Digiportaat – isokin voi olla ketterä

Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan -hanke on vuosina 2018-2021 parantanut eteläsavolaisten yritysten digivalmiuksia. Osallistuvat yritykset ovat saaneet koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.

Yrityskohtaisia osaamiskartoituksia on tehty lähes 300 ja tunnistettu näin yritysten tärkein osaaminen ja osaamiskuilut.

Digiportaissa on luotu hyväksi havaittu ketterä koulutusmalli, jossa yritysneuvojien tekemien osaamiskartoitusten perusteella on selvitetty koulutustarpeet ja luotu niihin perustuvat koulutuspolut esimerkiksi verkkokauppaansa kehittäville, digimarkkinointia käynnistäville tai digisisältöjä kehittäville yrityksille.

Jatkuvan palautteen kerääminen ja osaamiskartoituksista nousseiden tarpeiden huomiointi on mahdollistanut nopeankin reagoinnin koulutussisältöjen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Hankkeen aikana on järjestetty noin 200 digikoulutusta ja -infoa, joihin on osallistunut yli 360 henkeä. Lisäksi on tehty yrityskohtaista digisparrausta yli 50 yritykselle. Palaute sparrauksista on ollut erityisen positiivista.

Hanke elää kuten opettaa

Hyvää reagointivalmiutta tarvittiin etenkin keväällä 2020, jolloin Digiportaat onnistui siirtämään koko koulutustoiminnan lähikoulutuksien sijaan verkkoon. Etäkoulutukset ovat toimineet jouhevasti ja asiakkaat ovat siirtyneet luontevasti käyttämään verkkoalustoja.

Hyväksi on koettu myös se, että verkkokoulutusten myötä yrittäjien aikaa on säästynyt paljon, kun ajomatkat jäivät pois.

Yrittäjät ovat antaneet erityiskiitosta Digiportaille siitä, ettei korona halvaannuttanut toimintaa.

”Yrityksiltä saadun palautteen perusteella olemme pystyneet kehittämään koulutusten toteutustapoja ja hiomaan koulutustoimintamme hyvin toimivaksi myös jatkoa ajatellen. Työpajamaisessa työskentelyssä on voitu käytännön tehtävien kautta pureutua mainoskampanjan, verkkotekstien, mainoskuvien tai vaikka data-analytiikan haasteisiin. Konkreettiset esimerkit, yrityskohtainen palaute ja vertaisoppiminen ovat saaneet paljon kiitosta koulutuksiin osallistuneilta”, kertovat koulutusvastaavat Anna-Maija Torniainen Xamkista ja Elina Silvennoinen Savonlinnan Hankekehitys Oy:sta.

Hankkeessa on myös koottu Etelä-Savon digiosaajaverkosto. Tämä vahvistaa aluenäkökulmaa ja paikallisen osaamisen kysyntää, kun palveluja etsivät yrittäjät löytävät tarjonnan helpommin, eikä jokaista verkkosivuprojektia tarvitse tilata toiselta puolelta Suomea.

Mukana olleiden yritysten asiakastarinoita ja kokemuksia on koottu Digiportaat-hankkeen verkkosivuille digiportaat.fi. Asiakastarinat osoittavat, että yrittäjät ovat kokeneet digitaitojensa parantuneen. Apua on saatu mm. verkkokaupan toiminnallisuuden ja visuaalisuuden kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, sähköpostimarkkinointiin ja sosiaalisen median kampanjoihin.

Monet yrittäjät ovat hankkeen aikana edenneet jopa täydellisistä “digikieltäytyjistä” tai ”someummikoista” sujuviksi tekijöiksi.

Digitaitojen opettelu on tuonut yrittäjille itsevarmuutta ja onnistumisen kokemuksia. Palaute yritysten omilta asiakkailta on ollut myönteistä, sillä asiakkaat saavat parempaa palvelua ja kiinnostavia sisältöjä.

Todenna vaikuttavuus datalla

Jotta tulosten osoittaminen ei jäisi vain kokemuspuheen asteelle, yrityksistä on koottu analytiikan avulla vertailutietoja ennen sparraukseen osallistumista ja arvio tehdään uudelleen hankkeen loppuvaiheessa.

Digiosaamisen kehittymistä puolestaan arvioidaan kyselyllä, jonka tuloksia verrataan osaamiskartoituksen tuottamaan tietoon. TKI-toiminnan näkökulmasta Digiportaat onkin tarjonnut erinomaisen esimerkin ja vertailukohdan vastaaville toteutuksille. Hankkeessa on rakennettu vahva Digiportaat-brändi, jossa keihäänkärkenä on itsenäinen digiportaat.fi -verkkosivusto.

Kannustamme hankkeita tekemään organisaatiosiilot ylittävää yhteistyötä, hyödyntämään digitaalisia työvälineitä, kokeilemaan uutta, asettamaan konkreettisia tavoitteita ja arvioimaan tulosten vaikuttavuutta reaalimaailman datan pohjalta.

Oppimisen tarve on jatkuva johtuen nopeasta muutoksesta sekä itse yrityskentässä että hankkeemme kohdealueella digitaalisten kanavien, palvelujen ja työvälineiden maailmassa.

Digiportaiden tehotiimi onkin valmistellut Digiportaat 2.0 -hanketta, joka pohjautuisi jo luotuihin hyviin käytäntöihin. Yrityksille tarjotaan selkeät oppimispolut. Koulutusten ja digi-infojen tarjoamaa tietoa viedään toiminnan tasolle tarjoamalla ”rinnalla kulkemista” ja vierihoitoa itse tekemisen opetteluun – digiportaita on helpompi nousta, kun vieressä on turvallinen kaide, josta pitää kiinni.

Hankkeesta

Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan -hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.9.2021. Sen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy, ProAgria Etelä-Savo ry ja Etelä-Savon Yrittäjät.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Laura Rautio
etunimi.sukunimi@xamk.fi
0505315713

Pin It on Pinterest