Ovatko opiskelutaidot avain onneen?

Opiskelijoita tietokoneiden ääressä.

Jos omassa korkeakoulussa on mahdollisuus tehdä testi, joka kertoo millaiset opiskelutaidot ovat tällä hetkellä, aika moni opiskelija sellaiseen mahdollisuuteen tarttuu. Opiskelutaitokartoitus olisi hyvä olla heti opintojen alkaessa, jolloin lähtötilanne olisi selkeä opiskelijalle itselleen.

Opiskelutaidot ovat opiskelua ja oppimista tukevia taitoja. Keskeisiä opiskelutaitoja ovat esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen, tiedonhaun ja ajanhallinnan taidot. Oppimaan oppiminen, itseohjautuvuus ja itsensä johtamisen taidot ovat myös tärkeä osa opiskelutaitoja. Opiskelutaidot ovat opiskelijan ensisijainen henkilökohtainen työväline opinnoissa, sillä ne mahdollistavat sujuvan opiskelun.

Epävarmuutta opiskelutaidoissa

Monissa korkeakouluissa tehtyjen havaintojen perusteella opiskelutaidot eivät ole opiskelijoilla hallussa tai niissä koetaan heikkouksia sekä opiskelijoiden että opettajien mukaan. Opiskelijat eivät ole varmoja omista taidoistaan opintojen alussa, eivätkä opintojen edetessä. Tämä asettaa haasteita opettajille ja muille opiskelijoiden kanssa toimiville: millä tavoin vahvistamme korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja? 

Opiskelijajoukko moninaistuu tulevina vuosina. Korkeakouluihin tulee yhä enemmän opiskelijoita, jotka kaipaavat tukea opintoihinsa ja oppimiseensa. Suoraan lukiosta opintojaan aloittavalla ja kymmenen vuotta sitten viimeksi opiskelleella on erilaiset lähtökohdat ja valmiudet opintojen haltuunottoon ja opinnoissa etenemiseen. Kannustus sinnikkääseen harjoitteluun tuo nopeasti tuloksia opiskelutaidoissakin.

Pitäisikö opiskelutaitoja kartoittaa Xamkissa?

Erilaiset opiskelutaitojen kartoitukset tuovat tärkeää tietoa itse opiskelijalle, mutta myös opettajalle. Useat korkeakoulut ovat kehittäneet omia tai hankkineet kyselyitä, joilla opiskelija voi kartoittaa omaa osaamistaan opintojen aikana. Kartoituksen tuloksilla ohjaava opettaja saa omaan työhönsä vinkkejä siitä, mitä taitoja opiskelijan tarvitsee kehittää. Samalla tulee tietoutta siitä, millaisten haasteiden kanssa opiskelijat painivat.  

Jokaista meitä kiinnostaa erilaiset kyselyt, joista saa tietoa omista taidoistaan tai piirteistään. Kukapa ei olisi joskus lukenut horoskooppia tai tehnyt luonneanalyysia ihan vain todetakseen, että tulos meni ihan nappiin tai ei sinne päinkään. Jos omassa korkeakoulussa on mahdollisuus tehdä testi, joka kertoo millaiset opiskelutaidot ovat tällä hetkellä, aika moni opiskelija sellaiseen mahdollisuuteen tarttuu. Kiinnostuksesta, halusta kehittää itseään tai halusta selviytyä opinnoista. Opiskelutaitokartoitus olisi hyvä olla heti opintojen alkaessa, jolloin lähtötilanne olisi selkeä opiskelijalle itselleen. Kartoitus olisi hyvä tehdä myös jonkin ajan päästä uudelleen, jotta opiskelija näkee, miten taidot ovat vahvistuneet. Tulokset kasvattavat uskoa omiin kykyihin, resilienssiä opintojen vaatimusten edessä ja tulevaisuususkoa opintojen loppuun viemiseen. 

Korkeakoulukentällä kartoitetaan jo opiskelutaitoja

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja ohjaus -hankkeen (myöhemmin KOHO) järjesti huhtikuussa 2023 webinaarin, jossa teemana oli opiskeluhyvinvointityön arviointi. Webinaarin myötä kävi ilmi, että jo monet korkeakoulut teettävät opiskelutaitojen kartoitusta opiskelijoilleen eri vaiheissa opintoja. KOHO-hankkeen verkostossa on käyty paljon keskustelua siitä, kuinka opiskelutaitoja mitataan ja millaisin mittarein. Opiskelutaitojen mittaaminen on opiskelijoille tärkeää, ja korkeakoulujen toimijat ovat kokeneet tulosten myötä toimimisen järkevöityneen ja kohdentuneen opiskelijoiden tarpeisiin. 

Mittaristojen avulla korkeakoulut saavat selville uuden opiskelijan oppimisvalmiuksia ja pystyvät vastaamaan oppimisen haasteisiin jo opintojen alkuvaiheissa. Kyselyiden tuloksista on hyötyä niin opettajille kuin opiskelijoille, ja tuen tarvetta on monissa korkeakouluissa mahdollista tarjota jo heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelutaitokartoitus osana uudistuksia, kuten ohjauksen ja pedagogisen uudistuksen linjauksia, voisi olla vakavasti pohdittava asia.

Pin It on Pinterest