Xamkissa tehdään töitä laadukkaan verkko-opetuksen eteen

Digi.ope -palkinnon voittajat poseeraavat iloisina kukkien ja kunniakirjojen kanssa.

Xamkissa edistetään laadukasta verkko-opetusta. Digi.ope -kilpailun voittajat iloitsevat saamastaan tunnustuksesta.

Xamkissa on toteutettu jo kuuden vuoden ajan vuosittainen äänestys, jossa opiskelijat ja henkilökunta voivat nostaa esiin erityisen hyväksi kokemiaan verkkototeutuksia. Koko äänestyksen ideana on ollut hyvien käytäntöjen esille nostaminen ja jakaminen ja sitä kautta verkko-opetuksen laadun kehittäminen.

Äänestyksessä menestyneitä toteutuksia on esitelty sekä kampuksella toteutettavassa Digi.peda -seminaarissa että verkossa toteutetuissa Digigoodies -webinaareissa.

“Kokemuksemme mukaan opettajat kokevat toisten opettajien toteutuksiin tutustumisen erittäin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi. Vaikka toteutukset olisivat ihan eri alalta kuin omalta, niistä saa ideoita ja oivalluksia myös omaan opetukseen”, kuvailee verkko-opetuksen koordinaattori Tiina Parkkonen.

Hyvät käytännöt esille

Digiope -äänestykseen on saatu vuosittain runsaasti ehdotuksia. Tänä vuonna palkittavaksi ehdotettiin lähes 50 eri opintojaksoa. Ehdotusten joukossa on muutamia kestosuosikkeja kuten aiempina vuosina palkitut Anatomia ja fysiologia (Taina Lehtonen) ja Viestintätaidot (Osku Kiri). Lisäksi joka vuosi nousee esiin uusia kykyjä.

Opiskelijoiden esittämissä palkitsemisen perusteluissa korostuvat vuodesta toiseen samat perusasiat: selkeä rakenne, hyvät ohjeet ja säännöllinen palaute. Opettajan läsnäolo verkkototeutuksella koetaan tärkeäksi ja sitä arvostetaan: opiskelija haluaa tietää, että opettaja on kiinnostunut hänen oppimisestaan. Opiskelijalle on myös tärkeä tietää, onko hän ymmärtänyt asioita oikein ja onko osaaminen kehittynyt oikeaan suuntaan. Verkko-opiskelu ei tarkoita itseopiskelua, vaan siihen sisältyy vaihteleva määrä opetusta, ohjausta ja opettajan läsnäoloa (kuten lähiopetuksessakin).

Päätökset palkittavista toteutuksista tekee lopulta asiantuntijaraati, joka tutustuu valikoituun määrään toteutuksia. Arviointiraati tarkastelee mm. toteutuksen rakennetta, ohjausta ja arviointi, eri välineiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä ulkoasua. Arvioinnin lähtökohtana on se, miten tehdyt ratkaisut palvelevat oppimista.

Toteutukset ovat hyvin erilaisia eikä niiden arviointi ole helppoa. Osa toteutuksista on tasavahvoja kaikilla arvioitavilla osa-alueilla, toiset taas erityisen onnistuneita jollain tietyllä osa-alueella. Tehdyt valinnat perustellaan ja perusteluissa kuvataan se, mikä kyseisessä toteutuksessa on erityisen hyvää. Tänä vuonna palkituiksi tulivat Sisäilman biologiset epäpuhtaudet (Hanna Jylkkä), Tietojärjestelmän hankinta (Kirsi Jurvanen) sekä Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä (Jussi Hänninen). Perusteluihin voi käydä tutustumassa Digiope –palkinnon esittelysivulla. Tallenteet palkittujen toteutusten esittelystä ovat katsottavissa Digi.peda -seminaarin sivulla.

Tukea verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Opetuksen laatua ei määrittele se, onko kyseessä lähi- vai verkko-opetus. Molempia voidaan toteuttaa hyvin tai huonosti. Laadukas verkko-opetus edellyttää vahvaa pedagogista osaamista, kykyä hahmottaa oppimista opiskelijan toiminnan kautta sekä rohkeutta ottaa verkon välineitä haltuun.

Xamkin opettajille on tarjolla laajasti tukea verkko-opetuksen kehittämiseen. E-kampus-yksikön tehtävänä on auttaa Xamkin henkilöstöä kehittymään osaaviksi ja omatoimisiksi opetusteknologian hyödyntäjiksi. E-kampus-yksikkö toimii kaikilla kampuksilla.

E-kampuksen suunnittelijat ja verkko-opetuksen koordinaattorit tukevat opettajia verkkototeutusten suunnittelussa ja rakentamisesta. Heiltä saa ohjausta välineiden käyttöön ja heitä voi konsultoida, kun miettii, millä välineellä tai työkalulla saisi toteutettua opettajan tavoitteleman pedagogisen ratkaisun.

