TKI-osaaminen ankkuroitui osaksi koulutusta

Xamk on Suomen johtava ammattikorkeakoulu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Hankkeita on käynnissä vuositasolla noin 250, TKI-henkilöstöä hieman alle 300, ja tutkimusrahoituksen kokonaisvolyymi vuonna 2020 oli 87 miljoonaa euroa. Xamkin TKI-toiminta tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia opetukselle, ja yhteistyötä onkin rakennettu määrätietoisesti vuosien ajan enenevässä määrin. Xamkin kaksikielisessä Wellbeing Management/Hyvinvoinnin liiketoiminnan johtamisen koulutuksessa TKI-toiminta integroitiin opetussuunnitelmaan opintojakson muodossa.

Opetuksen ja TKI:n yhteistoiminta usein kehittämistehtäviä tai yhteiskehittämistä

TKI:n ja opetuksen yhteistoiminta näyttäytyy opiskelijoille usein opintojaksolla toteutettavina kehittämis- tai kartoitustehtävinä, hackathon-yhteiskehittämisenä, erilaisten tapahtumien järjestämisenä ja niihin osallistumisena, tai ammattikorkeakouluopintoihin liittyvän harjoittelun suorittamisena hankkeessa.

TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistyö on harvemmin pitkäaikaista – joitakin poikkeuksia toki on – vaan kehittämistehtävät ja kehittäminen sijoittuu yhden, tietyn aihepiirin opintojaksoon sisällytettäväksi.

Useimmiten opiskelijoiden työpanos on jokin lopputuotos, jolloin hanke näyttäytyy heille toimeksiantajana. Toimeksiantaja tyypillisesti esitellään toimeksiannon alussa, joskaan hankkeen taustoja tai välttämättä muita hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ei esitellä opiskelijoille. Useimmiten syynä on rajallinen aika, ja sisällön monimuotoisuus. Joissakin hankkeissa voi olla hyvinkin paljon eri työpaketeissa tai kokonaisuuksissa toteutettavia toimenpiteitä. Koko laajan kokonaisuuden esittely saattaisi viedä opiskelijoilta pois olennaisen tiedon sisäistämisen – ajatellen opintojakson osaamistavoitteita ja kehittämistehtävän sisältöä.

Opiskelijoilla on harvoin näkyvyyttä hankkeen hakemisesta, toteutuksesta ja raportoinnista

Erilaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen, TKI-hankkeiden luominen, hakemuksen kirjoittaminen, oikeiden rahoitusinstrumenttien löytäminen ja hakeminen, hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä, toiminnan raportointi, ja taloudellisten asioiden hoitaminen ovat asioita, jotka pääsee kokemaan vain toimimalla hankkeessa. Projektipäälliköllä on paras näköalapaikka hankkeeseen kokonaisuutena ja sen sidosryhmiin.

TKI-toiminta on tärkeä osa yritysten kehittämistoimintaa sellaisilla innovatiivisilla osa-alueilla, joita yrityksen oma toiminta tai osaaminen ei kata. Osallistumalla TKI-hankkeisiin yritykset pystyvät rakentamaan uusia ammatillisia verkostoja, luoda uutta ja pilotoida uusia toimintoja. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisessä TKI-hankkeet ovat tärkeitä.

TKI-hankkeissa tapahtuvan yrityksen kehittäminen vaatii myös arvokasta TKI-osaamista, jota opiskelijoiden olisi hyvä päästä kartuttamaan jo opiskeluaikana. Tärkeää on myös päästä näkemään ja kokemaan oman alan kehittämishankkeita mahdollisimman monipuolisesti, sekä sisäistämään miten TKI-toimintaa yrityksissä ja oppilaitoksissa toteutetaan. Opiskeluaikana kerrytetty teorian ja käytännön TKI-osaaminen on suuri etu valmistuvalle opiskelijalle.

