Vähän kivako? Japania, viittomakieltä tai työelämän venäjää tarjolle kaikille korkeakoululaisille

KIVAKO-hankkeen osanottajat käynnistämässä hankkeen työskentelyä Aalto-yliopistolla. (Kuva Salla Huttunen)

Kahden vuoden päästä jokaisella suomalaisella korkeakoululaisella tulisi olla mahdollisuus opiskella esimerkiksi työelämän venäjää tai japanin alkeita verkko-opintoina.

Tätä tavoittelee Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama harvemmin opiskeltujen kielten KIVAKO-hanke, jossa on mukana 18 ammattikorkeakoulua ja 9 yliopistoa. Tavallisten verkkokurssien lisäksi hankkeessa luodaan valtakunnallinen kieli- ja kulttuuritandem verkkoon korkeakoulujen omien tandem-opintojen rinnalle. Opetustarjontaa tehdään yliopistojen yhteistyössä kehittämälle Moodle-pohjaiselle Digicampus –alustalle ja sen toteuttamisesta vastaavat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kieltenopettajat.

Kaikille avoimia opintopolkuja harvemmin opiskeltuihin kieliin

Hankkeen tavoitetilana on, että minkä tahansa suomalaisen korkeakoulun opiskelija voi verkko-opintoina rakentaa oppimispolkuaan alkeista lähtien muissakin tärkeissä vieraissa kielissä kuin englannissa.

Projektissa rakennetaan alkeista alkavaa verkko-oppimispolkua kiinan, japanin, korean, Italian, portugalin ja viron kieliin sekä suomalaiseen viittomakieleen. Yhteistarjontaan tulee myös hieman yleisempien kielten, eli espanjan, saksan, ranskan ja venäjän edistyneempi opiskelupolku.

”KIVAKO-projektin ansiosta saksan opiskeluun on tarjolla tulevaisuudessa jatkokursseja, joita yksittäiset korkeakoulut eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan”, kertoo projektissa mukana oleva Xamkin saksan lehtori Anna-Elina Hirvonen.

Myös espanjaan on kaavailtu peruskurssien jatkoksi opiskelijavaihtoon lähtijän espanja, liikematkaajan espanja ja työelämän espanja. Tarjonta tulee koostumaan digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista ja se tulee olemaan avointa kaikille korkeakoulujen opiskelijoille valtakunnallisena yhteistyönä.

Jotta opiskelu olisi mahdollisimman joustavaa, kaikkia opintoja voi suorittaa 1 op kerrallaan. Opintotarjonnan tuottamiseen nivottuna hankkeessa edistetään opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Pelkkä englanti ei riitä

Viime vuosina suomalaisten kielirepertuaari on kaventunut. Myös korkeakouluissa kielten valikoima on pienentynyt, jopa siinä määrin, että joissain ammattikorkeakouluissa ei opeteta muita kieliä kuin englantia ja toista kotimaista kieltä.

Vaikka englannin osaaminen kansainvälisessä työelämässä on itsestäänselvyys, se ei yksin riitä. EK:n mukaan tulevaisuudessa tarvitaan työelämässä monipuolisempaa kielitaitoa kaikissa henkilöstöryhmissä ja kaikilla organisaatiotasoilla.

Suomalaisten kielitaidon yksipuolistumisen totesi myös Riitta Pyykkö, joka laati 2017 selvityksen kansallisesta kielitaitovarannosta opetusministerin toimeksiannosta.

Pyykkö antoi selvityksen lopussa suosituksena mm. ehdotuksen oppilaitoksille tarjota erilaisia polkuja kieliopintoihin sekä kehittää korkeakoulujen yhteistyönä Aasian ja Afrikan kielten verkko-opetusta. KIVAKO-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin monipuolistamalla korkeakoulujen kielivalikoimaa.

Opintotarjontaa tehdään suuren joukon synergialla

KIVAKO-hankkeessa yhteensä kieliopintotarjontaa työstää noin sata eri korkeakoulujen kieltenopettajaa. Kursseja tuotetaan kielikohtaisissa työryhmissä. Opettajien kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä.

”On todella mielenkiintoista ja avartavaa tehdä yhteistyötä ja verkostoitua kollegoiden kanssa, jotka opettavat eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa”, toteaa Xamkin ranskan lehtori Elina Halonen.

”Ja luoda aivan uudenlaisia opintojaksoja heidän kanssaan”, jatkaa venäjän lehtori Riitta Savolainen.

Yhteistyön hedelmällisyyttä hehkuttaa myös italian materiaalia työparinsa kanssa työstävä lehtori Päivi Korhonen: ”Olen saanut hankkeessa uuden yhteistyökumppanin ja ystävän! Se jos mikä on arvokasta!”

Verkkotandemissa tanskaa tai arabiaa kulttuuriosaamisen kera

Myös valtakunnallista verkkotandemia kehittää oma työryhmänsä. Tandem-opiskelu on useissa suomalaisissa korkeakouluissakin oleva opinnollistettu mutta epämuodollinen oppimistapa, jossa kaksi erikielistä opiskelijaa opettaa toisilleen omaa äidinkieltään.

KIVAKO:n valtakunnallinen verkkotandem mahdollistaa esimerkiksi satojen Suomessa asuvien kiinan-, arabian- tai venäjänkielisten korkeakouluopiskelijoiden osaamispotentiaalin hyödyntämisen suomenkielisten opiskelijoiden hyväksi ja antaa puolestaan ei-suomenkielisille itselleen mahdollisuuden parantaa suomen osaamistaan.

Tandem mahdollistaa kielivalikoiman laajentamisen muodollisen opetuksen opetustarjontaa laajemmalle, koska mitä tahansa kieltä voi opiskella tandemissa. KIVAKO:n verkkotandemiin sisällytetään myös kulttuurienvälisen viestinnän sisältöjä, jotta kielenoppijan kulttuurinen ymmärrys kasvaa.

Pilotit tarjolle 2019, tarjonta valmiina 2020

KIVAKO:n ensimmäiset pilottikurssit on tarkoitus saada tarjolle syksyllä 2019. Opintopolut ovat valmiina 2020, jolloin hanke päättyy.

Jotta hankkeessa luotava opetustarjonta olisi jatkuvasti saatavilla, kehitetään korkeakouluille tarjonnan vastuun rotaatiomalli, jossa vastuu opintojakson vetämisestä kiertää ja jonka pohjalta kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti.

Lähteet

EK. 2017. EK:n linjaus: tehdään kielitaidosta suomelle kilpailuetu. Saatavissa: https://ek.fi/wp-content/uploads/EKn_kielilinjaukset_OnePager.pdf. [viitattu 13.1.2019].

Kivako-hankkeen kotisivu. 2018. Saatavissa: http://www.kivako.fi. [viitattu 13.1.2019].

Pyykkö, R. 2017. Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-535. [viitattu 13.1.2019].

Pin It on Pinterest