Hyvinvointialan yrityskin voi uudistaa liiketoimintaansa digitaalisuuden tiekartan avulla

Viime vuosikymmenien digitalisaatio on vaikuttanut mullistavasti moniin liiketoimintoihin, ja hyvinvointialakaan ei ole tässä suhteessa poikkeus. Kehittyvät digitaaliset teknologiat ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Näin ollen esimerkiksi terveydenhuollon ja yksityisten hyvinvointipalveluiden tarjoajien on sopeuduttava asiakkaiden uusiin odotuksiin ja digitaalisen lähestymistavan tarpeeseen. Tässäkin asiassa hyvin suunniteltu voi olla jo puoliksi tehty.

Digitaalisaatio avaa mahdollisuuksia laajemman yleisön tavoittamiseen ja tehokkuuden kasvuun. Esimerkiksi hyvinvointiyritysten verkkokaupat, -valmennukset, terveyssovellukset ja etäkonsultaatiot ovat lisänneet suosiotaan, mahdollistaen palveluiden joustavan ja yksilöllisen tarjoamisen. Yritykset voivat tarjota palveluita ajasta ja paikasta riippumatta suuremmalle asiakaskunnalle, luoden parempia asiakaskokemuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja.

Kun kuluttajat odottavat entistä enemmän tarjolla olevilta digipalveluilta, niin digitalisaatio voi tuoda mukanaan myös osaamisen ja resurssien haasteita, erityisesti pienille yrityksille. Mutta vaikka digitaalinen murros edellyttää sopeutumista ja uuden oppimista, se tarjoaa mahdollisuuden uudistaa hyvinvointialan liiketoimintaa ja tarjota entistä vaikuttavampia palveluita. Tässä artikkelissa tarkastellaan käytännön askelia digitaalisen muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa digitaalisuuden tiekartan avulla.

Voit lukea tästä aiheesta aiemmin kirjoitetun artikkelin Nextistä.

Digitaalisuuden tiekartta hyvinvointialan yrityksille

KUVA 1. ARVO-hankkeessa kehitetty digitaalisuuden tiekartan runko voidaan ajatella ikään kuin vuorena, jota pitkin yritys kiipeää kohti tulevaisuuden tavoitteitaan. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ARVO-hankkeessa on autettu kehittämään digitaalisia liiketoimintoja eteläsavolaisille hyvinvointialan yrityksille vuosina 2021–2023. Tässä on ollut tärkeänä työkaluna yrityskohtaisten kehityssuunnitelmien – digitaalisuuden tiekarttojen – rakentaminen yhteistyössä yritysten kanssa.

Hyvä suunnitelma selkeyttää projektinhallintaa. Huolella mietitty digitaalisuuden tiekartta voi toimia kuin ohjenuorana hyvinvointialan yrityksille digitaalisen muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Tiekartta on kuin navigaattori, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan matkaa kohti tavoitteitaan (kuva 1). Se auttaa selkiyttämään tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet ja halutut tulokset.

Tässä on esiteltynä ARVO-hankkeessa kehitetty digitaalisuuden tiekartan runko, jota yritykset voivat soveltaa omien tarkempien tarpeidensa mukaan:

 1. Tiekartan ensimmäinen vaihe on määritellä yrityksen tulevaisuuden tavoitteet. Näitä voivat olla esimerkiksi uusien asiakasryhmien tavoittaminen, palveluiden laajentaminen tai kilpailukyvyn parantaminen. ARVO-hankkeessa monet yritykset halusivat digitoimintojen avulla laajentaa potentiaalista asiakaskuntaansa aika- ja kulutehokkaasti.

 2. Toinen vaihe on nykytilan kartoitus. Yrityksen on tärkeää ymmärtää, missä se tällä hetkellä seisoo (liiketoimintamalli) ja mitkä ovat sen vahvuudet sekä mahdolliset heikkoudet (SWOT-analyysi). Tämä auttaa tunnistamaan ne liiketoiminnat, joita digitaalinen muutos voi hyödyntää parhaiten. ARVO-hankkeessa osoittautui tärkeäksi ylipäänsä opettaa yrityksiä liiketoiminnan kehittämisestä ja digitaalisuuden mahdollisuuksista.

