Frisbeegolfista sosiaalista rohkeutta ja fyysistä kuntoa

Haastattelemamme nuoret kokivat frisbeegolfin tarjonneen heille kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Fyysisen kunnon kehitys ja ylläpito koettiin selkeänä. Frisbeegolf koettiin stressiä lievittävänä ja mieltä piristävänä lajina. Lajin sosiaalinen puoli innosti nuoria frisbeegolfin pariin yhä uudestaan. Nuoret kokivat frisbeegolfissa vallitsevan hyvän yhteishengen.

Kesän 2023 aikana haastateltiin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tilaamaa opinnäytetyötä varten kymmentä frisbeegolfia pelaavaa nuorta, iältään 15–29-vuotiaita. Näkökulmana oli selvittää, millaisia koettuja hyvinvointivaikutuksia frisbeegolf tarjoaa haastatelluille.

Haastattelemamme nuoret kokivat frisbeegolfin tarjonneen heille kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Fyysisen kunnon kehitys ja ylläpito koettiin selkeänä. Frisbeegolf koettiin stressiä lievittävänä ja mieltä piristävänä lajina. Lajin sosiaalinen puoli innosti nuoria frisbeegolfin pariin yhä uudestaan. Nuoret kokivat frisbeegolfissa vallitsevan hyvän yhteishengen.

Frisbeegolfin hyvinvointivaikutuksia Suomessa ei ole aiemmin juuri tutkittu. Frisbeegolfin suosio on maassamme huimassa nousussa ja koronalla oli oma vaikutuksensa kasvavaan pelaaja määrään (DiscGolfPark s.a.; UDisc s.a.). Taitoa ja tekniikkaa vaativa ulkoiluharrastus onkin erityisesti nuorten suuressa suosiossa (Neuvonen ym. 2022, 52).  

Moni haastattelemistamme nuorista oli aloittanut pelaamisen koronan myötä, monen muun harrastuksen tulleen mahdottomiksi rajoitusten vuoksi. Tässä artikkelissa avaamme joitakin keskeisiä tuloksia opinnäytetyöstämme. 

Uusia sosiaalisia suhteita, vahvistusta vanhoihin

Nuoret kuvasivat haastatteluissa lajin hyvää yhteishenkeä. Nuoret kertoivat, että radoilla pelatessa autetaan usein toisia pelaajia etsimään kadonneita kiekkoja ja päästetään nopeampia pelaajaryhmiä hitaampien edelle. 

Havainnoidessamme radoilla, tämä auttavaisuus konkretisoitui, kun nuori ilmestyi radalle kahluuhaalareissa ja alkoi kahlata kiekkoja frisbeegolfradalla sijainneesta lammesta. Hyvä yhteishenki oli selvästi nuorille merkityksellinen asia. 

Frisbeegolf on sosiaalinen yksilölaji.

Frisbeegolf on sosiaalinen yksilölaji. Vaikka lajia pelataan muita vastaan, pelataan kuitenkin yhdessä, yleensä kavereiden kanssa. Toisia kannustetaan ja yhdessä löydetään huumoria huonosti sujuneista heitoista. 

Jotkut nuorista kertoivat tutustuneensa lajin kautta uusiin ihmisiin, ja frisbeegolfin antaneen rohkeutta aloittaa keskusteluja vieraan ihmisen kanssa radoilla tai kilpailuissa yhteisestä mielenkiinnon kohteesta. Jotkut olivat tutustuneet työkaveriin paremmin, kun frisbeegolfradalle oli lähdetty yhdessä ja jotkut näistä työkavereista olivat jääneet nuoren elämään, vaikka työpaikka oli vaihtunut. 

Frisbeegolf siis lisäsi ja paransi haastateltujen nuorten sosiaalisia suhteita. Se antoi keskustelun aiheen ja yhteisön, jossa tavata ihmisiä ja luoda uusia suhteita. 

Kunnon kohotusta, syy liikkua

Haastatellut nuoret vaikuttivat olevan hyvin tietoisia siitä, että frisbeegolf tukee positiivisesti heidän fyysistä hyvinvointiaan. Negatiivisia vaikutuksia nuoret eivät juuri kertoneet kokeneensa. 

