Harjoittelu kehittää sekä opiskelijaa että liiketoimintaa

Työharjoittelu on ammattikorkeakouluopintojen laajin yksittäinen opintokokonaisuus. Harjoittelujakso luo opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa teoriaopintojen aikana opittuja asioita käytännön työtehtävissä ja syventää ammatillista osaamistaan. 

Xamkin liiketalouden tradenomiopintojen harjoittelun tavoitteet sovitaan aina yhdessä toimeksiantajan tarpeet huomioiden eli yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälle harjoittelu toimii erinomaisena rekrytointikanavana. Xamkin Wellbeing Management -koulutuksen opiskelijat Alina Savolainen ja Ville Railakari valitsivat harjoittelupaikakseen Xamkin Active Life Labin. 

Hyvinvointialan asiantuntijaosaamista tuottavassa Wellbeing Management koulutuksessa liiketalouden perustiedot yhdistyvät sosiaali– ja terveysalan sekä tietoliikennealan näkökulmiinMonialaisessa osaamisessa korostuvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.  

Harjoittelupaikaksi soveltuvat monenlaiset ympäristöt 

Hyvinvointipalvelujen tradenomiopiskelijoiden harjoittelupaikat voivat sijoittua monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Harjoittelupaikan valinta voi kohdentua terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittäviin yrityksiin, tapahtumatuotantoon, henkilöhallintoon, vakuutusalalleliikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoaviin yrityksiin 

Lisäksi harjoitteluja voi mennä suorittamaan hankkeisiin, julkisyhteisöihin tai muihin organisaatioihinkuten esimerkiksi erilaisiin urheiluun liittyviin yhdistyksiin tai järjestöihin.  

Toteuttaminen on yrityksen, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä 

Harjoittelu toteutetaan ohjatusti opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä ja se perustuu opiskelijan, työnantajan ja ammattikorkeakoulun kesken laadittuun sopimukseen. Työnantajan tehtävänä on sopia harjoittelun tavoitteista yhdessä opiskelijan kanssa sekä perehdyttää opiskelija työhön ja työyhteisöön harjoittelun aikana.  

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu perusvaiheen- ja syventävän jakson harjoittelusta. Käytännössä kokonaisuuden suorittaminen on useimmiten opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva, yhden lukukauden mittainen työskentelyjakso, jonka suorittaminen on mahdollista jo joustavasti myös aiemmin opintojen ohessa.  

Harjoittelukokemuksia Active Life Labilta 

Nuori mies seisoo Active Life Labin tiloissa.Perusharjoittelun aikana opiskelijalle muodostuu selkeä kuva organisaation toiminnasta ja työtehtävistä. Wellbeing Management-opiskelija Ville Railakari suoritti perusharjoittelunsa Xamkin Active Life Labilla osa-aikaisesti opintojensa ohessa toisen opiskeluvuoden aikana. Harjoittelun aikana työtehtävät koostuivat yrityskumppanuusohjelman kehittämisestä ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä, hanketyöskentelystä ja hyvinvointimittausten suorittamisesta. Pääsin hyvin soveltamaan koulussa opittua käytäntöön työpäivinä. Pystyin kehittämään osaamistani ja sain hyvän pohjan vastaavia hommia varten tulevaisuudessakertoo VilleHarjoittelun ohjaajan rooli oli merkittävä – vastuuta annettiin sopivassa määrin ja apua oli aina saatavilla. 

Syventävän harjoittelun aikana perehdytään syvällisemmin hyvinvointialan ja organisaation näkökulmasta keskeisiin teemoihin. Merkittävä osa oppimista on Nuori nainen ulkokuvassa.harjoitteluukuuluva kehittämistehtäväAlina Savolaisen harjoittelu on edennyt jo puoliväliin, kevätlukukauden opintojen lomassaAlinan mukaan harjoittelu on tarjonnut laaja-alaisesti mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen: ”Tavoitteenani on ottaa mahdollisimman paljon mukaan oppeja, joita voin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Olenkin päässyt mukaan monenlaiseen toimintaan, projektitöihin ja seuraamaan eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteisen toiminnan suunnittelua. Kehittämistehtävänäni on Kalevankankaan tapahtuma-alueen strategian ja vision rakentamisen edistäminen.” Työnantajalle harjoittelu tarjoaa siten myös hyvän mahdollisuuden oman toiminnan uudistamiseen. Ohjaajan ja harjoittelijan saumaton yhteistyö on onnistumisen kulmakivi: ”Ohjaajani on aina tavoitettavissa ja antaa suunnan ja ohjeet mitä pitäisi työstää, mihin osallistua, mutta antaa myös puitteet ja vastuun suunnitella ja toteuttaa työtehtäviä itsenäisesti sekä huolehtii jaksamisestaniAlina kiittelee. 

Luonteva jatko harjoittelulle on usein opinnäytetyöyhteistyön aloittaminen viimeistään harjoittelun loppuvaiheessa: tavoitteena voi olla harjoittelun aikana aloitetun kehittämistyön laajentaminen ja jatkaminen tai kokonaan uuden kehittämistavoitteen määritteleminen.  

Toimivan yritysyhteistyön ansiosta valmistuttuaan opiskelijat omaavat vankkaa asiantuntemusta havaita hyvinvointia edistäviä palvelutarpeita sekä kykyä kehittää, arvioida ja toteuttaa palveluja, jotka ovat tärkeässä osassa niin organisaation sisäisen toiminnan kehittämisessä kuin palvelutarjooman muodostamisessakin. Kyse on asiantuntijaosaamisesta, jonka vaikutukset yritystoimintaan ovat yhä merkittävämmässä asemassa nyt ja tulevaisuudessa. 

Lue lisää ja tutustu:

Wellbeing Management, Bachelor of Business Administration
Active Life Lab

Pin It on Pinterest