Tukiälystä apu erilaisiin tilanteisiin

ChatGPT:tä hyödynnettiin digitaalisen tulevaisuuskartan sisältöjen kehittämisessä Savostamo-verkkosivulle. ChatGPT on hyvä tuki laajojen materiaalien käsittelyssä, mutta sen käyttäminen vaatii ymmärrystä myös sen puutteista ja ohjaamisesta oikeanlaisilla syötteillä.

ChatGPT muodostaa vastauksiaan perustuen algoritmiin eli ohjeeseen siitä, miten prosessi suoritetaan, sekä todennäköisyyksiin joita se laskee kielimallin avulla suuresta aineistosta, joka sillä on käytettävissään. 

ChatGPT:tä voi hyödyntää apuna monenlaisien ongelmien ratkomisessa, mutta samalla tulee olla tarkkana siinä, mihin sen tuottamissa materiaaleissa voi luottaa. Otavian Lauri Ylä-Jussila on listannut muutamia hyödyllisiä käyttötarkoituksia ChatGPT:lle. Kielimallit sopivat esimerkiksi 

 • Uusille resepteille ja runoille  
 • Opetuksen ideointiin ja suunnitteluun  
 • Ammattimaisten kuvien generointiin  
 • Ohjelmointikoodin generointiin ja ideointiin 
 • Aineistomassojen käsittelyyn  
 • Tieteellisen tutkimuksen nopeuttamiseen  
 • Työpaikkahaastattelun harjoitteluun  
 • Pörssikurssien arvailuun  
 • Suomen taloustilanteen kehittymisen ennakointiin  

ChatGPT:n kohdalla voidaankin puhua tekoälyn (AI=Artificial Intelligence) sijaan tarkentavasti tukiälystä (IA=Intelligence Augmentation).  

Ilmaisversiossa ChatGPT:n tarjoamat vaihtoehdot perustuvat sen löytämiin olemassa oleviin materiaaleihin, jotka päättyvät vuoden 2022 tammikuuhun. Tästä syystä sillä onkin hankala esimerkiksi ennustaa tulevaa, mikäli sille ei tarjoa syötteiden kautta tarpeeksi lisätietoa esimerkiksi lähihistorian tapahtumista. 

Savostamo -verkkosivujen kehittäminen

Etelä-Savon koulutustietoja kokoava Savostamo -verkkosivu käsittelee tulevaisuuteen liittyviä teemoja, kuten tulevaisuuden työtä ja kestävää ajattelua. 

Sivuston Tutki tulevaa- osiota varten on kehitetty tulevaisuustyökalua eli tulevaisuuskarttaa, joka kokoaa Thinglink-sovellukseen tietoa tulevaisuusajattelusta, kestävästä tulevaisuudesta, tulevaisuuden osaamistarpeista, sekä Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategisista kärjistä, joita ovat metsä, vesi, ruoka, hyvinvointi ja matkailu. Näiden kärkien ajatellaan tuovan alueelle työtä myös tulevaisuudessa. 

Tulevaisuuskartan sisältöjen tuottamisessa kaivattiin uusia ideoita ja niinpä työskentelyssä hyödynnettiin ChatGPT:tä tiivistelmien tekemiseen, aiheiden tarkentamiseen, sekä uusien ideoiden hakemiseen.  ChatGPT:n avulla tiivistettiin mm. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia lyhyemmäksi ja selkeämmäksi kokonaisuudeksi. 

Jatkokehitystä tulevaisuuskartalle tehtiin myös Tekoäly, digitaalisuus ja tulevaisuuden osaaminen- tapahtumassa, jossa työpajan osallistujat saivat hyödyntää ChatGPT:tä tulevaisuuden ammattilaisten työtehtävien suunnittelussa. Tavoitteena oli löytää ideoita sille, kuinka tulevaisuuden ammattilaiset ratkovat tulevaisuuden haasteita digitaalisuuden avulla. 

