Palvelumuotoilun koulutuksella vahvistetaan maahanmuuttajanaisten osaamista

Kuva 1. Asiakastutkimuksen tulokset. Wanhan Töpinä tiimi.

DiversCity -hankkeessa toteutetaan palvelumuotoilun täydennyskoulutusta maahanmuuttajanaisille. Hanke tuottaa kolme koulutuskierrosta, jossa perehdytään palvelumuotoilun prosessiin ja perusteisiin työstämällä yritystoimeksiantoa opittujen asioiden perusteella. Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille valmiuksia työskennellä kehittämistehtävissä ja edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä.

Jokainen koulutuskierros sisältää 16 koulutuspäivää, lisäksi osallistujille on tarjolla tiimien ohjausaikoja toimeksiannon työstämiseen sekä yksilömentorointia. Yksilömentoroinnin tarkoituksena on antaa henkilökohtaista uravalmennusta oma uran ja työllistymisen edistämiseen. Koulutuskierroksia on toteutettu syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Kolmas koulutuskierros alkaa syksyllä 2022.

Kuva 2. Kulttuurinen arvokartta harjoitus. TaideTupa PikkuSelma tiimi. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Koulutuspäivät käsittelivät palvelumuotoilun teoriaa ja menetelmiä, joiden avulla osallistujat työstivät yrityksiltä saatuja kehittämistoimeksiantoja eteenpäin. Teemoina koulutuspäivissä oli mm. asiakasymmärryksen kerääminen, datan analysointi, palveluiden prototypointi ja kulttuurisensitiivinen muotoilu. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä saatiin asiakastietoa toimeksiannon edistämiseksi ja saatu tieto visualisoitiin helposti hahmotettavaan muotoon (kuva 1., artikkelin pääkuva).

Koulutuspäivissä keskityttiin myös oman osaamisen paketoimiseen ja osaamisen portfolioon. Koulutuksessa kuultiin ammattirekrytoijan vinkkejä työnhakuun, tuunattiin CV:t kuntoon ja hahmotettiin omaa osaamista erilaisten tehtävien avulla.

Osallistujien digitaalista osaamista ja palveluiden kehittämistä vahvistettiin koulutuksessa käyttämään erilaisia verkkotyökaluja, kuten Canvaa ja Miroa. Saavutettavuuteen ja käytettävyyteen perehdyttiin teoriaopetuksen lisäksi erilaisten harjoitteiden kautta.

Kymenlaakson verkkokoulutus

Hankkeen toinen koulutuskierros toteutettiin verkkokoulutuksena keväällä 2022. Koulutuksen suoritti 12 osallistujaa. Koulutuksen osallistujat olivat iältään 31–47-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia naisia. Ennakkokyselyyn vastanneista osallistujista koulutustasoltaan kuusi oli ylemmän korkeakoulutason master-tutkinnon suorittanutta, yksi alemman korkeakoulututkinnon ja kaksi ammatillisen koulutuksen suorittanutta. Yksi osallistuja oli yrittäjä, yksi oli kokoaikatyössä ja loput työttömiä.

Verkkokoulutuksessa oli kolme kymenlaaksolaista mikroyritystä toimeksiantajina. Toimeksiantajia oli TaideTupa PikkuSelma, jonka toimeksianto koski näyttelytilojen toiminnan kehittämistä ja maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden tavoittamista.

Kuva 3. Fake Ad –harjoitus. Fyssariikka tiimi. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Toinen toimeksiantaja oli Wanhan Töpinä, majoitus- ja matkailuyritys, jonka toimeksiannossa keskityttiin kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden tavoittamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen.

Kolmas toimeksiantaja oli Fyssariikka-fysioterapiayritys, jonka toimeksianto koski toiminnan kehittämistä ja uusien asiakasryhmien löytämistä ja tavoittamista.

Toimeksiantajan rooli tarjosi yrityksille mahdollisuuden laajentaa palveluidensa kehittämistä monimuotoisuuden näkökulmasta sekä lisätä yritysten ymmärrystä monimuotoisesta palveluiden kehittämisestä laajemmille kohderyhmille. Esimerkkinä monimuotoisuuden näkökulmasta on Kulttuurinen arvokartta harjoitus (kuva 2.), jossa tiimi pohti arvoa tuottavia elementtejä asiakkaan näkökulmasta.

