Avoimin mielin ja yhdessä maailmalle

Opiskelijat ovat entistä tietoisempia millaiseen opinahjoon haluavat hakeutua. Opiskelupaikan sijainti, ystävien kokemukset opetuksesta, sijoittumismahdollisuudet työelämään ja odotettavissa oleva opiskelijaelämän laatu yleensä ohjaavat valintaa.

Opiskelijat toiminnan keskiössä

Opiskelijoiden mielikuvaa Xamkista ja sen toiminnan periaatteista voidaan kirkastaa mielestäni monin tavoin – myös arvojen kautta. Xamkin arvoja ovat: luotettavuus, yhteisöllisyys ja edelläkävijyys. Xamk haluaa olla toiminnassaan arvostettava ja vastuunsa kantava korkeakouluyhteisö ja muodostaa yhteisön, jossa opiskelijat ovat toiminnan keskiössä. Xamk kouluttaa tulevaisuuden osaajia.

Pelkkä julistautuminen laadukkaaksi korkeakouluksi ei kuitenkaan riitä. Arvot ”kestävät” aikaa hyvin, mutta myös muita toiminnassamme huomioon otettavia asioita ilmaantuu. Suvaitsevaisuuden merkitystä en voi liiaksi korostaa. Ammattikorkeakouluympäristöön sopivat hyvin suvaitsevuuden määreet ennakkoluulottomasta, ymmärtävästä, avarasta, sallivasta ja humaanista ajattelusta.

Kansainvälistyvässä toimintaympäristössä suvaitsevuutta ja keskinäistä kunnioitusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Mielelläni näen Xamkin osallistuvan tähän nostamalla esiin opiskelijoille uusia näkökulmia ja auttavan opiskelijoita kasvamaan toisia ihmisiä arvostaviksi ja toisista välittäviksi sekä erilaisuutta

hyväksyviksi ammattilaisiksi. Korkeakouluyhteisö ei saa hyväksyä minkäänlaista syrjimistä, sallia kiusaamista tai yhteisön ulkopuolelle jättämistä.

Yhteisöllisyys edistää suvaitsevaisuutta. Opiskelijan tulee voida tuntea kuuluvansa joihinkin opiskeluihinsa liittyvään ryhmään. Yhteisöllisyydestä seuraavat myönteisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne synnyttävät turvallisuutta ja lisäävät elämän hallinnan tunnetta. Opiskelu on palkitsevaa, mielekästä ja tavoitteellista. Opiskeluaikana hankitut taidot auttavat myös myöhemmin kytkeytymistä tuleviin työyhteisön verkostoihin. Lisäksi koko organisaation tasolla uskon vahvasti, että yhteisöllinen korkeakoulu saavuttaa muita todennäköisemmin hyvät opetukselliset sekä myös muut toiminnalliset tavoitteensa.

Yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus kuuluu kaikille

Opiskeluyhteisöjen tiiviys ja niiden synnyttämä vahva yhteisöllisyys ovat Xamkille ehdoton vetovoimatekijä. Yhteisöllisyyden rakentamisessa avainasemassa ovat uusien opiskelijoiden vastaanottaminen ja perehdyttäminen korkeakouluopintoihin. Taloon tulevien opiskelijoiden tulee tuntea itsensä tervetulleeksi korkeakouluun. Tämä edellyttää, että meidän tulee itse arvioida toimintatapojamme kaiken aikaa. Laajimmalle viestit Xamkista ja sen toimintakulttuurista leviävät kokemuksista, joita jo sisällä olevilla opiskelijoilla on opiskelusta ja korkeakoulusta. Yksittäisten opiskelijoiden kertomuksille eivät pärjää mitkään imagomainokset tai julkilausumat.

Aktiivinen osallistuminen on osa yhteisöllisyyttä. Opetuksessa yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa osallistavilla ja monilla ryhmäytymistä edistävillä opetusmenetelmillä, palautekeskusteluilla ja ennen muuta opiskelijan näkökulman arvostamisella opetuksessa.

Yhteisöllisyyden ja suvaitsevuuden edistäminen koskettavat meitä kaikkia. Opettajilta odotetaan tarkkasilmäisyyttä havaita tilanteita, jossa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta voidaan rakentaa tilanteissa, joissa opiskelija on vaarassa jäädä yhteisön ulkopuolelle tai tulla syrjityksi. Opiskelijoilla on vastuu siitä, että opiskelukavereita ei jätetä yksin. Xamkin johdolta puolestaan odotetaan mm. julkilausuttua nollatoleranssia kiusaamiselle.

Opiskeluaika on tärkeä vaihe aikuistuvan nuoren elämässä. Opintojen tiedolliset sisällöt ja opiskeluajan sosiaaliset verkostot yhdessä rakentavat opiskelijassa omanarvontuntoa ja maailmankuvaa, jotka auttavat tulevia ammattilaisia toimimaan alati moniarvoistuvammissa työyhteisöissä.

Pin It on Pinterest