TKI-osaamisen opintojakso hyödyntää Xamkin TKI-asiantuntijuutta

Kaksikielisessä Wellbeing Management/Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen tradenomikoulutuksen uudistuksessa aiemmin opetussuunnitelmassa mukana ollut asiakasprojekti-opintojakso korvattiin TKI-osaamisen opintojaksolla. Uusi opintojakso tarjoaa opiskelijoille projektihallinnan teorian ja käytännön lisäksi TKI-osaamisen hallinnan alusta loppuun saakka, jotta opiskelijoille muodostuu mahdollisimman laaja ja syvä kokonaiskäsitys hankemaailmasta ja TKI-osaamisen tarpeista yrityksissä.

Opintojaksolla hyödynnetään vastuuopettajan johdolla Xamkin TKI-osaajien ammattitaitoa hankeprosessin alusta lähtien aina vaikutusten mittaamiseen ja raportointiin asti. Hanke perustuu aina tarpeiden tunnistamiselle, uutuusarvon ymmärtämiselle sekä yhteistyökumppaneiden kanssa käytäville keskusteluille ennen hankehakemuksen kirjoittamista, rahoitusinstrumentin valintaa ja hakemuksen jättämistä. Lisäksi hankeprosessissa korostuvat erilaisten kustannusten laskeminen ja kustannusmallin valinta, toimenpiteiden selkeä viestintä, sekä seurantatietojen ja vaikutusten arviointi sekä dokumentointi.

Opintojaksolla käydään läpi myös hankkeen käytännön toteutus, kokouskäytännöt ja viestintä, maksatukseen liittyvät toimenpiteet ja raportoinnit, sekä ohjausryhmän rooli ja toiminta. Lopuksi esitellään hankkeen päätyttyä tarvittava raportointi ja seurantatietojen dokumentointi.

Uusi opintojakso kattaa siis huomattavasti syvällisemmin ja laajemmin työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja kuin pelkkä projektinhallinta.

Opintojaksolla tutustutaan myös Xamkin ja muiden toimijoiden paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin mahdollisimman monipuolisesti hyvinvoinnin liiketoiminnan alalla. Xamkilla on yhteistyökumppaneineen lukemattomia hyvinvointiin liittyviä hankkeita käynnissä vuosittain, joten esimerkiksi pelialaan, hyvinvoinnin mittaamiseen, älyvaatteisiin, älyteknologiaan, luontoelämysten mahdollistamaan hyvinvointiin, ja elintapamuutosten tuomaan hyvinvointiin liittyvät hankkeet olisivat erinomaisia opintojaksolla esiteltäviksi.

Opintojakson avulla opiskelijat pääsevät luontaisesti rakentamaan ammatillisia verkostoja oman alansa huippujen kanssa. Lisäksi opiskelijoilla on oiva mahdollisuus tutustua hyvinvointialan tarjoamiin sisältöihin, ja laajentaa omaa ymmärrystään mahdollisista kiinnostuksen kohteista ajatellen tulevia ammattikorkeakouluopintojen harjoitusjaksoja sekä opinnäytetyön aiheen valintaa.

Opintojakson ankkurointi opetussuunnitelmaan takaa pidempiaikaisen yhteistyösidoksen opetuksen ja TKI-osaajien välille, joka varmasti hyödyttää kaikkia osapuolia. TKI-asiantuntijat pääsevät osallistumaan opetukseen, ja opetushenkilöstö puolestaan pääsee tutustumaan Xamkin hankkeisiin, hankeasiantuntijoihin ja -prosesseihin käytännönläheisesti yhteisopettajuuden avulla. Opetustiimin on yhdessä suunniteltava opintojakson toteutus, joten yhteistyö kattaa paljon yksityiskohtia, joihin ei muuten pääsisi tutustumaan. Samalla tämä edelläkävijä-opintojakso haastaa molemmat osapuolet kehittämään omaa toimintaa.

Pin It on Pinterest