Merkitykselliset tapahtumat terveydenhoitajatyön harjoittelussa

Doctor and patient are discussing something, just hands at the table.

Artikkeli koostuu 24 terveydenhoitajaopiskelijan kuvaamista merkityksellisistä tapahtumista, kun he olivat käytännön harjoitteluissa eri yksiköissä ja organisaatioissa vuosien 2017- 2018 aikana.

Harjoittelu osana terveydenhoitaja (amk) -tutkintoa

Terveydenhoitajaopintoihin kuuluu 25 opintopisteen laajuinen harjoittelu. Harjoittelu sijoittuu opintojen loppuvaiheeseen ja se tehdään neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työterveyshuollossa ja äitiysvastaanotolla. Käytännön harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveydenhoitajatyötä elämänkulun eri vaiheissa. Harjoittelussa opiskelija oppii käyttämään keskeisimpiä terveyden edistämisen työmenetelmiä yksilön, perheiden ja yhteisöjen terveydenhoitajatyössä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) käytetään Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirjaa (Montonen & Jukarainen, 2013). Harjoittelun työkirja on yksi menetelmä ohjata opiskelijaa saavuttamaan harjoittelulle asetetut tavoitteet. Harjoittelun työkirja toimii sekä ohjaajan että opettajan apuna arvioinnissa. Yhtenä työkirjan tehtävistä on kuvata harjoittelun aikainen merkityksellinen tapahtuma ja analysoida siihen kytkeytyvää oppimista ja tunteita. Merkityksellisten tapahtumien kuvauksissa opiskelijat käsittelivät muun muassa terveydenhoitajatyön yllätyksellisyyttä ja asiakkaan kohtaamiseen ja palautteen saamiseen liittyviä aiheita.

Terveydenhoitajan työ on yllätyksellistä

Opiskelijat kuvasivat, että terveydenhoitajan työ on haasteellista, sillä asiakkaan tullessa vastaanotolle, voi vastaan tulla mitä vain. Terveydenhoitajan on kyettävä tukemaan asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa ja kyettävä siirtymään tunnelmasta toiseen hyvinkin nopeasti. Opiskelijat kuvasivat työn haasteellisuutta seuraavasti:

Emme toista vaivaa hoitaessamme tiedä mitä taustalla voikaan olla. Tämä on hyvä muistaa joka kerta.”

”Oli hyvä, että tämmöinen tapaus tuli, sillä tämä oli hyvä esimerkki siitä, että vastaanotoilla voi tulla vaikka mitä vastaan.”

” Terveydenhoitajan on oltava tukena elämäntilanteissa ja kyettävä siirtymään tunnelmasta toiseen hyvinkin nopeasti.”

Asiakkaan kohtaaminen

Asiakkaan hyvä kohtaaminen edellyttää läsnäoloa ja aitoa kuuntelemista. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen on tärkeää, jotta asiakas rohkenisi kertoa myös hankalista asioista vastaanotolla. Myös myötäeläminen ja perheiden tukeminen ovat tärkeitä. Asiakkaan kohtaamisen merkitystä opiskelijat kuvasivat näin:

”Tulevana terveydenhoitajana minun olisi hyvä kiinnittää vielä enemmän huomiota perheiden jaksamiseen”.

”Välillä riittää läsnäolo ja kuuntelu haasteellisissa elämäntilanteissa, jossa ongelmia perheellä on ollut vuosia”.

”Pidän kuuntelemisen taitoa erittäin tärkeänä taitona terveydenhoitajan työssä”.

Palautteen saaminen tukee itsetuntoa ja ammatillista kasvua

Ohjaajilta ja asiakkailta saatu positiivinen palaute on opiskelijoille tärkeää ja se vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja edistää ammatillista kasvua. Palautteen saamisesta opiskelijat kertoivat seuraavasti:

”Asiakas luotti minun ammattitaitooni ja uskon hänen tekevän tulevaisuudessa hyviä ruokavalintoja ylläpitääkseen omaa terveyttään.”

”On hyödyllistä päästä suunnittelemaan terveydenhoitajan työtä, näin asiat aukeavat itselle paremmin.”

”En tuntenut enää olevani opiskelija, vaan oikea ammattilainen ja asiantuntija, jonka osaamista arvostetaan.”

”Sain varmuutta siihen, että minusta on tähän työhön, osaan sitä toteuttaa ja työ tuntuu minusta innostavalta ja mielenkiintoiselta.”

”Asiakkaalta saama positiivinen palaute lämmitti myös sydäntä.”

Terveydenhoitajatyöllä on merkitystä

Terveydenhoitajan työtä pidettiin monipuolisena, mutta vaativana työnä. Harjoittelun aikana omat taidot olivat karttuneet monin tavoin. Omien taitojen karttumisen myötä itseluottamus ja rohkeus kasvoivat ja usko omaan osaamiseen vahvistui. Sen myötä ammatti-identiteetti vahvistui ja tulevasta ammattiin valmistumisesta oltiin iloisia ja ylpeitä.

Huomasin, että työllä on oikeasti merkitystä, vaikka monesti saattaa tuntua, etteivät asiakkaat ota terveyenhoitajan antamia neuvoja vakavasti.”

”Sain varmuutta siihen, että minusta on tähän työhön, osaan sitä toteuttaa ja työ tuntuu innostavalta ja mielenkiintoiselta.”

Opiskelijoiden kuvaukset vahvistivat käsitystäni siitä, että käytännön harjoittelujaksot ovat tärkeitä. Aidoissa asiakastilanteissa opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja vahvistamaan näin sekä kädentaitojaan että vuorovaikutusosaamistaan. Harjoittelua ohjaavat terveydenhoitajat tukevat hyvällä ohjauksella opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä ja kasvua terveydenhuollon ammattilaisiksi.

Lähteet:

Opinto-opas. Xamk. Terveydenhoitajakoulutus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op. Saatavissa: http://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127616 [viitattu 5.10.2018]

Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeinen sisältö. Saatavissa: https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Sosiaali_ja_terveys/Terveydenhoitoty%C3%B6/Terveydenhoitajan_ammatillisen_osaamisen_kuvaus.pdf  [viitattu 15.10.2018]

Montonen, E. & Jukarainen, R-L. 2013.Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Pin It on Pinterest