Tulevaisuuden työelämä ajaa vieraskieliset koulutukset uudistumaan

Verkostomainen yrittäjyys ja itsensä työllistäminen, muutoksensietokyky, ongelmanratkaisutaidot sekä asiantuntijuus teknologisoituneessa työssä ovat tulevaisuuden työelämän asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Oppilaitosten yhtenä tehtävänä on varmistaa, että niin suomenkielisten kuin vieraskielistenkin koulutusohjelmien opiskelijat ovat valmiita työelämään valmistuessaan.

Mitä muutoksia erityisesti vieraskielisten koulutusohjelmien toteutuksissa siis vaaditaan? Tätä pohdittiin FINNIPS-verkoston järjestämillä Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivillä Jyväskylässä.

FINNIPS-verkosto (Finnish network for international programmes) järjestää vuosittain Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät vaihtuvin teemoin. Tänä vuonna päivät järjestettiin Jyväskylässä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Xamkista, Wellbeing Management –tutkinto-ohjelman koulutusvastaava Pia Jääskeläinen emännöi workshoppia aiheesta Tulevaisuuden työelämän haasteet ja mahdollisuudet vieraskielisille tutkinto-ohjelmille.

Workshopissa pureuduttiin aiheeseen erityisesti kuuden eri tutkimuksissa esille nostettujen trendien avustuksella:

  1. Verkostomainen toiminta (viestintä-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot)
  2. Uudet työroolit ja työn sisällöt (ihmisen tuoma lisäarvo)
  3. Asiantuntijarooli (asiantuntijuuden rakentaminen ja persoonallisuuden kasvu)
  4. Ongelmanratkaisutaitojen ja muutoksensietokyvyn rakentaminen ja kasvattaminen opintojen aikana
  5. Asiantuntijuus ja erikoistuminen erityisesti teknologisoituneen työn osalta (luovuus ja innovatiivisuus)
  6. Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen (uusien mahdollisuuksien havaitseminen)

Workshop-tiimit koostettiin täysin satunnaisesti osallistujista, joten yksi pienryhmä saattoi koostua opettajista, hallinnossa työskentelevistä henkilöistä, koulutusohjelmien koordinoijista, viranomaisista, jne. Tämä toi tiimien ideointiin monipuolisuutta ja avarakatseisuutta.

Uudet työroolit ja työn sisällöt vaativat eri ammattien osaamisen ja koulutusten yhdistämistä.

Pienryhmien ideoinnin perusteella nousi esille muun muassa seuraavanlaisia uudistusajatuksia: uudet työroolit ja työn sisällöt vaativat eri ammattien osaamisen ja koulutusten yhdistämistä. Hyvänä esimerkkinä yksi ryhmä nosti esille teknisen insinöörikoulutuksen ja terveydenhuollon koulutusohjelmien sisältöjen yhdistämistä uudenlaiseksi, yli koulutusohjelmarajat ylittäväksi kokonaisuudeksi. Asiantuntijuus nähtiin kasvavaksi ”osaamispooliksi”, jota ammattikorkeakoulusta valmistuva opiskelija lähtee sitten täydentämään työelämässä.

Opettajille rohkeutta haastaa opiskelijoita

Ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen ideoitiin opettajille rohkeutta haastaa opiskelijoita uudenlaisilla kehittämistehtävillä. Ryhmät kaipasivat kehittämistehtäviä ja toimeksiantoja, joissa yhdistellään ehkäpä toisilleen hieman vieraanpien aihealueiden yhdistämistä ennakkoluulottomasti. Tehtävissä voisi hyödyntää esimerkiksi parviälyä, jossa joukko toisilleen tuntemattomia henkilöitä ratkaisee yhtä ongelmaa.

Jokainen joutuu varmasti epämukavuusalueelle, erityisesti vieraskielisten ohjelmien opiskelijat, sillä opiskelijat tulevat useimmiten hyvinkin erilaisista kulttuuritaustoista. Tapahtuu siis oppimista, viestintää ja vuorovaikutusta. Kaikkea sitä, mitä tulevaisuuden työelämä vaatii.

Ongelmanratkaisutaitojen käyttämistä ja kehittämistä toivottiin myös näkyvämmäksi. Tämä voisi onnistua esimerkiksi ongelmaratkaisu-teemaviikon avulla, jolloin saataisiin uutisoitua ja viestittyä laajemmin erilaisista uutta luovista tehtävistä ja toimeksiannoista. Nykyisillään ne hukkuvat opintojaksojen tultua loppuun oppimisympäristöjen hautausmaalle.

Pin It on Pinterest