Toimeksiannoissa tiimit kehittivät uusia ratkaisuja ja palveluita, joita testattiin ja prototypoitiin erilaisin menetelmin (kuva 3.). Toimeksiantajat saivat ryhmiltä projektiportfolion, johon oli koottu koulutuksen aikana syntynyttä materiaalia, kehittämisehdotuksia ja asiakastutkimuksen tuloksia. Verkkokoulutus huipentui Matkalla kohti monimuotoista työelämää –päätöswebinaariin 17.5., jossa ryhmät pääsivät esittelemään projektinsa toimeksiantajille.

Verkkokoulutuksen osallistujat olivat tyytyväisiä kurssin antiin

Kurssin aikana sekä sen lopussa osallistujilta kysyttiin mielipiteitä ja näkemyksiä koulutuksen toteutuksesta sekä sen vaikutuksista osallistujien työelämään. Palvelumuotoilu aiheena herätti yleisesti innostusta ja kiinnostusta sekä avasi kurssin aikana uusia näkökulmia jo aiemmin opittuihin taitoihin.

Kaikki osallistujat vastasivat loppukyselyssä oppineensa uutta, sekä arvelivat, että opituilla tiedoilla ja taidoilla on positiivinen vaikutus sekä työnhakuun että tulevaisuuden suunnitelmiin. Koulutus antoi myös hyviä eväitä tulevaan, toiset kokivat saaneensa ”uuden alun ja tuoreita ideoita” jatkoa ajatellen.

Kurssi oli suunniteltu ja sitä markkinoitiin suomenkielisenä. Osallistujien erilaisten kielitaitojen perusteella suomen kielen rinnalle päädyttiin kuitenkin ottamaan tukikieleksi englanti, jotta kaikki saisivat mahdollisimman paljon kurssin sisällöstä irti. Tämän takia kaikki koulutusmateriaalit toteutettiin kaksikielisinä. Äidinkielenä osallistujilla oli useita eri kieliä ja suomen kielen opiskelu oli eri vaiheissa eri osallistujilla. Yhteinen sävel löytyi kuitenkin loppujen lopuksi melko hyvin.

Kuva 4. Kurssin lopussa osallistujat pohtivat omaa oppimistaan itsearvioinnin kautta. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Koulutuksen rakenteeseen sekä siinä käsiteltyihin aiheisiin oltiin tyytyväisiä. Kurssi sisältöineen herätti osallistujissa myös kiinnostuksen aiheen syvempään tutkimiseen ja opiskeluun, ja he pitivät nyt opittua hyvänä lähtökohtana oppia lisää.

Osallistujat kokivat myös selkeästi, että tällaiselle on jatkossakin tarvetta ja ideoivat kehitysehdotuksia mahdollisille seuraaville toteutuskierroksille. Saimmekin useita hyviä ja toteuttamiskelpoisia ajatuksia vastaavanlaisia koulutuksia sekä niiden kehittämistä varten.

Osallistujat vaikuttivat kaikki saaneen hyvin kiinni palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kehittämisorientoituneesta punaisesta langasta, ja tämä näkyi huolellisesti tehtyinä ja tehtävänantoja vastaavina tehtävinä sekä aktiivisena osallistumisena koulutuspäiviin.

Varsinaisia arvosanoja eivät osallistujat tehtävistä saaneet, mutta sanalliset palautteet ohjasivat jokaisen palautuksen jälkeen eteenpäin.

Toimeksiannot olivat kaikki eri aloilta ja kehitystehtävät erosivat jonkin verran toisistaan. Osallistujat olisivat toivoneet tiiviimpää vuorovaikutusta toimeksiantajien kanssa, sekä enemmän ja selkeämpää palautetta työstä.

Lopputuloksina esitettyihin portfolioihin oltiin tyytyväisiä ja niiden koettiin olevan hyödyllisiä toimeksiantajien yrityksille. Osalle toimeksiantajista palvelumuotoilu käsitteenä oli uusi asia, ja he saivat koulutukseen omalla toimeksiannollaan osallistuessaan myös itse paljon uutta tietoa.

Reilu kaksi kuukautta kestäneen koulutuksen aikana osallistujat kertoivat laajentaneensa ammatillisia verkostojaan ja saaneensa uusia ystäviä. Ilmapiiri sekä osallistujien kesken että koko joukossa oli lämmin ja kannustava. Tämä sai loppupalautteessa erityistä kiitosta.

Hankkeesta

DiversCity –hankkeessa mukana ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Nicehearts ry.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kesto 01.09.2021 – 31.08.2023.

Pin It on Pinterest