! Kevään työpajoissa on rakennettu omaa johtamisen työkalupakkia ja perehdytty erityisesti aineettoman pääoman johtamiseen, itsensä johtamiseen ja psykologiseen turvaan tiimityöskentelyn menestystekijänä.

Kesäkuu huipentui yhteiseen retkeen Loviisaan Hagabackan tilalle, jossa toteutettiin odotettu hevosavusteinen johtamisen vuorovaikutuskoulutus Henriika Maikku Oy:n ja Soul Teamin uusissa tiloissa.

Soul Team on vuorovaikutuskouluttaja Henriika Maikun ja hevoskouluttaja Esa Korhosen koulutusyritys Loviisassa lähellä Kymenlaakson rajaa. Siellä johto-, esihenkilö- ja asiantuntijatyössä toimivat hankkeen osallistujat pääsivät itse työskentelemään hevosten kanssa ja tutkimaan hevosten avulla omaa johtamisen vuorovaikutustaan.

Päivä tuotti osallistujille paitsi ainutlaatuista yhdessäoloa hevosten kanssa myös huimia konkreettisia oivalluksia siitä, miten omaa arjen johtamistyötä voi parantaa. Myös ne osallistujat, jotka etukäteen epäilivät hevosten kanssa työskentelyn antia oman johtamisen kehittämisessä, olivat vaikuttuneita kokemastaan.

Johtajuuden Hiomo hankkeessa 22 Kymenlaakson alueen pk-yritysten johto- ja esihenkilöä sai tilaisuuden kehittää omaa johtamisosaamistaan hevosavusteisessa johtamisvalmennuksessa. Kuva: Saara Kumpulainen.

Johtajuuden Hiomon työpaja retkellä päivät teemoja olivat erityisesti rajaaminen johtamisen arjessa, suunnan näyttäminen ja viisas dominanssin käyttö johtamisen laatuina.

Hevosten kanssa työskentelyä edelsi vuorovaikutuskouluttaja FM ja psykoterapeutti Henriika Maikun alustus, jossa hän avasi erityisesti myötätunnon, psykologisen turvallisuuden ja rajaamisen merkitystä johtamisessa. Maikku on koulutettu työnohjaaja ja psykoterapeutti, joka on ensimmäisenä Suomessa suorittanut myös Denverin yliopiston hevosavusteisen ohjauksen koulutuksen.

Hevosten kanssa tehtävien harjoitusten avulla Johtajuuden Hiomon työpajassa tutkittiin mm. sitä, miten turvalliset rajat ja vastavuoroinen kunnioitus mahdollistavat yhteistyön, miten johtajan läsnäolo ja turvallinen ilmapiiri vaikuttavat yhteistyöhön ja mitä tunteita johtamisen vuorovaikutus itsessä herättää.

Lisäksi tarkasteltiin, mikä rajojen asettamisessa on helppoa, mikä vaikeaa ja miten paine vaikuttaa omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa.

Miten hevoset ovat avuksi johtamisen kehittämisessä?

Me ihmiset keskitymme vuorovaikutuksessa yleensä vain siihen, mitä sanomme, emmekä usein tiedosta sitä, mitä samanaikaisesti oma kehomme, äänemme ja tapamme olla läsnä tilanteessa viestivät kuulijalle. Kiire, paine ja stressi näkyvät erityisesti juuri sanattomassa viestinnässä. Tutkimusten mukaan myös ihmisten välisessä viestinnässä, sanaton viestintä on kuulijalle usein jopa tärkeämpää kuin se, mitä sanomme.

Hevoset eivät sen sijaan käytä viestinnässään lainkaan sanoja, mutta lauma- ja saaliseläiminä niillä on kuitenkin ainutlaatuinen kyky hienovireiseen keholliseen kommunikointiin ja automaattinen kyky virittyä yhteistyöhön – myös ihmisen kanssa.

Hevoslauman selviytyminen on ollut aina riippuvainen kyvystä tehdä sujuvaa yhteistyötä ja reagoida nopeasti vaaran uhatessa. Tämä luonnollisesti edellyttää sitä, että osataan lukea sekä toisen lauman jäsenen että mahdollisen saalistajan kehollisia viestejä.

Hevonen johtamisen vuorovaikutuksen ja läsnäolon peilinä

Hevosavusteisen työpajan kautta Johtajuuden Hiomo hankkeen osallistujat saivat uudenlaista näkemystä johtamisen vuorovaikutukseen. Hanketta pyörittävät yhdessä koulutetut työnohjaajat ja ratkaisukeskeiset valmentajat Kati Syrjänen (vas) ja Mia Pakarinen (oik), hankkeen projektipäällikkönä. Kuva: Saara Kumpulainen.

Hevosten luontainen halu ja kyky yhteistyöhön, myös ihmisen kanssa on vahva. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi hevonen voi toimia ihmisen vuorovaikutuksen lahjomattomana peilinä ja palautteenantajana. Hevosella on herkistynyt kyky lukea ihmisen tunteita ja kehollisia viestejä – myös niitä, joita emme välttämättä itse tunnista, ja jotka voivat johtamisen arjessa johtaa myös väärinymmärryksiin.

Näiden seikkojen vuoksi hevosavusteinen työskentely ko. tehtävään koulutettujen hevosten avulla sopii erityisen hyvin oman johtamisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Hevoset ovat johtamisen vuorovaikutuskoulutukseen erityisen soveltuvia myös siksi, että hevoset vuorovaikutuksessaan hyvin luontaisesti ”keskustelevat” johtamiseen ja rajojen asettamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Hevosten kanssa voi siten tutkia omaa kehollista vuorovaikutusta ja saa suoraa palautetta siitä, mitä oikeastaan tuo omalla kehollisella läsnäolollaan tilaan, kun tulee paikalle.

Johtaminen on aina yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta, jossa on kyse vaikuttamisesta ja vaikuttumisesta eli tietynlaisesta intentiosta saada toinen suuntaamaan ajatteluaan ja toimintaansa haluttuun suuntaan. Vaikuttaminen toisiin on aina kaksi suuntaista, vuorovaikutteista – niin ihmisillä kuin hevosillakin.

Keskeisiä kysymyksiä organisaatioiden johtamisessa ovat, miten viestimme niin, että toimintamme johtaa sujuvaan yhteistyöhön eikä esimerkiksi vain torjuvaan väistämiseen ja miten rakennamme sujuvan yhteistyön edellyttämää luottamusta ja psykologista turvaa – myös paineen alla.

Hankkeesta

JOHTAJUUDEN HIOMO -hanke tarjoaa kymenlaaksolaisille yrittäjille, johtajille ja asiantuntijoille ainutlaatuisen matkan tulevaisuuden menestyvään johtamiseen.

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta

 

 

 

 

Pin It on Pinterest