Ammattikorkeakoulut yhteistyössä yritysten muutoskumppanina

Viime vuosina mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristö on ollut todella vaativa. Ukrainan sodan, energiakriisin ja COVID-19-pandemian kaltaisten kriisien lisäksi digitalisaation eteneminen ja vihreän siirtymän ratkaisut ovat asettaneet lisähaasteita yritysten uudistumiselle ja henkilöstön osaamisen kehittämiselle.

Jatkuva oppiminen on yksilöille tärkeä työelämätaito, mutta jatkuvalla oppimisella on myös yhteiskunnallinen merkitys esimerkiksi kansallista kilpailukykyä tukevana rakenteena.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY 2023) mukaan erityisesti globalisaatio, teknologinen muutos ja väestön muuttuva ikärakenne on keskeisiä muutosajureita, jotka edellyttävät työikäiseltä väestöltä panostusta oman osaamisen kehittämiseksi. 

Yrityksillä on keskeinen rooli henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollistaja, mutta mikro- ja pk-yritykset joutuvat usein puntaroimaan, miten olemassa oleviin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin on mahdollista vastata käytettävissä olevilla resursseilla arjen työn lomassa.  

Tarvelähtöistä kehitystyötä

Ammattikorkeakoulut ovat alueellista elinvoimaa vahvistavina toimijoina tärkeässä asemassa vastaamassa työvoiman osaamisen kehittämistarpeisiin sekä yritysten kilpailukyvyn ja kasvutarpeisiin, mutta yhteistyön lisäämiselle on tilaa. Suomen yrittäjien Pk-yritysbarometrin (2/2022) mukaan ainoastaan 12 % pk-yrityksistä tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (REACT, Itä-Suomi) -hankkeessa pilotoinut Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa menetelmiä itäsuomalaisten mikro- ja pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi huomioiden alueelliset erityispiirteet ja -tarpeet. 

Hanke on ollut osa ainutlaatuista valtakunnallista kokonaisuutta, jossa 22 ammattikorkeakoulua ovat yhteistyössä vahvistaneet mikro- ja pk-yritysten henkilöstön osaamista muun muassa sparraustilaisuuksien, erilaisten tapahtumien sekä tuotettujen mikro-opintojen kautta. Hankekokonaisuuden pääteemat ovat olleet ajankohtaisesti muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä sekä digitalisaatio. 

Ajatus ammattikorkeakouluista yritysten muutoskumppanina on ollut hankkeen toimenpiteiden kulmakivi. Toimintaa kehitettäessä on huomioitu sekä yritysten kiireinen arki että toimenpiteiden tarvelähtöisyys. 

Hankkeessa on muun muassa suunniteltu ja toteutettu mikro-opintoja aina lyhyistä inspiraatioiskuista syvempiin mikro-opintokokonaisuuksiin, jotta yritysten henkilöstöllä olisi mahdollisuus oppia joustavasti uutta ja kehittää ammatillista osaamista ketterästi työn lomassa. 

Lisäksi hankkeen sparraustilaisuuksia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan eri kokoisilla paikkakunnilla sekä etätoteutuksina, jotta eri tilanteissa olevilla yrityksillä ja niiden henkilöstöllä olisi mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Toimintamalli saikin positiivista palautetta osallistuneilta yrityksiltä.  

Polku uuden osaamisen äärelle

Hankekokonaisuus on ollut hyvä mahdollisuus pilotoida ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä mikro- ja pk-yritysten osaamisen kehittämisen tukena niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. 

Kokemukset yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen välillä sekä yritysten kanssa ovat olleet opettavaisia ja positiivisia, joten vastaaville valtakunnallisille yhteistoteutuksille on tilausta myös tulevaisuudessa. 

Tulevaisuuden hanketoteutuksissa olisi kuitenkin hyvä pohtia, miten yritykset tavoitetaan vielä paremmin opintopolulle, sillä aina tunnistettu tarve ei kanavoidu osallistumiseksi. Tämä on avainasemassa, jotta yritykset voivat hyödyntää TKI-toiminnassa kehitettyjä uusimpia tietoja ja taitoja muutosten keskellä. 

Lisäksi ammattikorkeakoulujen osaamista kehittävät TKI-hankkeet ovat oiva mahdollisuus poluttaa mikro- ja pk-yrityksiä myös laajemmin ammattikorkeakoulujen tarjoamien palvelujen pariin, jatkuvan oppimisen tarjontaan sekä yhteistyöhön tutkintokoulutuksen kanssa. 

Heitämmekin pallon tuleville TKI-hankkeille: miten pystymme aiempaa paremmin viestimään kaikista ammattikorkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista, jotka tukevat yritysten menestystä ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Valtakunnallisesti tuotetut ammattikorkeakoulujen mikro-opinnot löydät osoitteesta: https://www.yritystenmuutoskumppanina.fi/   

Hankkeesta 

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (REACT, Itä-Suomi) -hanketta on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke toteutetaan 01.11.2022-31.12.2023 välisenä aikana.  

Lähteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2023. Jatkuva oppiminen. Verkkosivu. Viitattu 15.11.2023 Saatavilla: https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen  

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj & työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Pk-yritysbarometri – syksy 2022. PDF. Viitattu 27.11.2023. Saatavilla: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/09/sy_pk_barometri_syksy2022.pdf 

Pin It on Pinterest