Simulaatio kielten ja viestintätaitojen opetusmenetelmänä

Savonlinnan kampuksen jalkaterapeutti-opiskelijoita simulaatioharjoituksessa

Messusimulaatioharjoitus promoottoriopiskelijoille

Hoitotyön lehtorit Jaana Dillström ja Pirjo Hartikainen järjestivät Savonlinnan kampuksella simulaatio-ohjaajan peruskurssin keväällä 2017. Kurssin laajuus oli 2 op. Simulaatio on ollut kampuksellamme perinteisesti hoitotyön opetusmenetelmä. Menetelmänä se sopii kuitenkin hyvin monien asioiden harjoitteluun.

Sari Parkkinen kielten opettajana ja Asta Siekkinen viestintätaitojen opettajana osallistuivat simulaatio-ohjaajan kurssille tavoitteenaan saada vinkkejä simulaation käytöstä omien aineidensa opetuksessa. Simulaation harjoitteluun tarjoutui tilaisuus, kun Savonlinnan Tanhuvaarassa järjestettiin syyskuun puolivälissä Hyvinvointimessut.  Tämän takia harjoitus järjestettiin promoottoriopiskelijoille. Harjoitus pidettiin maanantaina, ja opiskelijat pääsivät kokeilemaan harjoituksessa oppimiaan taitoja heti saman viikon lopussa messutapahtumassa.

Suunnittelu eteni mallin mukaan

Opettajat suunnittelivat simulaatiotilanteen etukäteen simulaatio-oppimisen mallin mukaisesti. Simulaation tavoitteena oli luoda opiskelijoille todenmukainen kuva messujen viestintätilanteista ja esiintymisestä. Onnistunut messuesittely vaatii esittelijöiltä Xamk-tietouden lisäksi monenlaisia viestinnän taitoja, joskus jopa vieraalla kielellä.

Osallistujille suunniteltiin roolit siten, että kaikki toimivat sekä messuesittelijänä että asiakkaana. Asiakkaille laadittiin kysymyssarjoja erilaisten profiilien mukaisesti.  Asiakkaana saattoi olla esimerkiksi toisen asteen tutkinnon suorittanut opiskelija, joka halusi saada tietoa ammattikorkeakoulun pääsyvaatimuksista tai koulutusalojen sisällöistä.  Asiakkaana oli myös vieraskielinen henkilö, joka halusi tietoa Xamkin englanninkielisestä koulutuksesta. Lukiolaisen kysymykset taas saattoivat koskea hakuaikoja tai opiskelijaelämää.

Simulaatio toteutettiin Savonlinnan kampuksen uusissa kotihoito-simulaatiotiloissa. Tila on muunneltavissa hoito- ja kuntoutusharjoituksista vaikkapa neuvottelujen pitämiseen. Tässä harjoituksessa opiskelijat rakensivat simulaatiotilaan messuosaston. Ennakkotehtävänä opiskelijoilla oli perehtyä Xamkin syksyn yhteishaun koulutustarjontaan sekä kerrata Xamk-tietoutta ja varautua viestintätaitojen käyttöön messuympäristössä.

Harjoituksen kulku

Opiskelijoiden saavuttua paikalle heitä informoitiin harjoituksen kulusta ja jaettiin roolit. Kun harjoitus alkoi, osa opiskelijoista siirtyi tarkkailijoiksi debriefing-tilaan, jossa he näkivät ja kuulivat tapahtumat. Tehtävänä oli myös kirjata huomioita vuorovaikutuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Opiskelijat debriefing-tilassa

Opettajat siirtyivät simulaation ohjaamotilaan, josta he ohjeistivat tilanteen alkuun ja tarkkailivat harjoituksen kulkua. Harjoitukset videoitiin ja äänitettiin tilassa olevilla laitteilla. Sopivassa kohdassa ja oppimistavoitteen täytyttyä opettajat katkaisivat tilanteen.

 

Sari tarkkailemassa ja ohjaamassa

Kunkin harjoitustuokion päätyttyä koko ryhmä siirtyi debriefing-tilaan, jossa tilanne purettiin simulaatio-ohjauksen mallin mukaisesti. Debriefingissä opiskelijat saivat kertoa tuntemuksistaan ja antaa ja vastaanottaa palautetta harjoituksen ja viestinnän onnistumisesta.

Hyviä tuloksia harjoituksesta

Asetetut tavoitteet täyttyivät harjoituksessa. Keskustelut etenivät sekä suomen että englannin kielellä sujuvasti, ja opiskelijat solahtivat rooleihinsa yllättävän helposti. Xamk-tietoutta osattiin jakaa ja etsiä tarvittaessa lisää mukana olevalta tabletilta ja esitteistä. Tunnelma oli rento, mutta asiallinen.

Opiskelijat kokivat rohkaistuneensa messuesiintymisessä ja vuorovaikutuksessa. Harjoitusta pidettiin hyödyllisenä ja myös mukavana tapana oppia.

Opettajat saivat rohkaisua simulaatiomenetelmän käyttämisessä. Simulaatiota voisi tämän kokemuksen perusteella käyttää monissa opintojaksoissa, mm. neuvottelu- ja kokoustaidon, työhaastattelun tai erilaisten seminaaritilanteiden harjoittelussa sekä suomen että vieraalla kielellä. Myös hoitotyön ja kuntoutuksen simulaatioihin voi liittää vieraan kielen ja viestintätaitojen harjoittelua.

Promoottori-opiskelijat - tietoisku

Xamkissa on rekrytoitu opiskelijoiden joukosta promoottoreita, jotka esittelevät ammattikorkeakoulua ja koulutuksia eri tilaisuuksissa ja Xamkin sosiaalisen median kanavissa.  Xamkin viestintä- ja markkinointipalvelujen henkilöstö ja lehtori Sari Parkkinen ohjaavat opiskelijoita. Opiskelijoille on järjestetty koulutusta mm. viestintä- ja sometaidoissa.

Pin It on Pinterest