Sote-uudistuksessa tarvitaan rohkeita päätöksiä ja rohkeaa hyppäämistä tuntemattomaan!

Sote-uudistus vaikuttaa väistämättä myös alan opetukseen. Xamkin hoitotyön lehtorit verkostoituivat ja vaihtoivat ajatuksia uudistuksen vaikutuksista muiden korkeakoulujen hoitotyön opettajien kanssa Sairaanhoitajaliiton tapaamisessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on aloitettu opetussuunnitelman uudistaminen vuonna 2019. Tulevat sote-muutokset tulevat vaikuttamaan radikaalisti myös sote-alan opetuksen rakenteisiin ja sisältöihin. Tämä tulee ottaa huomioon uudessa opetussuunnitelmassa.

Osallistuimme Sairaanhoitajaliiton järjestämään hoitotyön opettajien verkostoitumistapaamiseen marraskuussa 2018 Helsingissä. Tapaamisen aiheet liittyivät tulevaan sote-uudistukseen. Osallistujat olivat hoitotyön opettajia eri ammattikorkeakouluista. Tapaaminen herätti meissä paljon ajatuksia liittyen koulutuksen kehittämiseen sekä tulevaan opetussuunnitelmaan sote-muutosten vaikuttaessa taustalla.

Hallinnollisesta näkökulmasta vai sisältö edellä?

Tulevien sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmien tulisi mielestämme olla sisällöiltään nykyistä yhtenäisempiä suhteessa toisiinsa ohjaten tulevaisuuden sote- ammattilaisten koulutusta uudenlaisella osaamisella. Suunnittelutyössä olisi tärkeää nostaa esiin yhteisiä sosiaali- ja terveysalan osaamisalueita ja vahvistaa niitä. Tämän hetkisen yleisen keskustelun perusteella esille on noussut kysymys, tehdäänkö ops-uudistusta hallinnollisten näkemysten pohjalta vai sisältö edellä?

Pelkäämme, että opetussuunnitelmauudistus jää lyhytaikaiseksi ja -näköiseksi, sillä useat keskeiset hankkeet (Yleissairaanhoitaja ja SotePeda ym.) ja sote-uudistus ovat vielä kesken. Mielestämme hankkeiden sisältö ja keskeiset tulokset ovat merkityksellisiä ops-uudistuksen näkökulmasta.

Tulevien opetussuunnitelmien tulee vastata sekä tämän hetken, että tulevaisuuden mukanaan tuomiin yhteiskunnan muutoksiin ja haasteisiin. Tämän takia tarvitsemme rohkeutta hypätä tuntemattomaan ja olla opettajina edelläkävijöitä tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.

Uudistus muuttaa tulevien ammattilaisten työmarkkina-asemaa

Valtakunnallisella sote-uudistuksella on vahva vaikutus tulevaisuuden sote-ammattilaisen työnkuvaan. Olemme tähän asti olleet pääsääntöisesti julkisen sektorin työntekijöitä, mutta tuleva uudistus tulee kenties muuttamaan tulevien ammattilaisten työmarkkina-asemaa. Suunniteltu valinnanvapaus tuo alalle uusia toimijoita ja sen myötä myös mahdollisesti uusia työnimikkeitä.

Sote-alan kouluttajina meidän tulee pitää mielessä tulevien alan työntekijöiden ydinosaaminen ja vahva ammatillisuus. On ilmeistä, että tulevaisuudessa työnantajat tulevat itse panostamaan entistä enemmän työntekijöidensä koulutuksiin omien tarpeidensa mukaan.  Viitaten Länsi- Savossa 18.11.2018 olleeseen koulutusajajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhosen mielipidekirjoitukseen, mikä on tällöin ammattikorkeakouluissa tarjottavan täydennyskoulutuksen rooli?

Mielestämme samalla kun opetussuunnitelmaa kehitetään, tulisi huomioida ydinopetuksen sisältö suhteessa tarjottavaan täydennyskoulutukseen. Lisäksi opettajilla tulee olla mahdollisuus kehittää myös omaa osaamistaan ja työtään monipuolisesti laadun varmistamiseksi. Emme kouluta asiantuntijoita vain tähän hetkeen, vaan myös tulevaisuutta varten.

Mielestämme tämän tyyppiset verkostoitumistapaamiset ovat erittäin tärkeitä ajatusten ja kokemusten vaihtamiseksi. Myös yhteistyö ja avoin keskustelu työelämän edustajien kanssa on tässä murrosvaiheessa tärkeässä roolissa. Tämä auttaisi ammattikorkeakouluja aluekehittämisrooliinsa selkiyttämisessä ja vahvistamisessa.

Koemme, että on tarpeellista keskustella yleisesti ja avoimesti sote-uudistuksen vaikutuksista sekä esimerkiksi alan ydinosaamisesta. Meillä on tiedossa organisaation yhteinen strategia ja yleiset linjaukset. Haluaisimme kuitenkin näiden lisäksi virittää vieläkin enemmän yhteistä keskustelua liittyen hyvinvointialan yhteisiin näkemyksiin ja tavoitteisiin sekä koulutuksellisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Sote-uudistus tuo mukanaan erilaisia haasteita, mutta samalla se tuo myös hienoja uusia mahdollisuuksia, joihin voimme yhdessä tarttua.

Pin It on Pinterest