Verkko-opetuksen murros on nyt

Verkko-opetuksen läpimurrosta on puhuttu jatkuvasti internetin yleistymisen jälkeen 1990-luvulla. Mikä on tilanne Xamkissa tällä hetkellä?

Xamkissa verkko-opetuksen tarjonta kasvaa nopeasti. Vuonna 2017 verkko-opetuksen osuus kaikesta opetustarjonnasta oli noin 16 %, mutta tänä keväänä jo noin 26 %.

Näyttää siltä, että Xamkissa verkko-opetuksen murros – ainakin määrällisesti – on tapahtumassa juuri nyt. Lähivuosina verkossa suoritettavien opintopisteiden kokonaisuus on koko Xamkin suurin kampus.

Xamkin kasvanut verkko-opetuksen tarjonta näkyy myös kansallisen Campus online -palvelun kautta tehtyjen opintojen nopeana kasvuna. Viime vuonna opintopisteitä kertyi yli 8000, kun edellisenä vuonna pisteitä kertyi noin 2500.

Osaaminen muutoksen keskiössä

Xamk organisaationa on tehnyt hyviä strategisia ratkaisuja verkko-opetuksen lisäämiseksi. Kuitenkin verkko-opetuksen läpimurto perustuu lopulta aina yksittäisten opettajien tekemiin oman opetuksensa kehittämisen ratkaisuihin.

Verkko-opetuksen tehostaminen vaatii muutosta verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja siinä korostuvat erilaiset tiedot ja taidot kuin perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Verkko-opetuksen kasvuna näkyvä muutos kertoo opettajien aktiivisesta halusta ja kyvystä muuttaa opetuksen käytäntöjä.

Kehittäjäyhteisöt muutoksen tukena

Verkko-opetus on jo nyt opetuksen valtavirtaa ja se muuttaa kaikkea korkeakoulun toimintaa. Tärkeintä on henkilöstön jaksaminen muutoksessa, riittävä motivaatio verkko-opetuksen mahdollisuuksia kohtaan, riittävä tuki ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen kokeileminen.

Xamkin E-kampus -yksikön tehtävänä on tukea tätä koko korkeakouluyhteisön kannalta tärkeää uudistumisprosessia. Hyvä katsaus tähän toimintaan on Mirva Pilli-Sihvolan Next-verkkolehden artikkelissa ”Xamkissa tehdään töitä laadukkaan verkko-opetuksen eteen”.

Tavoitteena on, että opettajat ja muu henkilöstö kehittävät yhdessä opetuksen tarpeista lähteviä ratkaisuja verkkoympäristön vaatimuksiin sopiviksi. Näitä saman kehittämiskohteen ympärille rakentuvia kollegoiden ryhmiä voisi kutsua vaikkapa kehittäjäyhteisöiksi.

Ympäristöt kehittyvät – uudistuva Moodle, Exam ja Mocit

Samalla kun osaaminen on murroksessa, on myös tekninen ympäristö kehittämisen kohteena.

Oppimisympäristö Moodle tullaan uudistamaan tulevan kesän ja syksyn aikana ja samalla käytön pelisääntöjä terävöitetään. Moodlen käyttö on kasvanut ja nykyinen toimintamalli ei enää ole kasvavan käytön kannalta kestävällä pohjalla.

Sähköisen tenttimisen Exam-järjestelmän käyttö on lähtenyt hyvin vauhtiin Xamkissa. Volyymi tulee nopeasti kasvamaan lähivuosina ja Exam vaikuttaa monin tavoin tenttimiskäytäntöihin. Kokemukset järjestelmää enemmän käyttäneissä korkeakouluista ovat rohkaisevia. Turun yliopistossa tehtiin viime vuonna 26000 tenttiä noin kuudellakymmenellä Exam-päätteellä. Xamkissa on 36 Exam-päätettä. Tänä vuonna tavoitteena on 3000 tenttiä.

Xamkissa kehitellään myös massiivisia verkkokursseja. Xamkin MOC-projektia (MOC = Massive Online Course) toteutetaan samanaikaisesti tutkintokoulutuksen verkko-opetuksen kehittämisen rinnalla. MOC merkitsee tässä vaiheessa uusien toimintatapojen kokeilua.

Lähikuukausina Xamk ottaa käyttöön uuden MOC-alustan ja samalla kehitetään erityisesti kansainväliseen MOC-koulutusliiketoimintaan tarkoitettuja toteutuksia ja tuotantomalleja. Kokeilut tuottavat toivottavasti lähivuosina lisää liikevaihtoa, mutta varmasti myös uutta osaamista ja tietopääomaa kokonaan verkossa toteutettavasta opetuksesta.

Muutokset vaativat uusia ratkaisuja

Vaikka vauhti on tällä hetkellä verkko-opetuksen kehittämisessä kova ja näkymät valoisia, on edessä myös paljon uusia ongelmia ratkottavana. Opettajia huolestuttavat erityisesti tekijänoikeuksiin ja työn resurssointiin liittyvät asiat. Verkko-opetuksessa opettajan työn luonne ja tehtävät muuttuvat merkittävästi.  Nykyinen työajansuunnittelun malli ja siihen liittyvät käytännöt eivät kaikilta osin toimi enää verkko-opetuksen maailmassa.

Voi olla, että opettajien vahvuuksia pitää suunnata erilaisiin aktiviteetteihin kuin aiemmin. Jo nyt on nähtävissä, että verkkoympäristö edellyttää enemmän suunnittelua, enemmän käsikirjoittamista, enemmän erilaista sisällöntuotantoa ja toisenlaisia vuorovaikutustaitoja. On todennäköistä, että kehittäjäyhteisöt, joissa on mukana useita opettajia ja muita asiantuntijoita, suuntaavat jo nyt työaikaansa tavalla, joka on ristiriidassa yksi opettaja, yksi ryhmä ja yksi aikataulu -kolmiyhteyden kanssa.

Koska tilanne on uusi, yhtään valmista ratkaisua ei ole. Sen sijaan on paljon hyvä mahdollisuuksia uusien verkkomaailman pelisääntöjen luomiseen!

Pin It on Pinterest