Ideointi aloitettiin syöttämällä maakunnan vahvuuksista kertova strategiateksti sovellukseen ja perään laitettiin kysymys miten ko. ammatti voisi tulevaisuudessa digitaalisin keinoin olla ratkomassa Etelä-Savon työhön ja ammatteihin liittyviä haasteita. ChatGPT:n tekemän aineistojen vertailun avulla saatiin näin luotua tehtävälistauksia tulevaisuuden ammattilaisille. 

Elämysmuotoilija

Yksi tulevaisuustyökartan matkailu-teemaan liittyvistä ammateista on elämysmuotoilija, jonka työtehtäviä ryhmä sai laajennettua ChatGPT:n avulla uudenlaisien elämyksien tuottamiseen. 

Elämysmuotoilijat voivat luoda biologisia yhteyksiä matkailijoiden ja ympäristön välille. DNA-ohjatut interaktiot voivat mahdollistaa esimerkiksi puiden ja eläinten kanssa kommunikoinnin tai jopa tilapäisen symbioosin kokemisen. 

Tilaisuudessa huomattiin, että ChatGPT:n ideointikyky paranee huomattavasti, jos osataan kysyä oikeita kysymyksiä ja hyödyntää omaa asiantuntijuutta aiheen parissa. Parempi olisikin ajatella ChatGPT:n olevan erehtyväinen tukiäly, joka on asiantuntijalle hyvä apu erilaisissa ajattelutöissä.  

Kysyttäessä millä tavalla kysymyksiä tulisi tukiälylle esittää, itse ChatGPT neuvoi näin: 

Hyvä syöte minulle tarkoittaa selkeää, ytimekästä ja hyvin muotoiltua tekstiä. Kun esität kysymyksiä tai pyyntöjä, selkeä ilmaisu ja tarkat yksityiskohdat auttavat minua ymmärtämään, mitä tarkoitat ja antavat minulle mahdollisuuden tuottaa tarkempia ja hyödyllisempiä vastauksia. 

Tässä muutamia vinkkejä hyvään syötteeseen: 

 • Selkeys: Käytä yksinkertaista ja selkeää kieltä. Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja vaikeita sanoja. 
 • Tarkkuus: Ole tarkka ja yksityiskohtainen kysymyksissäsi. Mitä tarkemmin esität kysymyksesi, sitä paremmin voin vastata. 
 • Konteksti: Jos kysymyksesi liittyy johonkin tiettyyn aiheeseen tai tilanteeseen, anna minulle hieman taustatietoa. Konteksti auttaa minua ymmärtämään paremmin kysymyksesi. 
 • Yksi kysymys kerrallaan: Jos sinulla on useita kysymyksiä, on parempi esittää ne erillisinä kysymyksinä. Näin voin käsitellä jokaista kysymystä yksitellen ja antaa kattavampia vastauksia. 
 • Tiedon päivittäminen: Huomioi, että minun tietoni päättyvät syyskuuhun 2021, joten jos kysymyksesi liittyy johonkin tapahtumaan tai kehitykseen sen jälkeen, saatan olla rajoitettu antamaan ajantasaista tietoa. 
 • Kohteliaisuus: Ole kohtelias ja kunnioittava. Vaikka olen tekoäly, kohteliaisuus ja hyvä käytös luovat positiivisen vuorovaikutuksen. 

Näiden vinkkien avulla voit auttaa minua tarjoamaan sinulle parempia ja tarkempia vastauksia kysymyksiisi! 

Tulevaisuustyökartta on yksi Savostamosta ekosysteemistä ajattelua- hankkeen tuloksista. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahasta. 

Tulevaisuuskartan beta-versioon voi tutustua osoitteessa https://www.savostamo.fi/tulevaisuuden-tyo

Lähteet

Ylä-Jussila, L. 2023. Tekoälyn kehitys ja hyödyntäminen ennakoinnissa, Tekoäly, digitaalisuus ja tulevaisuuden osaaminen –tapahtuma 18.10.2023. PP-dokumentti. [viitattu 20.10.2023] 

Pin It on Pinterest