Työelämäyhteistyötä digitaalisissa ympäristöissä

Opiskelijat ja henkilökunta keskustelevat pöydän ääressä iloisina.

Tiivis työelämäyhteistyö on yksi ammattikorkeakouluopetuksen peruskivistä. Xamkin työelämäpedagogiikan mallin mukaisesti opiskelijat ratkovat aitoja työelämän kehittämishaasteita yhdessä työelämän ja Xamkin asiantuntijoiden kanssa. Pandemia-aika on asettanut myös tämän yhteistyön uuteen valoon. Miten opetuksen ja työelämän yhteistyö mahdollistuu ilman fyysisiä kohtaamisia?

LOTUS -ohjelma – eurooppalaista korkeakoulutuksen kehittämistä

Xamk on ainoana suomalaisena ammattikorkeakouluna mukana eurooppalaisessa LOTUS Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities -ohjelmassa, jossa vertaisoppimisen keinoin kehitetään eurooppalaista korkeakoulutusta.

Ohjelmassa työstettäväksi kehittämiskohteeksemme valitsimme digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan työelämäyhteistyön.  Kehittämisprojektimme rakentuu vahvasti Xamkin opettajien digipedagogisen osaamisen vahvistamisen konseptille.

Xamkin kehittämisprojekti muodostuu kolmesta osasta:

  1. keväällä 2021 toteutetusta kyselystä henkilöstölle, jossa kartoitettiin digitaalisissa ympäristöissä toteutetun työelämäyhteistyön muotoja,
  2. hyviä käytänteitä jakavista Pedagoodies -webinaareista, joiden teemana on ollut opetuksen työelämäyhteistyö sekä
  3. syksyllä 2021 toteutettavasta Digipedavalmennuksesta, jossa teemana on työelämäyhteistyö verkossa.

Kehittämisprojektin eri vaiheista keskustellaan LOTUS-partnereiden kanssa vuoden 2021 aikana säännöllisissä tapaamisissa. Tähän mennessä eurooppalaisilta kollegoilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Kumppanit ovat olleet vaikuttuneita pitkäjänteisestä työstämme sekä työelämäyhteistyön että digipedagogisen osaamisen vahvistamiseksi. Myös valittu teema on osoittanut edelläkävijyyttä eurooppalaisessa kontekstissa.

Digitaalisen työelämäyhteistyön muodot

Henkilöstölle toteutettuun kyselyyn tuli niukasti vastauksia (n=49), mutta vastanneet olivat avanneet yhteistyötä sitäkin huolellisemmin. Kyselyyn vastasi sekä opetushenkilöstöä että TKI-toimijoita.

Digitaalisia ympäristöjä oli hyödynnetty työelämäyhteistyössä useimmiten mahdollistamaan työelämän edustajien osallistuminen opetukseen.

Esimerkkeinä mainittiin opetukseen kytketyt vierailut, yhteisopettajuus ja opetuksen suunnittelu.

Hankeyhteistyö sekä erilaiset työelämälle suunnatut webinaarit ja koulutukset saivat seuraavaksi eniten mainintoja. Myös opinnäytetöiden ohjauksia, erilaisia palavereita ja harjoitteluiden ohjauksia oli toteutettu digitaalisissa ympäristöissä.

Työelämäyhteistyötä erilaisissa olosuhteissa

Digitaalisen yhteistyön vahvuuksina vastaajat näkivät ajankäytön tehokkuuden sekä välimatkojen merkityksettömyyden. Digitaaliset välineet mahdollistavat jopa aiempaa paremmin työelämän edustajien osallistumisen yhteistyöhön.

Vahvuutena pidettiin myös mahdollisuutta toteuttaa työelämäyhteistyötä suurenkin ryhmän kanssa.

Monimediaisuuden nähtiin tuovat uusia ulottuvuuksia opetukseen ja työelämäyhteistyöhön.

Digitaalisessa työelämäyhteistyössä esiintyneet haasteet liittyivät vastaajien mukaan henkilökohtaisten suhteiden luomiseen, vuorovaikutukseen, osaamiseen ja asenteisiin. Myös tekniikka, toimintaympäristö ja resurssit nähtiin joissakin tapauksissa ongelmallisina.

Tulevaisuuden työelämäyhteistyön digitaaliset mahdollisuudet

Vastaajien toiveissa tulevaisuuden työelämäyhteistyössä korostui selkeästi digitaalisten ympäristöjen välineellinen arvo. Digitaaliset työkalut nähtiin käyttökelpoisena lisänä opetuksen ja työelämän välisessä yhteistyössä.

Monet pitivät jo toteutettavia työelämäyhteistyön muotoja jatkossakin hyvinä, mutta myös uusia ideoita löytyi. Tulevaisuudessa kiinnostavina digitaalisen työelämäyhteistyön muotoina esille tuotiin mm. QR -pohjainen ubiikkioppimisympäristö, jossa oppimista voi tapahtua missä ja milloin vain.

Osalla oli toiveissa entistä tiiviimpi työelämäyhteistyö, jossa opiskelijat ja opettajat olisivat yrityksen sisällä. Tämän tyyppistä työelämäyhteistyötä pilotoidaan Xamkissa opettajien opetukseen integroiduissa työelämäjaksopiloteissa.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että digitaaliset ympäristöt tuovat opetuksen ja TKI:n työelämäyhteistyöhön ulottuvuuden, jonka potentiaalista olemme nähneet vasta vilauksen.

Digitaalisuuden avulla voimme häivyttää ajan ja paikan tuomia rajoitteita, mahdollistaen työelämäyhteistyön myös globaalisti ja silloin kun se ei fyysisesti olisi edes mahdollista.

Lue myös aiempi Next-artikkeli työelämäyhteistyöstä Työelämäpedagogiikka: yhdessä oppimista ja kehittämistä.

Pin It on Pinterest