Millainen on hyvä opinnäytetyön ohjaaja?

Opiskelijoita istumassa luokassa.

Keskustelimme opinnäytetyön aloittamisen kynnyksellä olevien Xamkin liiketalouden opiskelijoiden kanssa siitä, millaisia ominaisuuksia ja piirteitä he arvostavat opinnäytetyön ohjaajassa.

Keskusteluun osallistui noin 20 suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa sekä luokassa että Teamsin välityksellä. Opiskelijoiden toivelistalla oli paljon odotettuja ominaisuuksia ja taitoja, joskin listalta löytyi myös yllättäviä asioita.

Pehmeät arvot suurimmassa roolissa

Opiskelijat listasivat opinnäytetyön ohjaajan toivelistassaan määrällisesti eniten pehmeitä arvoja kuvaavia adjektiivejä, kuten hyvät viestintätaidot, kannustaminen, empatiakyky ja positiivisuus. Hyvien viestintätaitojen lisäksi opiskelijat toivoivat ohjaajan olevan hyvä kuuntelemaan ja avoin vastaamaan kysymyksiin. Läsnäolo, ohjaushetkeen keskittyminen ja kärsivällisyys mainittiin myös.     

Luonnollisesti opinnäytetyöprosessin hallinta käytännössä ja opiskelijan sujuva ohjaaminen prosessissa eteenpäin koettiin tärkeäksi. Opinnäytetyö on varsin itsenäinen 15 opintopisteen kokonaisuus sisältäen kirjallisuuskatsauksen ja tutkimuksellisen osion, joten moni opiskelija kokee epävarmuutta aloittaa opinnäytetyön tekeminen. Tieto ja varmuus siitä, että ohjaaja kulkee aktiivisesti opiskelijan rinnalla tukien ja kannustaen koettiin tärkeänä.   

Haasteet motivaattorina

Keskustelussa nousi useasti esille myös opiskelijoiden kunnianhimo esimerkiksi hyvään arvosanaan, ja he kokivatkin ohjaajan ominaisuuksissa tärkeänä ohjaajan oman intohimon ja suuren kiinnostuksen ohjattavaan substanssiaiheeseen. Prosessin ohjaaminen koettiin myös tärkeänä, joskin substanssiosaaminen ja sisäinen ”palo” aihetta kohtaan olivat avainasemassa.  

Opiskelijat toivoivat ohjaajan olevan kyvykäs haastamaan opiskelijan miettimään ratkaisujaan ja valintojaan

Opiskelijat toivoivat ohjaajan olevan kyvykäs haastamaan opiskelijan miettimään ratkaisujaan ja valintojaan. Erityisesti ”sparraaminen” innovatiivisten ratkaisujen osalta koettiin tärkeäksi, vaikkakin he myöskin tunnistivat innovatiivisuuden lähtevän aina opiskelijan aloitteesta. Useimmilla AMK-opiskelijoilla on varsin vaatimattomasti kokemusta opinnäytetyön tavoitteiden määrittelemisestä ja mitä kaikkea tavoite voisikaan olla, joten ohjaajan apu auttaa opiskelijaa miettimään innovatiivisia ratkaisuja koettiin tärkeäksi.     

Substanssiosaamista teoriassa ja käytännössä

Opiskelijat tunnistivat opinnäytetyön kaksi eri osaamisaluetta eli teoreettisen osaamisen ja sen soveltamisen käytäntöön tutkimuksellisessa osassa. Mielenkiintoista oli se, että he toivoivat ohjaajalta vahvaa osaamista molemmissa osa-alueissa. Teoriaosaamisessa nähtiin tärkeäksi ohjaajan kyvykkyys kysyä oikeita kysymyksiä tarpeeksi usein, jotta opiskelija osaa varmasti rajata työnsä oikein sekä saa varmuuden siitä, että hän käsittelee varmasti oikeita käsitteitä ja teemoja kirjallisuuskatsauksessa. Käytännön substanssiosaamisen puolestaan nähtiin auttavan paljon esimerkiksi tutkimuksessa esitettävien kysymysten ja väittämien osalta.  

Opiskelijoiden listaamat asiat pysäyttivät minut. Omaanko näitä ominaisuuksia ja osoitanko niitä jokaisessa ohjaustapaamisessa? Siinäpä jokaiselle ohjaajalle mietittävää.    

Pin It on Pinterest