Yhdessä koulutusyksikköjen ja tietohallinnon kanssa suunnitellaan esim. verkkotutkintojen toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja. Yksikkö järjestää myös erilaisia digiopetusta tukevia työpajoja ja webinaareja Xamkin opettajille sekä vastaa Digiope-äänestyksen, Digi.peda -seminaarin ja digimentoritoiminnan organisoinnista.

Digimentorit ovat opettajia, joilla on digiosaamista, kokemusta verkko-opetuksesta sekä halua auttaa opettajakollegoita kehittymään. He ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan ja käytännön opetustyöstä nousevia vinkkejä sekä pohtimaan yhdessä opettajakollegan kanssa erilaisia pedagogisia ratkaisuja digiopetukseen.

Digimentorit ja E-kampus yhteistyössä toteuttavat keväisin Kurssit kuntoon syksyksi –teemaviikon. Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen nousee keskiöön teemaviikolla. Tavoitteena on kannustaa opettajia päivittämään verkkototeutuksiaan ja varautumaan kiireiseen syksyyn jo etukäteen – verkko-opetuksessa tyypillisesti korostuu ennakkovalmistelun ja suunnittelun merkitys. Opettajan työ ajoittuu eri tavalla kuin perinteisessä opetuksessa. Opintojakson on oltava valmiina verkossa silloin, kun opetus alkaa. Pelkkä tuntisuunnitelma ei riitä. Tämä mahdollistaa syksyn töiden valmistelun etukäteen, sikäli kun jaksamista vielä keväällä riittää.

Laatukriteerit käyttöön

Syksyllä 2017 Xamkin opetuksen johtoryhmä hyväksyi digipedagogisen osaamisen kriteerit ja helmikuussa 2018 käynnistyi digiosaajavalmennus. Valmennuksen ensisijaiseksi kohderyhmäksi määriteltiin digiopettajuutensa alkutaipaleella olevat opettajat. Heille tarjottiin polku onnistuneen verkkototeutuksen rakentamiseen: osaamistavoitteiden ja osaamisen kriteerien määrittelystä pedagogisen käsikirjoituksen kautta verkkoympäristön rakentamiseen, välineiden haltuun ottoon ja opiskelijoiden ohjaukseen verkossa.

Valmennuksessa tutustuttiin myös valtakunnallisessa eAMK-hankkeessa tuotettuihin verkkototeutuksen laatukriteereihin ja niiden soveltamiseen omassa opetuksessa. Tukena valmennusprosessissa olivat E-kampuksen suunnittelijat, digimentorit ja samalla polulla olevat opettajakollegat.

Prosessin aikana monet, alkuun skeptisetkin opettajat, löysivät itselleen ja omalle toimintatavalleen luontevia tapoja toteuttaa verkko-opettajuutta ja saivat rohkeutta lähteä kokeilemaan erilaisia digipedagogisia ratkaisuja tai digivälineitä. Kokemusten jakaminen ja esimerkkien näkeminen koettiin tärkeäksi.

“Ryhmätapaamisissa tuli hyviä keskusteluita, ajatustenvaihtoa, vertaistukea ja vinkkejä liittyen eri Moodlen toimintoihin.”

“Sain valmennuksessa uusia ideoita ja tietoa muiden tavoista toteuttaa kursseja. Muiden tekemien toteutusten seuraaminen oli erittäin hyödyllistä.”

Lainaukset valmennuksen loppupalautteesta.

Valmennukseen osallistui vuonna 2018 lähes 70 opettajaa, joista 44 toteutti myös konkreettisen oman opetuksen kehittämisprojektin. Valmennus jatkuu tämä vuonna digipeda-valmennuksen nimellä. Yhteyttä Xamkin pedagogiseen kehittämisohjelmaan on edelleen vahvistettu ja prosessi tiivistetty puolen vuoden mittaiseksi. Opetuksen kehittämispäällikkö Sini Taimela on osallistunut valmennuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä E-kampuksen henkilöstön kanssa.

Osaamisen ja kokemusten jakaminen on edelleen keskeisessä roolissa valmennuksessa, yhdessä käytännön kokeilujen kanssa. Valmennettavat työskentelevät kampus- ja koulutusyksikkörajat ylittävissä pienryhmissä, joilla jokaisella on oma kiinnostuksen kohteensa digipedagogisen osaamisen sisällä. Valmennuksen ydinajatuksena on “Yhdessä kokeillen ja omaa verkko-opettajaidentiteettiä vahvistaen rakennamme laadukkaita oppimisympäristöjä tulevaisuuden oppijoille”.

Pin It on Pinterest