Terveysalan moniammatillisen moduuliharjoittelun kehittyminen Savonlinnassa

Kuvassa moniammatillisen moduuliharjoittelun opiskelijat kuntoutusosastolla pikkujoulun tunnelmissa.

Ensimmäinen terveysalan moniammatillinen moduuliharjoittelu Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sekä Ammattiopisto Samiedun kanssa yhteistyössä aloitettiin keväällä 2018.

Moniammatillista moduuliharjoittelua suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään Sosterin moduuliyksikköjen, Xamkin ja Samiedun eri terveysalan opettajien yhteistyönä.

Moduuliharjoitteluun on osallistunut vuoden 2020-2021 aikana n. 50 terveysalan opiskelijaa (fysioterapeutti-, jalkaterapeutti-, sairaanhoitaja-, ja lähihoitajaopiskelijoita). Moduuliharjoittelua on toteutettu kaksi kertaa vuodessa Sosterin perusterveydenhuollon osastoilla; kahdella kuntoutusosastolla ja geriatrisella akuuttiosastolla. Moduuliharjoittelun kesto on kolme viikkoa ja se on osa opiskelijan 5-6 viikon ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Moniammatillisen moduuliharjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijoiden yhteistyötaitoja ja itsenäistä päätöksentekoa sekä tutustua toisen ammattialan työhön. Moduuliharjoittelusta saadun palautteen mukaan geneerisistä taidoista ryhmätyö- ja päätöksentekotaidot ovat kehittyneet. Erittäin tärkeänä asiana opiskelijat ovat oppineet jakamaan omaa osaamistaan toisille opiskelijoille ja terveysalan ammattilaisille.

Moniammatillinen moduuliharjoittelu haastaa opiskelijan ongelmaratkaisutaitojen kehittymisessä ja monet opiskelijat ovat kokeneet itseluottamuksen kasvaneen. Moduuliharjoittelu on koettu monipuoliseksi harjoittelumuodoksi, jossa opitaan kunnioittamaan toisen ammattiryhmän opiskelijan osaamista ja luottamaan omiin tietoihin ja taitoihin.

Terveysalan työelämäyhteistyön laajeneminen

Terveysalojen opettajien sekä harjoittelupaikkojen vastuuohjaajien yhteistyö on vahvistunut. Ennen moduuliharjoitteluviikkoja opettajat pitävät yhdessä osaston henkilökunnan kanssa opiskelijoille moniammatillisen harjoituksen, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja harjoitella yhteistä suunnittelua ja tiedon jakamista. Moniammatillinen harjoitus järjestetään niille osastoille, jotka ovat moniammatillista moduuliharjoittelua toteuttaneet aiemmin.

Moduuliharjoittelu on laajentunut ja uusimpana mukaan lähtee erikoissairaanhoidon sisätautien osasto. Moduuliharjoittelun toimintamallin perehdytys on pidetty ammattikorkeakoulun simulaatiotiloissa opiskelijoille ja osaston henkilökunnalle. Perehdytyksessä painotetaan moniammatillisuuden ymmärtämistä ja sen toteuttamista opiskelijoiden sekä ohjaajien näkökulmasta. Tärkeää on ollut kuulla niiden osastojen kokemuksia ja käytänteitä, jotka ovat jo moduuliharjoittelua toteuttaneet.

Lisäksi perehdytykseen kuuluu simulaatioharjoitus, jonka opiskelijat toteuttavat ja osaston paikalle päässyt henkilökunta seuraa. Simulaatioharjoituksessa korostuu erityisesti harjoituksen jälkeinen oppimiskeskustelu. Monipuolinen keskustelu opiskelijoiden ja osaston henkilöstön välillä on ollut hyvää yhteistyön valmistelua tulevaan harjoitteluun.

Sosterin koulutuskoordinaattorilla on tärkeä merkitys moduuliharjoittelun kehittäjänä sekä koordinoijana organisaatioiden välillä. Lisäksi hän toimii opettajien ja moduuliharjoittelupaikkojen ohjaajien tukena. Harjoittelujen ajankohdat ja aikataulut sovitaan yhdessä organisaatioiden kesken.

Opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia

Moduuliharjoittelun opiskelijoiden ja ohjaajien palautteet ovat olleet lupaavia. Tässä muutamia nostoja opiskelijoiden kokemuksista:

  • On aikaa itsenäiseen työskentelyyn ja kunnolliseen suunnitteluun.”
  • ”Hyvä oli, kun saimme ryhmän kesken hoitaa potilaat kokonaisvaltaisesti ja samalla opimme toisiltamme.”
  • ”Jokaisella on omat vastuunsa tiimissä”
  • ”Moduuliharjoittelu on hyvää vaihtelua perusharjoitteluun ja kannustaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä toimimaan ryhmänä.”

Ohjaajien kokemuksia:

  • ” Tiedon etsiminen, arviointi ja seuranta lisääntyvät.”
  • ” Opiskelijoille monipuolinen oppimistilanne. He saavat paljon vastuuta, jonka seurauksena joutuvat itse pähkäilemään tilanteita heti. ”
  • ” Valmistaa paremmin työelämään kuin normaali harjoittelu.”
  • ”Opiskelijat saavat tehdä paljon itsenäisesti ja heidän päätöksentekokykynsä ja teorian soveltaminen käytäntöön tulee hyvin esille.”

Moduuliharjoittelua voidaan toteuttaa ja kehittää lisäämällä koulutusta ohjaajille sekä varmistamalla työyhteisön ja esihenkilön tuki. Organisaatioiden kesken yhteistyön tulee olla saumatonta ja keskustelu avointa. Kaikilla moduuliin osallistuvilla tulee olla sama päämäärä – mahdollistaa opiskelijoille hyvä oppimiskokemus ja moniammatillisen osaamisen sisäistämisen taito oman terveysalan ammatillisen kasvun kehittymisessä.

Lue Next-artikkeli moniammatillisen moduuliharjoittelun alkutaipaleelta.

Pin It on Pinterest