Sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen varmistaminen

Sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen varmistetaan valtakunnallisesti yhtenäisillä arviointimenetelmillä. Valtakunnallinen koe on merkittävä muutos sairaanhoitajakoulutuksessa.

Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) –hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää sairaanhoitajakoulutuksen arviointia valtakunnallisesti. Hankkeessa ovat mukana 21 ammattikorkeakoulua. Tässä artikkelissa kuvataan valtakunnallisen kokeen kehittämistä, sekä sitä, miten yhtenäinen arviointi tulee vaikuttamaan sairaanhoitajakoulutukseen. Hanke päättyy 31.12.2020, jolloin arviointimenetelmät otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.

yleSHarviointi -hankkeen taustaa

yleSHarviointi -hanke jakautuu seitsemään laajempaan kokonaisuuteen (työpaketit), joita ovat yleissairaanhoitajan osaamisvaatimusten päivittäminen, sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen ohjaamisen ja arvioinnin menetelmien kehittäminen ja niiden tekninen toteutus, valtakunnallisen kokeen sisällön tuottaminen ja sen tekninen toteutus, sekä lopuksi menetelmien ja kokeiden pilotointi. Kokeesta ja arviointimenetelmistä tulee myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, vastaa valtakunnallisen kokeen sisällön tuottamisesta yhteistyössä Karelia, Centria, Metropolia, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valtakunnallinen koe on merkittävä muutos sairaanhoitajakoulutuksessa. Vastaavia kokeita on käytössä mm. USA:ssa, Kanadassa (NCLEX-RN), Australiassa, Thaimaassa ja Kiinassa. Euroopassa eri yliopistoissa on kokeita, minkä opiskelija tekee ennen valmistumista, mutta valtakunnallisesti yhtenäistä koetta ei ole. Tämä tuli esille hankkeen alussa tehdyssä selvityksessä. Tiedot saatiin 16 maan yhteistyöyliopistoista.

Xamk vastaa valtakunnallisen kokeen sisällön tuottamisesta yhteistyössä Karelia, Centria, Metropolia, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Suomessa valtakunnallinen koe on suunniteltu tehtävän siinä vaiheessa, kun opiskelija on suorittanut ydinopinnot (180 op, pois lukien opinnäytetyö). Koe tulee sisältymään sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi myös terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilökoulutukseen, koska ko. hoitajat saavat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Valtakunnallisen kokeen tekemisen haasteet

Kokeen sisällöllinen kehittäminen osoittautui heti alkuun huomattavasti laajemmaksi tehtäväksi, kuin mitä hankkeen alussa oli käsitys. Koe on automaattisesti korjaava teoriakoe, jonka ”juurikurssi” tehdään DigiCampuksen Moodleen. Kokeen sisällön kehittämisen taustalla on hankkeessa päivitetyt osaamisvaatimukset. Koe sisältää potilaiden hoitoon pohjautuvia tapauskuvauksia, jossa potilaan hoito etenee todentuntuisesti hoidon vaiheista toiseen. Koe sisältää myös monivalinta- ja väittämäkysymyksiä, aukko- ja täydennystehtäviä sekä videoita. Alkuun koe sisälsi myös raahaustehtäviä (mm. sydänsähkökäyrän ottoa simuloivassa tehtävässä oikeat ekg:n ottopaikat potilaan rintakehään), mutta niistä jouduttiin luopumaan, koska Moodle asettaa tiettyjä rajoituksia kokeen tekniselle toteutukselle.

Koetta pilotoi neljä ammattikorkeakoulua keväällä 2019. Koe sisälsi 200 kysymystä sekä 5 lääkelaskua. Aikaa kokeen tekemiseen oli varattu 3 tuntia. Koetta pilotoi opiskelijoiden (n= 32) lisäksi yhdeksän opettajaa ja 15 työelämän edustajaa. Pilotti antoi arvokasta tietoa kokeen jatkokehittämiselle. Vaikka koetta pidettiin pääosin onnistuneena (mm. potilastapaukset), sisälsi se vielä liian spesifejä kysymyksiä (mm. lääketieteen erityistieto) ja epäolennaiselta tuntuvaa ”nippelitietoa”. Lisäksi kokeessa oli liikaa kysymyksiä suhteessa aikaan.

Palautteiden perusteella kokeen sisältöä tarkennettiin ja arvioitiin suhteessa osaamisvaatimuksiin, ja koe lyhennettiin 100 kysymykseen. Koe pilotoidaan 2. kerran keväällä 2020 ja siihen osallistuu noin 500 opiskelijaa. Työelämää edustavat ko. ammattikorkeakouluissa opiskelevat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittavat opiskelijat. Pilotin jälkeen koetta korjataan, jolloin se voidaan ottaa käyttöön keväällä 2021.

Miten yhtenäiset arviointimenetelmät ja valtakunnallinen koe tulevat vaikuttamaan Xamkissa sairaan-, terveyden- ja ensihoitajakoulutukseen?

Yhtenäiset osaamistavoitteet ja arviointi luovat puitteet opetussuunnitelmatyölle.  Opetuksen toteutuksiin tulee sisältyä kliinisen osaamisen arvioinnin ajankohdat niin, että kaikki osaamiskokonaisuudet tulee arvioitua opintojen edetessä. Xamkissa päivitetyt osaamistavoitteet ja sisällöt huomioitiin uuden opetussuunnitelman laatimisessa. Samoin kliinisen osaamisen arvioinnin kohdat on suunniteltu eri opintojaksojen tai moduulien yhteyteen.

Valtakunnallinen koe on suunniteltu pidettäväksi osana Opinto- ja urasuunnittelu –opintojaksoa, jolloin ydinopinnot (pois lukien opinnäytetyö) on tehty. Kokeen konkreettinen järjestäminen vaatii yhteistä suunnittelua eri kampusten välillä (mm. kuinka usein koe järjestetään lukukauden aikana, kuka huolehtii käytännön järjestelyistä ym.). Kokeeseen keväällä 2021 osallistuvia sairaan-, terveyden- ja ensihoitajaopiskelijoita tulee informoida tulevasta kokeesta, jotta he voivat valmistautua siihen.

Lisätietoa:

Silén-Lipponen, M., Kinnunen, P. & Seppänen, S. 2018. Sairaanhoitajien osaaminen varmistetaan valtakunnallisella kokeella. Puheenvuoro. Tutkiva hoitotyö 2, 38-40.

Silén-Lipponen, M., Mäkeläinen, P. & Nurmela, T. 2019. Osaamisperustainen arviointi yhtenäistää suomalaista sairaanhoitajakoulutusta ja koulutuksen laatua. AMK-lehti/UAS-Journal 1. Saatavissa: https://uasjournal.fi/1-2019/osaamisperustainen-arviointi/  [viitattu 25.11.2019].

yleSHarviointi – 2020 luvun osaamisen arviointia. Hankkeen blogi (useita artikkeleita). Blogit Savonia. Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/#

 

Pin It on Pinterest