Xamkin sairaanhoitajaopiskelijat mukana vuoden 2017 meripelastustaitokilpailuissa

Kuva 1. Joukkueelle annetaan toimintaohjeet

Suomen Meripelastusseuran vuosittaiset valtakunnalliset Meripelastustaitokilpailut järjestettiin Savonlinnassa 2.9.2017.

Kilpailussa arvioidaan niitä taitoja ja tietoja, jotka ovat vesillä auttamisen ja pelastamisen kannalta olennaisia. Kilpailujen tarkoitus on pelastustaitojen, oppimishalun ja motivaation lisäämisen lisäksi vertailla keskenään eri toimijoiden tieto- ja taitotasoa. Tämän vuoden kisan järjestäjänä toimivat Savonlinnan Järvipelastajat sekä Meripelastusseura.

Järjestäjät kutsuivat kisaamaan kaikki vapaaehtoiset järvi- ja meripelastajat, järvi- ja meripelastustyötä tekevät viranomaiset tai aiheesta muutoin kiinnostuneet yhteisöt. Kilpailuun ilmoittauduttiin joukkueena, joka koostui joukkueenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä. Joukkueet kisasivat kuudella tehtävärastilla, joiden aiheena olivat navigointi, ensiapu, veden varasta pelastaminen, viestiliikenne, merimiestaito ja ajankohtainen meripelastustehtävä.

Me Xamkin Savonlinnan kampuksen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat suunnittelimme ja järjestimme kilpailun ensiapurastin osana projektiopintoja. Suunnittelutyön lisäksi toimimme rastilla monissa rooleissa: henkilöstönä, tarkkailijoina ja potilaina.

Ensiapurasti laivan kannella

Ensiapurasti oli kilpailujen kuudes eli viimeinen rasti ja se sijoittui Savonlinnan matkustajasataman kahteen höyrylaivaan; S/S Paul Wahliin ja S/S Punkaharjuun.

Kisajoukkueen tullessa rastille heille annettiin luettavaksi toimintaohje (kuva 1), jonka mukaan he kuulivat avunhuutoja laivasta. Ohjeen mukaan heidän tuli tehdä ihmisten auttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. He saivat avukseen suppean ensiapupakkauksen ja puhelimen. Laivaan siirtyessä joukkuetta odotti laivan kannella juopunut matkustaja, joka häiritsi auttajien työskentelyä. Vammoja kyseisellä matkustajalla ei ollut. Joukkueen tehtävänä oli tehdä nopea tilannearvio ja todeta, että juopuneella ei ollut hätää ja rauhoitella hänet istumaan.

Lisäksi laivan kannella oli kuolleeksi maskeerattu elvytysnukke, joka esitti laivan konemestaria. Tarkoituksena oli todeta nopeasti konemestari kuolleeksi ja elvytyksestä tuli pitäytyä sen toivottomuuden vuoksi. Kannella oli myös portaista pudonnut tajuton henkilö, jonka päässä oli paljon vuotava haava. Hän ei reagoinut puheeseen tai kipuun. Tarkoituksen mukainen tajuttoman henkilön ensiapu oli kääntää hänet kylkiasentoon, varmistaa hengitystiet ja huomioida verenvuoto. (Kuva 2.)

 

Kuva 2. Potilaita, yhden joukkueen kaksi kilpailijaa ja arvioija rastilla.

 

Joukkueen mennessä laivan kabinettiin löysivät he paniikissa olevan matkustajan, jolla ei ollut mustelmia suurempia vammoja. Lisäksi lattialla makasi potilas, jolla oli otsasta poskeen ulottuva haava. Potilas valitteli myös silmän kipua. Joukkueen tarkoituksena oli huomioida silmävamma peittämällä potilaan molemmat silmät. Tehtävän vaikeuttamiseksi silmävammapotilaalla oli myös kuulonalenema. Laivan matkustajien tutkimisen ja ensiavun lisäksi joukkueen tuli hälyttää lisäapua.

Joukkue sai pisteitä myös tiimityöstä ja joukkueen johtajan toiminnasta. Kun joukkue koki olevansa valmis tai rastin suoritusaika loppui, saapui paikalle ensihoidon kenttäjohtaja.  Hän otti vastaan tilanneraportin, johon joukkueen tuli kertoa oikea määrä potilaita ja kuvata heidän vammansa (Kuva 3). Nuorten kilpailussa joukkueen tehtävät olivat samat lukuun ottamatta kuollutta konemestaria.

 

Kuva 3. Ensihoidon kenttäjohtaja vastaanottamassa joukkueen tilanneraporttia.

