Poikkeusolojen vaikutuksia hoitotyön koulutuksessa

Xamkin sairaanhoitajaopiskelija suoritti hoitotyön harjoittelun etäopiskeluna koronapandemian aikana. Miten se onnistui?

Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi keväällä 2020 opiskelu- ja työelämässä siirryttiin suosimaan etäopiskelua ja etätyöskentelyä digiteknologiaa hyödyntäen. Eri tahoilla on käyty  keskustelua siitä, millaisia vaikutuksia etäopiskeluun ja etätyöskentelyyn siirtyminen tuo opiskelu- ja työelämään tulevaisuudessa. Onko opiskelu- ja työelämä voinut kaivata muutosta, jolle koronavirusepidemia voi antaa mahdollisuuden?

Opiskelun ja työelämän digitalisaatio on ollut yhä enemmän hoitotieteen ja hoitotyön osana. Etäopiskelu ja digitalisaatio loivat koronaviruksen myötä uusia toimintatapoja myös Xamkin Mikkelin kampuksella hoitotyön opintojen suorittamiseen.

Sairaanhoitajaopiskelija Eeli Lemettinen suoritti keväällä 2020 gerontologisen hoitotyön harjoittelun kokonaan etäopiskeluna. Harjoittelu oli kestoltaan neljä viikkoa. Eeli kuvailee, että etäopiskeluna suoritettu harjoittelu toteutui onnistuneesti.

Kokemuksia etäopiskeluna suoritetusta hoitotyön harjoittelusta

”Suoritin harjoittelun Mikkelin seudun Muisti Ry:n hallinnoimalla Etelä-Savon Muistiluotsilla. Hyvin pian harjoittelun alettua tuli tieto, että vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi fyysiset asiakas- ja ryhmätapaamiset ovat toistaiseksi peruttu. Jouduin pohtimaan, pystynkö jatkamaan harjoittelua niin, että harjoittelun osaamistavoitteeni täyttyisivät.

Ratkaisimme asian siten, että siirryin työntekijöiden mukana etätöihin ja soveltaisin tavoitteitani sen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoitti online-palavereita, ohjaajan antamien kirjallisten tehtävien tekoa sekä omatoimista opiskelua. Harjoittelun lopussa pidin ohjaajani kanssa kaksi videovälitteistä ryhmätapaamista muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Harjoittelun ohjaus tapahtui pääsääntöisesti etäyhteydellä (Teams, WhatsApp). Muutamana päivänä olimme ohjaajani kanssa toimistolla. Yhteistyö ohjaavan opettajan kanssa puolestaan hoitui kokonaan etäyhteydellä.

Harjoittelun suorittamiseen etänä suhtauduttiin Etelä-Savon Muistiluotsilla positiivisesti ja olin myös itse innostunut siitä. Ratkaisukeskeinen toiminta edesauttoi koko harjoittelun onnistumista. Normaalitilanteessa harjoittelu olisi ollut hyvinkin erilainen, mutta tällainen toteutustapa oli omalla tavallaan opettavainen. Käytössä oli liukuva työaika, joten sain pitkälti päättää itse omat työaikani. Tämä vaatii opiskelijalta kovaa itsekuria, mutta se toisaalta opettaa itsensä ja oman työn johtamista.

Voisiko hoitotyön harjoittelua sitten toteuttaa tulevaisuudessa etänä? Sanoisin, että tietyin ehdoin kyllä. Onnistunut etäharjoittelu edellyttää opiskelijan ja ohjaajan välistä luottamuksellista yhteistyötä sekä positiivista suhtautumista digitalisaatioon kaikilta harjoittelun osapuolilta. Onnistuminen riippuu myös suoritettavasta harjoittelujaksosta. Kliinisessä hoitotyössä tarvittavat kädentaidot eivät harjaannu tietokoneen ääressä, mutta esimerkiksi vanhustyössä teknologia ja etähoiva ovat jo tätä päivää.”

Etäopiskelun ja digiteknologian hyödyntäminen hoitotyön harjoitteluissa

Sosiaali- ja terveysalalle kohdistuu runsaasti  muutostarpeita, johon sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tulee kyetä vastaamaan. Erityisesti digitalisaation aiheuttamat muutokset edellyttävät osaamistarpeita muun muassa tietoturvan, asiakaslähtöisten palvelujen, uusien työtapojen sekä teknologian ja robotiikan osalta. Mielenkiintoista on, kuinka merkittävästi sosiaali- ja terveysalan koulutus saa pysyviä vaikutteita koronaviruksen aiheuttamasta etätyösuosituksesta.

Kuten edellä osoitettiin, hoitotyön harjoittelu on mahdollista toteuttaa etäopiskeluna, harjoittelun osaamistavoitteet ja hoitotyön ympäristö huomioiden. Eelin harjoittelu etäopiskeluna kehitti itsensä johtamisen taitoja, mutta myös organisointi- ja koordinointikykyä. Nämäkin taidot ovat tärkeitä valmistuvalle hoitotyön ammattilaiselle.

Harjoittelu on myös ollut avara kokemus esimerkiksi asiantuntijatehtävissä työskentelevien hoitotyön ammattilaisten työnkuvasta ja siinä vaadittavista ominaisuuksista. Kannustamme rohkeasti keskustelemaan vaihtoehtoisista toimintatavoista sosiaali- ja terveydenhuollon harjoittelujen suorittamiseen – olisiko tässä etäopiskelulle ja digiteknologialle enemmän mahdollisuuksia?

Pin It on Pinterest