Toivosen ja Rantalaihon (2022, 114) mukaan frisbeegolf onkin varsin turvallinen laji, ja mahdollisia vammoja ovat lihaskivut rasituksesta tai nilkkojen nyrjähdykset epätasaisen maaston takia, kuten yksi nuori kertoi loukanneensa nilkkansa radalla. 

Nuoret kuvasivat frisbeegolfia hyötyliikunnaksi, koska pelatessa kävellään paljon siirryttäessä väylältä toiselle. Nuoret kokivat frisbeegolfin kehittäneen ja ylläpitäneen kuntoa, kun huomaamatta tulee käveltyä useita kilometrejä ja tunteja. Talvella pelaavat nuoret kertoivat, kuinka hangessa tarpominen koettiin mielekkääksi ja toimivan erinomaisena fyysisen kunnon kohottajana. 

Nuoret kertoivat hapenottokyvyn, kehonhallinnan ja koordinaatiokyvyn kehittyneen monipuolisissa ja vaihtelevissa maastoissa. Haastateltavat kuvasivat frisbeegolfin vaikuttaneen hyvinvointiin myös luonnossa oleilun ja liikkumisen lisääntymisenä. Haastatteluissa tuli myös ilmi ajatusta siitä, että ilman frisbeegolfia ei juuri tulisi liikuttua.  

Iloa ja mielen rentoutta

Haastatellut nuoret kuvasivat luonnon ja luonnossa pelaamisen vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiin.  He kokivat frisbeegolfin vaikuttavan mielialaan piristävästi ja antavan iloista mieltä. Frisbeegolf toimi myös työssäkäyville nuorille loistavana tapana palautua työpäivän kuormituksesta. Työpäivän jälkeen mieli rentoutui frisbeegolfin parissa.  

Nuoret kokivat muutenkin frisbeegolfin stressiä purkavana toimintana. Peliin keskittyessä mieltä painavista asioista saa tauon. Nuoret kokivat keskittymisen parantuneen, yksi haastatelluista nuorista kertoikin frisbeegolfin vaikuttaneen positiivisesti keskittymiseensä koulussa.  

Onnistuneet heitot piristivät haastateltujen nuorten mieltä. Toisinaan heitot eivät sujuneet ja tämä koettiin harmilliseksi. Kuitenkin tästä osattiin löytää myös positiivinen puoli, koska jokainen pelikerta oli treenikerta, onnistumisineen ja epäonnistumisineen. 

Mielipahaa nuorissa herättivät epäsiistit, huoltamattomat ja huonosti suunnitellut radat sekä kadonneet kiekot. 

Matalan kynnyksen laji

Haastatellut nuoret totesivat frisbeegolfin olevan edullinen laji, joka sopii kaikille ja on helppo aloittaa. Frisbeegolf onkin matalan kynnyksen laji, helppo aloittaa ja oppia mutta vaikea hallita täysin, joka tekeekin lajista kiehtovan. Kustannukset ovat matalat ja ratoja löytyy jo lähes kaikilta kunnilta, sijaitsevat lähellä asutuksia ja ovat helposti saavutettavissa. (DiscGolfPark s.a.) 

Lisätietoja opinnäytetyömme Theseuksessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023113032971 

Lähteet

DiscGolfPark. s.a. Suomi- Frisbeegolfin mallimaa. WWW-dokumentti. Saatavissa: Suomi – frisbeegolfin mallimaa – DiscGolfPark [viitattu 29.11.2023]. 

Neuvonen, M., Lankia, T., Kangas, K., Koivula, J., Nieminen, M., Sepponen, A-M., Store, R. & Tyrväinen, L. 2022. Luonnon virkistyskäyttö 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 41/2022. Luonnonvarakeskus. PDF-dokumentti. Saatavissa: Luonnon virkistyskäyttö 2020 (luke.fi) [viitattu 30.11.2023]. 

Toivonen, K. & Rantalaiho, J. 2022. Frisbeegolf. Pelaajan kirja-opas kaikille harrastajille, vasta-alkajasta veteraaniin! Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.  

UDisc. s.a. The Disc golf growth report 2022. WWW-dokumentti. Saatavissa: Disc Golf Growth Report powered by UDisc | UDisc [viitattu 29.11.2023]. 

Pin It on Pinterest