Käyttöliittymien ja käyttökokemuksen merkitys brändissä

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu on saavutettavuusvaatimusten myötä noussut entistä tärkeämpään osaan kaikkea palvelumuotoilua. Käyttöliittymä, UI eli user interface, ja käyttökokemus, UX eli user experience ovat kattotermejä, joiden alle lähes kaikki käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä suunnittelutyö luokitellaan. Palvelujen digitalisoituessa myös niiden merkitys osana yrityksen ja palvelun brändiä kasvaa.

UX- eli käyttökokemussuunnittelu tähtää digitaalisen tai fyysisen palvelun käyttökokemuksen parantamiseen. UX-suunnittelu ottaa huomioon tilan, jossa palvelua käytetään, käyttäjätutkimuksen tai muun tutkimuksen avulla määritellyt ihmisen tyypilliset psykologiset tavat käyttää palvelua sekä mahdolliset käyttöön liittyvät rajoitteet. Yhdessä suunnittelun osa-alueet muodostavat käyttökokemuksen. (Hurja 2021.) 

UI- eli käyttöliittymäsuunnittelu on puhtaasti digitaalinen osa-alue, joka keskittyy vain laitteiden näytöillä visuaalisesti esitettyjen aineistojen käyttöliittymään. Käyttöliittymäsuunnittelija suunnittelee, kuinka palvelun käyttäjä on vuorovaikutuksessa palvelun kanssa sen käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymäsuunnittelu pohjautuukin vahvasti visuaaliseen suunnitteluun ja sen lainalaisuuksien, mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtämiseen käyttökokemussuunnittelussa tuotetun datan avulla.  

Kuvateksti: Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelun eroavaisuuksia. (mukaillen Coursera.com & Freiberga, 2022).

Kun käyttökokemussuunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu yhdistetään, saadaan tuloksena palvelun lopullinen käyttöliittymä, jota käyttäjät käyttävät käyttökokemussuunnittelussa määriteltyjen tavoitteiden mukaan käyttöliittymäsuunnittelussa suunniteltujen visuaalisten painikkeiden ja toimintojen kautta. Loppukäyttäjälle taidokkaasti suunniteltu käyttöliittymä tuntuu luontevalta käyttää.  

Käyttäjälähtöinen ja käyttäjää ohjaava suunnittelu

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelua ohjaa kaksi erilaista lähestymistapaa – käyttäjälähtöinen ja käyttäjää ohjaava suunnittelu. Käyttäjälähtöinen suunnittelu pyrkii luomaan käyttöliittymän, jonka käyttäminen on käyttäjälle mahdollisimman luonnollista. Se pohjaa tutkimukseen ja analytiikkaan käyttäjien tavoista käyttää palveluja sekä psykologiaan. Käyttäjää ohjaava suunnittelu pyrkii taas aktiivisesti ohjaamaan käyttäjää tekemään ratkaisuja palvelun haluamalla tavalla. Tätä hyödynnetään esimerkiksi verkkokaupoissa, jotka pyrkivät ohjaamaan käyttäjää ostamaan tuotteita hyödyntämällä käyttäjäanalytiikkaa sekä ostotapahtumaan ohjaavaa käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelua. 

Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu brändin osana

Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu ovat tiivis osa yrityksen ja palvelun brändiä. Käyttökokemuksen yhtenäisyys kautta linjan sekä käyttöliittymän yhtenevät visuaaliset ratkaisut luovat laadukasta ja toimivaa brändimielikuvaa. Palvelusta riippuen käyttöliittymäsuunnittelu voi nousta hyvinkin merkittäväksi osaksi palvelun visuaalista ilmettä – verkkokaupoissa käyttöliittymän asettelu, värit, muodot ja typografia ovat näkyvimpiä osia palvelun visuaalisesta ilmeestä käyttäjälle.  

Brändinhallinnassa kaikki brändin osa-alueet pyritään toteuttamaan johdonmukaisesti toisiinsa suhteutettuina. Visuaalisen ilmeen osalta se ulottuu aina logon asettelusta ja muodoista käyttöliittymissä käytettyyn typografiaan ja väreihin. Brändin persoona, sen pääviestit ja äänensävy muodostavat tarinan, johon brändi kiteytyy ja jota visuaaliset ratkaisut tukevat. Erityisesti käyttöliittymäsuunnittelu on yhä vahvemmin osa yritysten ja palvelujen brändiohjeistoa, jolla voidaan varmistaa visuaalisten kokonaisuuksien yhtenäisyys ja johdonmukaisuus kaikilla alustoilla. 

Lähteet

Coursera.com. 2023. UI vs. UX design. What’s the difference? Saatavissa: https://www.coursera.org/articles/ui-vs-ux-design [viitattu 8.6.2023]. 

Freiberga, E. 2022. Why and when should I run a UX/ UI user test study? Saatavissa: https://sharewell.eu/why-and-when-should-i-run-a-ux-ui-user-test-study/ [viitattu 8.6.2023]. 

Hurja. 2023. UX- ja UI-suunnittelu – mitä ne ovat? Saatavissa: https://www.hurja.fi/blogi/ux-ja-ui-suunnittelu-mita-ne-ovat/ [viitattu 12.1.2023]. 

Pin It on Pinterest