Seksuaalioikeudet suojaavat häirinnältä

Maalaus, Kati Ranta.

Seksuaalioikeudet ovat perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ikään sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Seksuaalioikeuksiin sisältyy myös lisääntymisterveysoikeudet.

Pohjoismaiden seksologian seura NACS järjesti 40. konferenssinsa Turussa 29.-23.9.2018. Konferenssiin osallistui 216 seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntijaa 12 eri maasta. Seuran tavoitteena on edistää seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia jäsenmaissaan. Myös laajempi kansainvälinen yhteistyö muun muassa Maailman seksuaaliterveysjärjestön (WAS) kanssa on toiminnan keskiössä.

Maailma, edes Suomi, ei ole valmis seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien toteutumisessa. Samoihin aikoihin konferenssin avajaispuheenvuoron kanssa eduskunnassamme käytiin äänestystä, jossa poliittisena pelinappulana oli yksi keskeisistä seksuaalioikeuksista; naisen oikeus omaan kehoonsa ja tarvitessaan oikeus lailliseen, turvalliseen raskaudenkeskeytykseen.

Seksuaalikasvatuksella lisää hyvinvointia

Konferenssin yhtenä johtoteemana oli seksuaalioikeudet sekä niiden vahvistaminen seksuaalikasvatuksen keinoin. Seksuaalioikeudet ovat perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ikään sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Seksuaalioikeuksiin sisältyy myös lisääntymisterveysoikeudet. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on edellytys hyvään seksuaaliterveyden tilaan niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla. Kansainväliset sopimukset ja kansalliset lait niiden turvaamiseksi tulisi olla kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa johdonmukaisesti turvattuja ja erityisen suojelun alla.

Seksuaalikasvatuksella ja -opetuksella edistetään seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksien toteutumista. Seksuaalikasvatuksen mielletään usein kuuluvan pelkästään nuoruuteen. Tietoa seksuaalisuudesta tarvitaan kuitenkin läpi elämän monenlaisissa elämäntilanteissa ja konteksteissa. Ymmärrys seksuaalisuudesta värittää arvoja, asenteita ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Se on myös merkittävä hyvinvointikysymys. Näin ollen oikeus saada asiallista tietoa seksuaalisuudesta, sukupuolisuudesta ja seksuaaliterveyden osa-alueista on yksi seksuaalioikeuksista.

Seksuaalisuutta loukkaava häirintä

Seksuaalisuutta loukkaava häirintä on ollut viime aikoina näkyvästi esillä. Se pitää sisällään sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Häirintää tapahtuu niin peruskouluissa kuin työpaikoilla eduskuntaa myöten. Se vaikuttaa monin tavoin yksilöiden ja sukupuolten väliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön sekä ylläpitää seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää eriarvoisuutta ja vääristynyttä vallankäyttöä.

Eri kouluasteilla toteutetulla seksuaalikasvatuksella on keskeinen rooli seksuaalisen häirinnän ehkäisemisessä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa se mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten osallisuuden seksuaalikasvatukseen kulttuuri- ja perhetaustasta riippumatta. Ikätasoisesti toteutettuna se lisää lasten ja nuorten tietoisuutta omista seksuaalioikeuksistaan. Tarve koulutetuille seksuaalikasvattajille on tullut vahvasti esille, koska nykytilanteessa ei ole riittävästi resursseja vastata seksuaalikasvatuksen tavoitteisiin eikä osaamista puuttua seksuaalisuutta loukkaavaan häirintään.

Seksuaalikasvatus AMK-opinnoissa

Lapset ja nuoret menevät monenlaisia kokemuksia kantaen elämässä eteenpäin. Huolestuttavan suuri osa ammattikorkeakouluun tulevista opiskelijoista ei ole aiemmilla kouluasteilla saanut riittävästi tietoa seksuaalioikeuksista. Heillä saattaa olla omakohtaisia, haavoittavia kokemuksia seksuaalioikeuksien loukkaamisesta. Opiskelijoina on myös suuri joukko kansainvälisiä ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden kulttuuriin ja kasvatusperinteisiin ei ole kuulunut seksuaalikasvatusta. Heidän tietonsa seksuaalisuudesta, seksuaalioikeuksista ja muista seksuaaliterveyden osa-alueista voi olla erittäin puutteellista.

Seksuaalikasvatusta, tietoa seksuaaliterveydestä, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä seksuaalioikeuksista tulee sisällyttää kaikkien alojen koulutuksiin. Näin vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskeluaikana että myöhemmin työelämässä. Seksuaalikasvatus on keino ehkäistä seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta loukkaavien ja rajoittavien käytänteiden jatkumista työelämässä. Alasta riippuen opiskelijat tarvitsevat seksuaalikasvatuksen lisäksi myös osaamista toimia seksuaalikasvattajina. Jokainen lapsen ja nuoren lähipiiriin kuuluva henkilö on seksuaalikasvattaja. Lasten ja nuorten parissa toimivilla ammattilaisilla on erityisen suuri vastuu toteuttaa oikeaan tietoon ja näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta.

Seksuaalioikeuksien edistäminen XAMKissa

Xamkin opiskelijakunta on ajan hermolla liityttyään STOPnyt-liikkeen, jossa jokainen voi haastaa oppilaitoksensa, työpaikkansa tai julkisen instituution lopettamaan seksuaalisen häirinnän kokonaan. Seksuaalioikeuksia saadaan näkyviksi sekä pienillä että suurilla teoilla. Seksuaalioikeuksien printtaaminen opiskelijoiden vessojen seinille on pieni teko, mutta voi tuottaa paljonkin hedelmää ajattelun herättäjänä.

Printtaa väestöliiton Seksuaalioikeudet Seksuaalioikeudet_vaestoliitto_info

Koulutuksissa voidaan koota konkreettisia toimenpiteitä, kuinka seksuaalioikeudet saadaan näkyvämmin esille opetussisältöihin ja päivittäiseen toimintaan. Ymmärrys seksuaalioikeuksista niin yksilö- kuin työyhteisötasolla tulee olla osa ammatillista kasvua alasta riippumatta. Koulutuksen painoarvoa kuvaa hyvin Turun konferenssissa siteerattu ajatus:”The real struggle is not between east and west or capitalism and communism, but between education and propaganda” (Martin Buper 1878-1965, Professor in Religion and Social Philosophy).

Ehkäpä Xamk voisi entistä painokkaammin tuoda esille seksuaalioikeuksien edistämistä ammattikorkeakoulussa? Ainakin se olisi eettisesti kestävä ja tasa-arvoa edistävä valinta.

Pin It on Pinterest