Kokemuksia opinnäytetöiden ryhmäohjauksista

Nuori nainen ryhmäkeskustelussa tietokoneen kautta.

Opinnäytetyö kuuluu osana AMK- ja YAMK-koulutuksia. Perinteisesti Xamkin Mikkelin kampuksen hoitotyön koulutuksessa opinnäytetöiden ohjaus on ollut yksilöohjausta, jolloin ohjaaja käy läpi kunkin opiskelijan kanssa vaihe vaiheelta opinnäytetyötä. Usein samat asiat ohjauksissa toistuvat, vaikka opinnäytetöiden aiheet ja opiskelijat vaihtuvat. Voisiko asioita kertoa samalla kertaa useammalle opiskelijalle? Voisivatko opiskelijat saada ajatuksia myös toisiltaan? Miten kollega ohjaa opinnäytetöitä – voisinko tästä oppia jotain itsekin? Näistä innostuneina ja aiheesta kiinnostuneina lähtivät Mikkelin kampuksella yliopettaja Sari Laanterä ja lehtori Anetta Väänänen kokeilemaan opinnäytetöiden ryhmäohjausta syksyllä 2021.

Ryhmäohjaus AMK-opinnäytetöissä

Syksyllä 2021 käynnistyi AMK-opinnäytetöiden ryhmäohjaus. Aluksi suunniteltiin aikataulut, mietittiin toimintatavat ja luotiin Learn-alusta. Siihen koottiin tiedot ryhmäohjauksen käytännöistä ja päätettiin kokeilla työpaja-aktiviteettia vertaispalautteen mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen ohjattavia informoitiin infokirjeellä ryhmäohjausmahdollisuudesta. Syksyllä 2021 opinnäytetyön ryhmäohjaukseen osallistui viisi opiskelijaa. Ryhmäohjauskerrat toteutuivat kolmen tai neljän viikon välein ja jokaisella kerralla käsiteltiin rajattua teemaa. Aikataulut olivat etukäteen opiskelijoiden tiedossa koko lukukaudelle ja ne ajoittuivat myöhäisiltapäivään, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Teemoina ohjauksissa olivat johdannon kirjottaminen, toimeksiantajan kuvaus, tarkoituksen ja tavoitteen ilmaisu, teoreettisen viitekehyksen kuvaus, eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelu. Nämä valikoituivat teemoiksi, koska ne muodostavat opinnäytetyön keskeisiä osioita. Yhdellä ohjauskerralla käsiteltiin yhtä tai kahta teemaa. Jokaiseen näistä teemoista kirjoitettiin opiskelijoiden avuksi kuvaus, millaisia asioita siinä on mahdollista käsitellä ja mitä erityistä huomioitavaa kyseisessä teemassa on.

Ennen ohjauskertaa opiskelijat palauttivat kyseisen osan opinnäytetyöstään Learnin työpaja-aktiviteettiin. Opiskelijoille korostettiin, ettei tekstin tarvitse olla valmis, vaan riitti, kun oli kirjoittanut yhdenkin tekstikappaleen kyseisestä teemasta. Tämän jälkeen työpaja-aktiviteettia hyödyntäen jaettiin opiskelijoille vertaisarvioitava opinnäytetyö. Vertaisarviointia varten muodostettiin valmiita apukysymyksiä, joiden osalta tekstiä tuli tarkastella. Opiskelijat antoivat vertaiskommentit yksin tai kollegan kanssa, mikäli he tekivät opinnäytetyötä kahdestaan. Lisäksi opettajat kommentoivat jokaisen työn.

Ryhmäohjauskerrat toteutuivat Teams-yhteydellä. Jokaisen tekstiä tarkasteltiin ryhmäohjauksessa ja tapaamisessa korostettiin erityisesti vahvuuksia. Näin toimittiin, jotta ohjauskerta olisi mahdollisimman antoisa osallistujille, kannustaisi heitä huomaamaan tekstissään hyvin olevat asiat ja antaisi mallia myös muille opiskelijoille. Opiskelijoiden palaute syksyn ryhmäohjauksista oli kannustava. He kokivat ryhmäohjauksen jäsentäneen opinnäytetyöprosessia ja vauhdittaneen kirjoittamista, koska seuraavaan tapaamiseen oli tekstiä aina valmisteltava. Ryhmäohjaus mahdollisti kysymykset ja opiskelijoiden mukaan helpotti asioiden ymmärtämistä.