Työnjakoa ja ryhmätyötaitoja

Potilaita esittävien lisäksi laivalla oli myös muita toimihenkilöitä. Keltaisilla huomioliiveillä merkityt arvioijat tarkastelivat joukkueen suoritusta ja mittasivat rastin suoritusaikaa. Rastin arvioijia ja näyttelijöitä varten oli huoltajat, jotka muun muassa maskeerasivat joukkueiden suoritusten välillä potilaita. Lisäksi ennen rastiamme toimivat pysäyttäjät, joiden tehtävä oli tarvittaessa pysäyttää kisajoukkueita, mikäli suorituspaikat eivät olleet vielä vapaat.

Rastiamme oli toteuttamassa 22 opiskelijaa, ja jokaiselle riitti tekemistä. Joidenkin rooli ja vastuu olivat toisten osuutta suurempia, mutta jokaisen työpanosta tarvittiin projektin totutuksen onnistumiseksi.

Projekti osoitti meille myös muutoksiin sopeutumisen sekä kompromissien merkityksen. Neuvottelu- ja ryhmätyötaidot sekä ryhmän yhteishenki kohosivat tässä tilanteessa suureen arvoon. Opimme, että tämänkaltaisessa projektissa on monta liikkuvaa osaa, mutta kun on selkeät suuntaviivat, on yhteisen päämäärän tavoittelu hyvinkin helppoa.

Kaiken kaikkiaan projektista jäi päällimmäisenä kaikille hyvä fiilis. Saimmekin paljon kehuja ja kiitosta rastin sekä koko radan sopivasta vaativuudesta ja monipuolisuudesta. Myös sää suosi meitä yllätyksellisesti koko toteutuspäivän, vaikka edellisen päivän kenraaliharjoituksessa vettä tihkutti ja tuuli kovasti. Saimme meripelastuskisassa arvokasta kokemusta mittavan projektin toteuttamisesta.

Meripelastustaitokisa sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnoissa

Valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille meripelastustaitokisan rastin suunnittelu, rastin henkilöstönä ja potilaina oleminen sekä kisaajien arviointi oli vaativa 3 op:n projekti.

Sairaanhoitajaopinnoissa perehdytään potilaan ensiaputilanteisiin ensiapukursseilla. Erilaiset hoitotyön ja lääketieteelliset opinnot antavat laaja-alaisen tieto- ja taitopohjan potilastilanteiden havainnointiin, tarpeen määrittelyyn sekä hoidon eri vaiheisiin. Lisäksi akuuttihoitotyön teoriaopinnoissa perehdytään monipotilastilanteen hoitoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin perehdytään teoriaopinnoissa sekä harjoitellaan 1–3 op:n projekteissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektit ovat yksi luonteva tapa toteuttaa oppimista työelämäyhteistyökumppanin kanssa. Opiskelijat oppivat päätöksenteko-, suunnittelu-, yhteistyö- ja viestintätaitoja.

Viestinnän opetuksen näkökulmasta tällaiset projektit ja aidot tilanteet antavat parasta kokemusta ja varmuutta tuleviin haastaviin työtilanteisiin. Edellä lueteltujen taitojen lisäksi opiskelijat oppivat raportointitaitoja, rooleihin heittäytymistä ja eläytymistä, ilmaisutaitoja sekä myös asiallista ja tilanteeseen sopivaa käyttäytymistä.

Meripelastuskisaprojektiin sitoutettiin myös monimuoto-opiskelija, jolla on ensihoitokokemusta lähihoitajana ja kokemusta järvipelastustoiminnasta. Projektissa yhteissuunnittelua toteutettiin monella tapaa: lähitapaamisina, Facebook-viestintänä ja Moodle-työskentelynä. Joihinkin lähitapaamisiin osallistuivat myös Järvipelastus-seuran edustajat. Projekti oli kestoltaan laaja: suunnittelu alkoi maaliskuussa 2017 ja tapahtuma toteutettiin syyskuussa 2017.

Projekti oli epätyypillinen ja haasteellinen. Opettajan ja toimeksiantajan arvioinnin mukaan opiskelijoiden toteutus oli monipuolinen ja toimiva, viivästyksiä ei tullut, ja arviointi oli luotettavaa. Lisäksi oli mukava havaita, miten ryhmäläiset delegoivat tehtäviä joustavasti ja tilannetajuisesti sekä pyrkivät viestimään CRM-tekniikkaa hyödyntäen. CRM-tekniikka on miehistön resurssien hallintatapa, jossa tehokkaalla ja ytimekkäällä kommunikoinnilla ja suunnitelmallisilla toimintatavoilla turvataan oikean tiedon välittyminen oikealle henkilölle oikeassa paikassa. Monet oppivat paljon rastijohtajan selkeästä viestintätavasta. Ryhmän tekemisen ilo ja sisäinen koheesio ilahduttivat opettajia. Opiskelijoiden saama palaute kisan järjestäjiltä vahvisti oppimistulosten laadukkuutta.

Pin It on Pinterest