 3. Kolmas vaihe keskittyy digitaalisen muutoksen suunnitelmaan. Millä keinoin yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa? Tässä vaiheessa tulee miettiä esimerkiksi sopivien digipalveluiden valintaa ja kehittämistä, sekä asiakasviestintää ja markkinointia digitaalisissa kanavissa. Suunnitelman tulee olla realistinen ja kohdennettu yrityksen tarpeisiin (SMART-tavoitteet, https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/kannattaa-olla-smart-digitaalisen-markkinoinnin-tavoitteita-asettaessa/). ARVO-hankkeessa tätä varten tehtiin monille yrityksille esimerkiksi keskeisten asiakasryhmien ja -tarpeiden kartoitusta.

 4. Neljännessä vaiheessa keskitytään digitaalisten kanavien kehittämiseen. Yrityksen omat verkkosivut, sosiaalisen median alustat ja muut digikanavat ovat tärkeitä välineitä, joiden avulla yritys voi tavoittaa asiakkaitaan. Niiden kehittäminen auttaa varmistamaan näkyvän läsnäolon digitaalisessa maailmassa. ARVO-hankkeessa panostettiin erityisesti hyvinvointipalveluiden selkeään tuotteistamiseen ja esittämiseen yritysten verkkosivuilla.

 5. Viidennessä vaiheessa on aika keskittyä digitaaliseen markkinointiin. Hakukoneoptimointi, digisisältöjen tuottaminen ja maksettu mainonta ovat keinoja, joilla yritys voi nostaa näkyvyyttään digitaalisessa ympäristössä. ARVO-hankkeessa yrityksiä autettiin esimerkiksi omien verkkosivujensa hakukoneoptimoinnissa ja digimarkkinoinnin suunnitelmien tekemisessä.

 6. Kuudennessa vaiheessa – ja oikeastaan koko projektin ajan – tärkeää on digitaalisen palvelun testaus, analysointi ja kehittäminen. Digitaaliset palvelut ja strategiat eivät synny valmiina, vaan niitä tulee jatkuvasti kehittää ja optimoida saadun datan perusteella. Jatkuva testaaminen ja sopeutuminen ovat avainasemassa digitaalisen muutoksen menestyksessä. Tätä varten ARVO-hankkeessa opastettiin yrityksiä esimerkiksi verkkosivukävijöidensä seuraamiseen Google Analyticsin avulla ja asiakaspalautteiden keräämiseen.

KUVA 2. Liiketoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi (Canva). Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että liiketoiminnan kehittäminen ei ole vain yksittäinen projekti, jolla on selkeä alku ja loppu. Se on enemmänkin silmukkamainen prosessi, jossa suunnitellaan, toteutetaan, kerätään tietoa, kehitetään, taas suunnitellaan jne. (kuva 2)

ARVO-hankkeessa olemme antaneet yrityksille hyvät opit ja lähtökohdat tälle prosessille. Monetkaan yritykset eivät ehtineet saada kahden vuoden hankkeen aikana täysin valmiita digitaalisia palveluita, mutta useimmat ovat jo hyvässä vauhdissa omaa vuortaan ylöspäin.

Hankkeesta

ARVO-hanketta (ARVO – vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitaalisuutta kehittämällä) on toteutettu 1.6.2021–31.8.2023. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Digitaalisuuden tiekarttojen lisäksi hankkeessa tuotettiin runsaasti ARVO-oppaita, jotka toimivat käytännön työkaluina yrityksille digitaalisen liiketoimintansa kehityksessä hankkeen jälkeenkin. Voit lukea näistä blogitekstejä Active Life Labin verkkosivuilta.

ARVO-hankkeen kaikki toiminnot löytyvät hankesivuilta.

Pin It on Pinterest