Myönteisten kokemusten perusteella ryhmäohjauksia jatkettiin keväällä 2022 ja ohjattaville opiskelijoille korostettiin, että ryhmäohjaus on yksi ohjauksen muoto, johon on tärkeää osallistua. Ryhmän koko laajeni uusien opiskelijoiden tultua mukaan toimintaan ja kaikkiaan 12 opinnäytetyötä käsiteltiin ryhmäohjauksessa kevään aikana.  Ohjaukset järjestettiin edelleen noin kerran kuukaudessa ja käsiteltävät teemat pysyivät ennallaan. Osallistujamäärän noustessa ohjauskerran rakennetta tuli uudelleen miettiä. Edelleen tavoitteena oli kiinnittää huomio hyvään ja jokaisesta opinnäytetyöstä palautetta annettiin kirjallisesti. Vertaisarvioinnit jatkuivat ennallaan. Ryhmäohjauksen suunnitteluun kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota, jotta ohjaustilanne sujuisi jouhevasti. Tätä varten ohjaajat tapasivat lyhyesti ennen ryhmäohjausta, ja kumpikin esitti tekemänsä huomiot käsiteltävistä opinnäytetöistä. Yhdessä mietittiin opinnäytetöiden esitysjärjestys ja mihin huomio kiinnitetään tapaamisessa. Ryhmäohjaustunnilla esiteltiin ratkaisuja, jotka ohjaajien mielestä olivat palautetuissa teksteissä hyvin oivallettuja. Lisäksi käytäntöjä kehitettiin jakamalla tarkemmin ohjaajien rooleja muun muassa työpajatyökalujen luomisesta, sovittiin vuorokuukaudet siten, että yksi ohjaaja huolehtii aina kuukauden ajan työpajatyökalujen ajoittamisesta, toiminnasta, vaiheiden vaihtamisesta ja opiskelijoille tiedottamisesta.

Ryhmäohjaus YAMK-opinnäytetöihin

Keväällä 2022 aloitettiin ryhmäohjaus myös YAMK-opinnäytetöihin. Tässä hyödynnettiin syksyllä AMK-opiskelijoille tehtyä Learn-alustaa, josta tehtiin oma kopio tätä ryhmää varten. Käsiteltäviin teemoihin lisättiin tutkimusmenetelmän kuvaus, mutta muuten teemat pysyivät samoina. YAMK-opiskelijoiden ryhmäohjauksessa teemoja oli useimmiten kaksi yhdellä ohjauskerralla. Esimerkiksi toimeksiantajan kuvaus ja tarkoitus ja tavoite –luvut tuli palauttaa samalle ryhmäohjauskerralle. Myös luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu valittiin samalle ohjauskerralle. Näin toimittiin, jotta opinnäytetyön suunnitelman keskeiset aihealueet ehdittiin käsitellä kevään aikana. Lisäksi arvioitiin, että YAMK-opiskelijat ehtivät kirjoittaa kuukauden aikana käsiteltäviin osuuksiin ainakin yhden kappaleen.

Kevään aikana YAMK-ryhmäohjaukseen osallistui kaksi opiskelijaa jokaisella kerralla. Aluksi opiskelija kertoi itse tekstin tuottamisesta ja sitten vertaisarvioinnin tehnyt kollega kertoi huomionsa ja lopuksi opettajat kommentoivat tekstiä. Myös näissä ryhmäohjauksissa painotettiin hyvin tehtyjä asioita.

