Digieksyneestä digiosaajaksi: uusi erikoistumiskoulutus

Yrityksissä tuskaillaan jatkuvasti vähäisten digitaitojen kanssa. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että digitaalisuuden hyödyntäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on hälyttävän huonolla tolalla. Niiden mukaan suuri osa suomalaisista pk-yrityksistä on joko ”digieksyneitä” tai ”digipudonneita”. Uudelle erikoistumiskoulutukselle on näin ollen selkeä tarve.

Asiakkaat suosivat digisuuntautuneita yrityksiä

Eksyneiden ja pudonneiden yritysten kannalta vaarana on, että asiakkaat unohtavat nämä passiiviset viivyttelijät, kun uudet toimijat ajavat näkyvästi ohi. Asiakkaan on helppo suosia yrityksiä, jotka palvelevat uusilla tavoilla, useissa kanavissa ja aktiivisesti huolehtivat näkyvyydestään.

Digitalisaatio ei viivyttelemällä katoa. Sen voi kuitenkin pilkkoa palasiin, joihin yrityksessä on helpompi tarttua: Millaisia digitaalisia työkaluja ja teknologioita voi ottaa käyttöön viestinnän, asiakaspalvelun, myynnin, jakelun, kumppanuuksien tai johtamisen kehittämisessä tai palvelujen tuottamisessa?

Tarvitaan paitsi asenteiden muutosta, myös tietoperustan ja konkreettisten taitojen parantamista. Yrittäjän oma kiinnostus ja suhtautuminen digitaalisuuteen on ratkaisevassa asemassa. Maaliskuussa 2018 alkava uusi Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus on uusi täsmäkeino lisätä digityökalujen käytön osaamista pk-yrityksissä.

Digiosaajaksi työn ohessa

Työelämään kytketty koulutus on nopea tapa osaamistason nostamiseen. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutuksessa  opiskelu tapahtuu joustavasti työn ohessa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja suorittaminen kestää yhden vuoden.

Koulutuksen sisältö on suunniteltu kysyntälähtöisesti. Suunnitteluun osallistui lähes 90 yritysten edustajaa ja seitsemän ammattikorkeakoulua. Lopputuloksena syntyi koulutus, joka toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Koulutus käynnistyy OKM:n tuella.

Mitä on tarkoitus oppia?

Koulutus käynnistyy kaikille yhteisistä liiketoiminnan strategiaan ja kehittämistyöhön liittyvistä opinnoista (yhteensä 10 op). Lisäksi opiskelija valitsee joko markkinointiin ja viestintään tai talouteen ja logistiikkaan liittyvät opinnot (yhteensä 20 op). Kuviossa 1 on kuvattu opintojaksojen ajoittumista. Katso tarkemmat opintojaksojen sisältökuvaukset: opintojaksokuvaukset

Kuvio 1. Erikoistumiskoulutuksen opintojaksot ja niiden ajoittuminen.

Sopivasti tukea ja tuuppausta

Myös oppimisen menetelmissä kuunneltiin yritysten näkemyksiä. Monimuoto-opetus sai vahvaa kannatusta. Verkko-opinnot muodostavat koulutuksen rungon, mutta lähiopetusta tai tapaamisia on myös muutamia päiviä. Niiden aikana verkostoidutaan ja opitaan toisilta. Vertaisryhmissä voi oppia eri alojen liiketoiminnasta. Lähiopetusta kaivattiin myös sen vuoksi, että se antaa ”luvan” irrottautua opiskeluun. Todettiin, että opiskelija kaipaa sekä tukea että sopivasti tuuppausta.

Työelämässä toimiville

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville henkilöille edistämään ammatillista kehittymistä, mutta se ei sellaisenaan ole tutkinto. Koulutuksen suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon jo vakiintuneet yritykset, jotka haluavat hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja liiketoiminnassaan.

Kohderyhmiä ovat pk-yrityksissä toimivat asiantuntijat ja yrityksen johto, joilla on halua avartaa näkemyksiään ja kehittää yrityksen toimintaa. Yrityskoon tulisi olla sellainen, että osallistujalla on käytännössä mahdollista osallistua ja sitoutua koulutukseen. Mahdollisuus käyttää aikaa opiskeluun on oleellinen asia.

Koulutuksen vaativuustaso vastaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoa. Osallistujilla pitää olla ennestään jokin soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja osaaminen. Taustatutkinto voi olla esimerkiksi tradenomi, insinööri, restonomi tai muu riippuen osallistujan alasta ja työkokemuksesta.

Lisätietoa koulutuksen verkkosivulta.

Pin It on Pinterest