Uudesta maasta koti? – EAIE-konferenssin näkökulmia

EAIE (European Association for International Education) -konferenssi Barcelonassa syyskuussa tarjosi kiinnostavia puheenvuoroja kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen liittyvistä teemoista.

Tärkeitä teemoja olivat uuteen maahan työllistyminen ja integroituminen, jotka ovat myös Talent Boost -toimenpideohjelman keskiössä.

Työelämämahdollisuuksien ja -taitojen merkitys

Uranäkymät ovat tärkeä kriteeri korkeakoulun valinnassa, ja niitä etsivät sekä kansainväliset tutkinto- että vaihto-opiskelijat. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden kohdalla uramahdollisuuksien kehittämisen voi nähdä yhtenä tapana tarjota vastinetta rahalle. (Telka Oliver 2022.)

Kansainvälisten opiskelijoiden työelämämahdollisuuksien edistämiseen on tarpeen panostaa, sillä Suomi kilpailee osaavasta työvoimasta ja erityisosaamisesta muun maailman kanssa.

Konferenssin aikana korkeakoulut eri puolilta maailmaa toivat esiin omiaan ja alueensa tapoja tukea ja edistää kansainvälisten osaajiensa työllistymistä. Näistä mainittakoon yritysten ja opiskelijoiden kohtaamiseen tähtäävät tapahtumat (match-making events), mentorointi, CV- ja työhakemustyöpajat sekä tiedon jakaminen maan työkulttuurista. Erilaiset kansainvälisten urapalvelut tuovat luontevasti yhteen korkeakoulun, kv-opiskelijat ja työelämän. Urapalveluiden avulla voidaan tukea kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kiinnittymistä maan yhteiskuntaan ja työelämään. Hyvä huomio on, että kv-urapalveluiden tulisi projektien sijaan olla pidempiaikaisia prioriteetteja. (Schüller 2022.)

Pintaraapaisu muihin alueelle kiinnittymistä tukeviin seikkoihin

Hyvätkään uramahdollisuudet eivät yksistään riitä, vaan merkitystä on myös oppimiseen ja elämiseen liittyvillä kokemuksilla sekä fyysisellä asuinympäristöllä (Telka Oliver 2022). Kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi alueen tarjoamat palvelut ja tilaisuudet verkostoitumiseen paitsi kansainväliselle osaajalle itselleen, myös hänen mahdolliselle puolisolleen ja perheelleen. Myös paikallisen kielen oppiminen tukee kotiutumista.

Ensivaikutelma jää mieleen. Opiskelijan kokemus uudessa maassa alkaa jo ennen saapumista ja orientaatioviikkoa, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi asumiseen liittyvissä asioissa avustaminen. Ylipäänsä niin kutsutut pehmeät palvelut (soft services) ovat huomionarvoisia tekijöitä opiskelijatyytyväisyyden kannalta. (Kupriyanova 2022.) Myös esimerkiksi liikuntamahdollisuudet ja -palvelut tukevat osaltaan hyvää arkea. Asumisjärjestelyjen ja pankkitilin avaamisten kaltaisten käytännön kysymysten lisäksi opiskelijoilla saattaa olla haasteita ystävystymisessä paikallisten kanssa (Perring 2022). Ystävyyssuhteet (tai niiden puute) vaikuttavat voimakkaasti onnellisuuteen (Pidgeon 2022), mikä puolestaan voi painaa vaakakupissa opiskelijan pohtiessa, jäädäkö kampuspaikkakunnalle asumaan ja työskentelemään valmistumisen jälkeen.

Kansainväliselle opiskelijalle on positiivista kuulla olevansa tervetullut, ja esimerkiksi Tanskan prinssi on yliopistovierailuillaan tuonut tätä viestiä esiin (de Vos 2022). Toivottavaa tietysti on, että myönteinen asenne välittyy myös opiskelijan arkea lähempänä olevilta tahoilta kuten korkeakoulun opiskelijoilta, henkilökunnalta ja koko korkeakouluyhteisöltä. Sanojen lisäksi viestiä tukevilla teoilla on väliä, olivatpa ne suuria tai pieniä.

Kolmivaiheinen prosessi opiskelijoiden tueksi

Xamkin kansainvälisille opiskelijoille on rakentumassa kolmivaiheinen prosessi edistämään alueelle tuloa ja integroitumista. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijan saapuminen Suomeen ja opintojen aloitus pyritään toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti. Toinen vaihe keskittyy opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen opintojen aikana ja käytännön pulmien ratkomiseen, ja kolmannessa Talent Boost -toiminta rakentaa polkuja työelämään.

Mikä on Talent Boost?

Talent Boost on kansallinen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima ohjelma, joka tavoittelee kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä Suomeen houkuttelun, asettautumisen ja jäämisen vahvistamista sekä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen työllistymisen edistämistä. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan eri toimijoiden (mm. valtion, kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten) välistä yhteistyötä.

Lähteet

de Vos, M. (2022). Supporting the employability of international students: Exploring tools and best practices for talent retention. EAIE-konferenssi 15.9.2022.

Kupriyanova, V. (2022). UniWeliS training programme. EAIE-konferenssi 16.9.2022.

Perring, G. (2022). The arrival experience. EAIE-konferenssi 15.9.2022.

Pidgeon, N. (2022). What makes students happy? EAIE-konferenssi 15.9.2022.

Schüller, J. (2022). Labor market integration initiatives and career services for international students in Germany: Supporting the employability of international students – tools and practices for talent retention. EAIE-konferenssi 15.9.2022.

Talent Boost -toimenpideohjelma. Työ- ja elinkeinoministeriö. https://tem.fi/talent-boost

Telka Oliver, M. (2022). Value for money: Are international students satisfied with their investment? EAIE-konferenssi 15.9.2022.

Pin It on Pinterest