Master School – laadukasta opetusta verkossa ja kasvokkain

Missä asioissa Xamkin Master Schoolissa onnistuttiin vuonna 2018, missä on vielä kehitettävää?

Xamkin MasterSchoolilla tarkoitetaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, jotka koostuvat koulutuskohtaisista ydinosaamisista sekä kaikille koulutuksille tarjottavasta täydentävän osaamisen tarjonnasta.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisen yksi keskeinen elementti on opetuksen laadun seuraaminen. Tämä tapahtuu systemaattisesti kerättävien opintojaksopalatteiden sekä laatujärjestelmän mukaisten kyselyiden kautta.

Tässä artikkelissa esittelen YAMK -opiskelijoiden vuoden 2018 täydentävän osaamisen tarjonnasta esiin nostamia onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Aineisto analyysin taustalla

Master Schoolin täydentävän osaamisen tarjonnassa vuonna 2018 oli 53 opintojaksoa, joista 3 peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Toteutuksessa oli siis yhteensä 50 opintojaksoa, joista 25 toteutettiin kokonaan verkkototeutuksena. Toteutetuista 50 opintojaksosta opintojaksopalautteet on saatu 27 opintojaksosta, eli 54% opintojaksoista.

Jatkossa opintojaksopalautteiden määrän lisäämiseen täytyy kiinnittää huomiota. Sanallisia kommentteja palautteissa oli yhteensä 335. Yhdessä kommentissa saatettiin ottaa kantaa useampaan teemaan.  Analysoin sanalliset kommentit laadullisesti. Aineistosta nousi neljä teemaa sekä onnistumisille että kehittämiskohteille.

Onnistumiset

Eniten onnistumisiin liittyviä kommentteja opiskelijat antoivat opintojaksojen toteutuksista (115 mainintaa). Erityisesti webinaareja ja ryhmäkeskusteluja pidettiin hyvinä ja oppimista edistävinä. Kiitosta saivat myös verkkomateriaalien rakenne ja selkeys esimerkiksi tehtävänannoissa. Lähiopetuksessa arvostettiin toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä. Sekä lähi- että verkko-opetuksessa opiskelijat arvostivat hyvin valmisteltuja kokonaisuuksia.

 • ”Keskustelut olivat kurssin parasta antia []” (verkkototeutus)
 • ”Monipuolinen toteutus, ryhmätyöskentely oli erittäin antoisaa ja opettavaista.” (verkkototeutus)
 • ”Keskusteleva ilmapiiri antoi tilaa omille ja muiden oivalluksille.” (lähitoteutus)

Toiseksi eniten mainintoja (81) sai teema, jonka nimesin uudeksi tiedoksi. Tähän teemaan laskin kuuluvaksi maininnat, joissa opiskelijat kokivat opetuksen olleen antoisaa, oppimista edistävää, mielenkiintoista ja innostavaa.

 • Kurssilla tuli paljon uutta tietoa ja pohdittavaa” (verkkototeutus)
 • ”Pisti pohtimaan monta asiaa”. (verkkototeutus)
 • ”Innostunut olo koko opintojakson ajan.” (lähitoteutus)

Kolmantena teemana onnistumisissa nousivat esille opettajaan (26 mainintaa) liittyvät palautteet. Opiskelijat arvostivat erityisesti opettajan tavoitettavuutta, jämäkkyyttä esim. deadlinejen kiinnipitämisessä sekä sisällöllistä ammattitaitoa.

 • ”Opettaja oli innostunut ja tuki ja ohjasi työskentelyssä, kiitos!” (verkkototeutus)
 • ”Näki ja koki, että opettaja oli nähnyt huomattavasti vaivaa opintojakson suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.” (verkkototeutus)
 • ”Opettajilla on selvästi paljon tietoa aiheesta [] (lähitoteutus)

Neljänneksi onnistumisen teemaksi nousi opintojaksojen hyödyllisyys työssä tai opinnäytetyössä (24 mainintaa). Teema linkittyy vahvasti myös eniten mainintoja saaneeseen uuteen tietoon, mutta tähän kategoriaan laskin maininnat, joissa opiskelijat suoraan artikuloivat opintojakson hyödyllisyydestä suhteessa työelämään tai opinnäytetyöhön.

 • ”I’m sure this course will support my thesis process”. (verkkototeutus)
 • ”Odotettu kurssi, jolta sai paljon hyvää pääomaa omaa työtä varten.” (verkkototeutus)
 • ”Erittäin hyödyllinen opintojakso, josta jäi paljon ketteriä menetelmiä itselle ”takataskuun”.” (lähitoteutus)

Kehittämiskohteet

Samoin kuin onnistumisissa, myös kehittämiskohteissa eniten mainintoja sai toteutus (35 mainintaa). Kehittämiskohteina nousivat esille erityisesti ohjeiden ja verkkomateriaalien selkeys ja toimivuus.

 • ”[]mutta jotenkin toteutukset/tehtävänannot moodlessa olivat kuitenkin epäselviä tai hankalia.” (verkkototeutus)
 • ”Tehtäviä ja palautuksia on koko ajan ja niitä tallennetaan sinne ja tänne, joten kaiken hahmottaminen oli haasteellista…” (verkkototeutus)
 • ”Kirjallisten tuotosten ohjeistukseen lisää selkeyttä”. (lähitoteutus)

Toiseksi eniten kehittämisteemat liittyivät opintojakson sisältöön (25 mainintaa). Opiskelijat kaipasivat teorian selkeää kytkentää käytäntöön ja asioiden syvällistä käsittelyä.

 • Vielä lähemmäs käytäntöä [](verkkototeutus)
 • Kurssilta toivoin syvempää perehtymistä aihealueeseen [] (verkkototeutus)
 • ”Vähän enemmän käytännön onnistumisia ja haasteita olisi voitu tuoda esiin.” (lähitoteutus)

Arviointiin (13 mainintaa) liittyvät kehittämisehdotukset painottuivat arvosanojen antamiseen ajallaan, sekä yleisen arviointiasteikon noudattamiseen myös vertaisarvioinnissa. Sanallista yksilöllistä tai ryhmäkohtaista palautetta kaivattiin, samoin kuin palautetta tehtävistä jo ennen opintojakson päättymistä.

Työmäärä ja tehtäviin varattu aika esiintyi 10:ssä maininnassa. Keskusteluille ja webinaareille toivottiin enemmän aikaa, osa toivoi joustoa toteutusaikatauluihin ja vaadittava työmäärä suhteessa opintopisteisiin pohditutti.

Yhteenveto

Opintojaksopalautteiden analyysi osoitti, että verkkototeutusten ja lähitoteutusten välillä ei näytä olevan eroa opiskelijoiden kokemuksissa opetuksen laadusta. Sekä onnistumiset että kehittämiskohteet olivat samoja sekä verkko-opetukseen että lähiopetukseen liittyen.

Analyysin pohjalta voidaan todeta, että erityistä huomiota opetuksen suunnittelussa tulee kiinnittää opintojen toteutukseen ja sisältöön. Johdonmukaiset, monipuoliset ja vuorovaikutteiset opetuksen toteutukset saivat opiskelijoilta arvostusta. Sisällöllisesti tärkeinä pidettiin teorian hyödynnettävyyttä työelämässä, sekä ajan antamista keskeisille asioille.

Pin It on Pinterest