TKI-osaajaksi asiantuntijoiden opein

Syyslukukaudella 2022 käynnistyi ensimmäistä kertaa Wellbeing Management ja Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksissa TKI-osaamisen (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen) opintojakso suomeksi ja englanniksi Xamkin hankeasiantuntijoiden johdolla.

Opiskelijat syventyivät työpajamuotoisen työskentelyn avulla muun muassa hankesuunnitelman kirjoittamiseen, rahoituslähteisiin, viestintään sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin. Opiskelijoiden antama palaute kurssista oli erinomaista. Kiitosta tuli erityisesti opintojakson käytännönläheisyydestä ja osaamisen suorasta hyödyntämisestä tulevalla ammatillisella uralla.

Projektiosaamisesta TKI-osaamiseen

Projektiosaaminen on jokaisen valmistuvan liiketalouden tradenomin perusosaamistaitoja, ja useimmiten näitä taitoja opiskellaan projektiosaamisen tai -johtamisen opintojaksolla, johon on sisällytetty koko projektin suunnittelu, hallinta ja raportointi.

Wellbeing Management ja Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksissa haluttiin yhdistää projektiosaamisen opetus ja Xamkin vahva TKI-osaaminen. TKI-osaaminen tunnistettiin avainosaamiseksi, sillä hyvin useat erikokoiset yritykset hakevat TKI-rahoitusta erilaisiin kehittämishankkeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

TKI-asiantuntijoiden kanssa yhdessä suunniteltu TKI-osaamisen opintojakso yhdisti projektiosaamisen teorian käytännönläheiseen hankesuunnitteluun, -toteutukseen, -viestintään ja -raportointiin. Useat eri Xamkin TKI-asiantuntijat toimivat luennoitsijoina opintojaksolla omaan asiantuntijuuteensa pohjautuen, ja lopputulemana oli kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen hankesuunnitelma. Tavoitteena oli valmistaa opiskelijoita tulevaan ammatilliseen uraan hankeosaamisella.

Käytännönläheinen hankesuunnitelma opintojakson lopputulemana

Opiskelijat tuottivat opintojakson lopputulemana ja arvioitavana tehtävänä käytännönläheisen hankesuunnitelman, joka sisälsi kaikki samat asiat kuin mitä hankerahoitushakemuksen ohessa oleva hankesuunnitelma sisältää. Hankesuunnitelman sisältö:

  1. Tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
  2. Hankeidea, tarve ja tavoitteet
  3. Vaikuttavuus
  4. Viitekehys ja kohderyhmä
  5. Sisältö ja toimenpiteet
  6. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  7. Talous ja rahoitus
  8. Viestintä

Opiskelijoiden laatimat hankesuunnitelmat liittyivät pitkälti hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja erilaisiin liikunnallisiin sovelluksiin liittyen. Osa jopa eteni opiskelijoiden suostumuksella TKI-yksikölle eteenpäin pohdittavaksi viralliseen hankesuunnitelmavalmisteluun.

TKI-asiantuntijoiden asiantuntemus ja ohjeet saivat kiitosta

Opintojakso toteutettiin poikkeuksellisesti täysin Xamkin TKI-asiantuntijoiden toimesta. Opintojakso eteni teemoittain käytännönläheisenä työpajatoimintana, jolloin TKI-asiantuntija oli läsnä auttamassa opiskelijoita lähiopetuksessa sekä sparrasi vielä verkossa työpajojen välillä.

Opiskelijat pystyivät näin saamaan alkuun oman hankevalmistelunsa aina sen teeman osalta työpajassa, ja jatkamaan kehittämistä työpajojen välillä. Työpajojen teemat etenivät opintojakson arvioitavan tehtävän rakenteen mukaisesti, jolloin tehtävän edistäminen oli opiskelijoille mahdollisimman ohjattua ja sparrattua.

TKI-asiantuntijat alustivat oman teemaosionsa teorian opiskelijoille, jonka jälkeen opiskelijat työstivät omaa osuuttansa. Opintojakson vastuulehtorina toimiva lehtori toimi pitkälti hallinnollisessa roolissa eli opintojakson arvioitavan tehtävän arvioijana ja ohjeistajana. Tämä vastuujako toimi erinomaisesti, ja selkeästä toimintamallista tulikin kiitosta opiskelijapalautteessa.

Lisää käytännön esimerkkejä

Opintojakson opiskelijapalautteessa tuli erinomaista palautetta siitä, että kunkin teeman työstäminen aloitettiin yhdessä ja TKI-asiantuntijan tuella. Opiskelijat tunsivat näin ollen olevansa oikealla tiellä siirtyessään itsenäiseen tiimityöskentelyyn. Opiskelijoiden mukaan tämä myös helpotti työkuormaa.

Opiskelijapalautteessa tuli myös ilahduttavasti kehittämisehdotuksia, jotka kaikki liittyivät esimerkkeihin erilaisista TKI-hankkeista. Opiskelijoilla oli suuri halu nähdä erilaisia hankesuunnitelmia erilaisista hankesisällöistä ja erilaisista kustannus- ja rahoitusvaihtoehdoista, sekä oppia niistä. Kaiken kaikkiaan opintojakson toteutus oli nappisuoritus, ja opiskelijoiden palaute oli hyvin konkreettista, joten seuraavan toteutuksen suunnittelu helpottuu palautteen ansiosta.

Pin It on Pinterest