Opiskelijoiden kokemukset

Opiskelijoiden kokemukset ryhmäohjauksesta olivat hyvin myönteisiä. He kertoivat, että toisen tekstin näkeminen auttoi miettimään ja huomaamaan, miten itsekin voisi tehdä. Opiskelijat kommentoivat ryhmäohjausta muun muassa seuraavalla tavalla:

  • “Äärettömän hyvä (ohjaustapa)”
  • “Kun kirjoittaminen on vaikeaa, tämä helpottaa”
  • “Rytmittää tekemistä tosi hyvin”
  • “On saanut ohjausta”
  • “Vertaistuki on tärkeää”
  • “Aihe aukeaa eri tavalla, kun saa näkökulmia”

Yhtenä ajatuksena ryhmäohjauksessa oli alusta saakka se, että opiskelijat näkevät myös opiskelijakollegoiden keskeneräisiä töitä, sillä jokaisella opinnäytetyön työstäminen ja kirjoittaminen on prosessi. Tästä opiskelijat antoivat myönteistä palautetta, he kokivat hyödylliseksi nähdä erilaisia tapoja edetä ja toteuttaa opinnäytetyötä. Opiskelijat kuvasivat myös saaneensa vinkkejä omaan työhön myös muiden opinnäytetöiden käsittelystä.

Ryhmäohjaus opettajien kokemana

Opettajien näkökulmasta katsottuna ryhmäohjaus näytti vauhdittavan ja jäsentävän opinnäytetyön tekemistä. AMK-ryhmäohjauksissa valmistui kevään aikana viisi opinnäytetyötä. Opiskelijat kirjoittivat uutterasti tekstiä ja varsinkin YAMK-opiskelijat kirjoittivat ryhmäohjaukseen useampia tekstikappaleita. Molemmat ryhmäohjaukseen osallistuneet YAMK-opiskelijat saivat opinnäytetyön suunnitelman tehdyksi kevään aikana. Opiskelijoilta saatu palaute kannusti jatkamaan toimintaa. Ryhmäohjausta tarjottiin opiskelijoille, joiden opinnäytetöitä Sari ja Anetta ohjasivat yhdessä tai yksin. Tämä mahdollisti helposti vuoropuhelun ohjausnäkemyksistä.

Haasteina ryhmäohjauksessa on opiskelijoiden sitoutuminen. Työpajatyökalun käyttö edellyttää aikataulujen noudattamista. Kahdesti AMK-ryhmäohjaus kevään aikana jouduttiin perumaan, koska opinnäytetöitä palautui vain yksi tai ei yhtään. Tämä saattoi selittyä sillä, että kevään aikana usea ryhmätyöhön osallistunut opiskelija sai opinnäytetyönsä valmiiksi lähes samaan aikaan. Lisäksi osa ryhmäohjaukseen osallistuneista opiskelijoista oli samaan aikaan harjoittelussa, mikä vaikuttaa opinnäytetyön kirjoittamiseen ja ohjauksiin osallistumiseen. Opinnäytetyöstä on runsaasti materiaalia sekä Luxissa että koulutuksenkin Learn-alustalla. Ryhmäohjauksessa käytetty Learn-alusta lisäsi valikoimaa. Toisaalta opiskelijoilta saatiin palautetta tämän hyödyllisyydestä ja loogisesta jäsennyksestä.

Entä miten kävi ohjaajien oman oppimisen? Ryhmäohjaus edellytti käsiteltävien teemojen selkeää kuvausta. Se auttoi jäsentämään kunkin teeman ydinsisältöä ja auttoi myös yksilöohjauksissa selkeyttämään viestintää. Työpaja-aktiviteetissa käytettyjen apukysymysten tuli olla yksiselitteisiä ja kuitenkin erityyppisiin opinnäytetöihin soveltuvia. Näiden miettiminen auttoi jäsentämään asiaa aiempaa selkeämmäksi. Ryhmäohjaustuntien jäsennys helpotti loogista etenemistä. Opiskelijoiden reflektointi, opinnäytetöiden eteneminen ja erityisesti opiskelijoiden omat oivallukset olivat parasta palautetta ohjaajien näkökulmasta. Kokemuksena yhteistyö on antoisaa, ja tätä on varmasti tukenut yhteinen näkemys opinnäytetöiden ohjauksista. Tietoinen huomion kiinnittäminen hyvään toi myös näkyväksi opinnäytetöissä ja ennen kaikkea niiden tekijöissä olevia vahvuuksia. Kyllä – yhdessä kollegan kanssa tehden voi oppia paljon!

Pin It on Pinterest