HyVeä kesää uusista ohjauspalveluista!

Korkeakoulut onnistuivat siirtymään etäopetukseen pääosin hyvin pandemian iskiessä. Näin toteaa Karvin eli Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen selvitys (2020). Hyvinvointiin ja henkiseen kuormittumiseen täytyy kuitenkin kiinnittää erityisoloissa erityistä huomiota kaikilla koulutusasteilla.

Vaikutukset hyvinvointiin ja opintojen etenemiseen voivat nousta esiin vasta pidemmän ajan kuluessa. Toisaalta nyt esille tulevat haasteet ovat voineet muhia jo pitkään.

Ohjaus monipuolistuu

Xamkissa erilaisia ohjauspalveluja on ollut jo ennen korona-aikaakin. Ohjauksen toimijat ovat kehittäneet ja monipuolistaneet ohjausta erityisesti etäopiskelun tukemiseksi.

Hyvinvointia verkossa eli HyVe (2021) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erityisavustushanke, joka tukee ja kehittää yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointia. Se toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunta Kaakon yhteistyössä.

Erityisavustuksella kehitämme uusia ja monipuolistamme olemassa olevia ohjauspalveluita.

Opiskelijat osallistuvat ideointiin

Poikkeuksellisten olojen jatkuessa HyVe-hanke toteutti ensimmäisten toimenpiteiden joukossa opiskelijakyselyn maalis-huhtikuussa 2021. Sen tavoitteena oli selvittää, millaisia ohjauksen etäpalveluita ja verkkotapahtumia opiskelijat kaipaavat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 655 opiskelijaa, ja tulosten pohjalta muotoillaan ohjauksen palveluita loppuvuodeksi 2021. Palveluilla tuetaan opiskeluhyvinvointia, tarjotaan saavutettavaa ohjausta ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä.

Kyselyn mukaan 54 % vastanneista opiskelijoista ei tunne opiskeluhyvinvoinnin palveluita. Tähän haasteeseen hankkeessa vastataan kehittämällä uuteen Lux-intraan sivu nimeltä FiXaamo, josta erilaiset tuen muodot löytyvät helposti. Sivulla ei keskitytä vain opiskeluhyvinvoinnin palveluihin, vaan siellä on linkki myös esim. ravintolapalveluihin, uraohjaukseen ja tukiopetukseen.

Opiskelijat toivovat rästipajoja ja ryhmäytymistukea

Kyselyn perusteella yli puolet Xamkin opiskelijoista kertoi tunteneensa itsensä yksinäiseksi viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yhteisöllisyyden tueksi on käynnistetty ja käynnistetään erilaisia toimintoja.

Opiskelijat toivovat tukea etenkin opinnäytetyöhön, avoimia keskusteluhetkiä vaihtuvilla aiheilla ja rästipajoja opintojen tueksi.

Vapaamuotoisia ja kaikille avoimia keskustelualustoja lisätään, mutta kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta toivoi saavansa myös henkilökohtaista tukea. Sitä toivotaan erityisesti vertaiselta tai tutorilta. Opiskelijat haluavat apua myös ryhmäytymiseen, etenkin opintojen alkaessa.

Ohjauksen palveluita muotoillaan yhdessä opiskelijoiden kanssa verkkoalustoilla. Huhtikuussa 2021 ensimmäisinä käynnistyivät viikoittaiset avoimet keskusteluhetket opiskelijakunnan Discord-alustalla ja opintojen rästipajat erityisopettajan tuella.

Keväällä aloitettuja toimintoja jatketaan syksyllä. Lisäksi aloitetaan tutor-vetoiset opinnäytetyötapaamiset otsikolla “Opparit ojennukseen”. Kehitämme myös uusia vertaistuen muotoja.

 

Tule mukaan toimimaan! Lisätietoja hankkeesta ja yhteystiedot ovat HyVeen nettisivuilla.

Yhteisöllisin terveisin HyVe-läiset

Lähteet

HyVe 2021. HyVe – Hyvinvointia verkossa. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hyve-hyvinvointia-verkossa/ [viitattu 18.5.2021].

Karvi 2020. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Selvitys. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://karvi.fi/publication/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-vaikutukset-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toteutumiseen/ [viitattu 18.5.2021].

Ylönen, E. 2021. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uraohjauskokemukset. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067498 [viitattu 25.5.2021].

Pin It on Pinterest