Vuoden 2023 satoa ja tulevaisuuden näkymiä: Xamkilaiset tutustuneet FIWARE-teknologiaan

Kuvassa näkyy Wienin kaupungintalo, joka muistuttaa goottilaisia katedraaleja ja rakennuksen etuyläosaan on kiinnitetty punavalkoisia pitkiä viirejä.

Xamkilaiset ovat tutustuneet vuoden 2023 aikana avoimen lähdekoodin FIWARE-teknologiaan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on myös mukana kansainvälisessä FIWARE iHub –verkostossa.

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) –hankkeessa tunnistettiin jo hankkeen alkuvaiheessa monessa hankkeeseen osallistuvan yrityksen tapauksessa tarvetta muun muassa datan jakamiselle eri yritysten kesken sekä erilaisia tietojärjestelmiin liittyviä haasteita, kuten se, että erilaiset järjestelmät eivät keskustele keskenään tai tietojen saaminen eri laitteista ja järjestelmistä on hankalaa ja aikaa vievää. 

Kevään 2023 aikana tutustuimmekin siis Xamkilla tarkemmin FIWARE-teknologiaan, joka mahdollistaa datan jakamisen turvallisesti eri tahojen kesken ja se myös pyrkii taklaamaan erinäisiä tietojärjestelmiin liittyviä haasteita. 

FIWARE on avoimen lähdekoodin alusta, jota käytetään älykkäiden ratkaisujen, digitaalisten kaksosten ja data-avaruuksien kehittämiseen useilla eri toimialoilla (FIWARE 2023). 

Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan siis oikean elämän eli reaalimaailman kohteesta tehtyä virtuaalista mallia, johon on sisällytetty kohteen olennaiset ominaisuudet (Sanastokeskus 2023). Esimerkkinä tästä voidaan käyttää vaikka bussia, jolla on muun muassa joku nopeus ja sijainti. 

Data-avaruudella taas tarkoitetaan kokonaisuutta, mikä on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä (SITRA 2023). 

FIWAREa hyödynnetään laajasti kansainvälisesti sekä Euroopassa muun muassa älykkäiden kaupunkien kehityksessä, maataloudessa, terveydenhuollossa ja energiasektorilla. 

Aikaisemmasta Xamk READ verkkolehden (Nro 4/2023) artikkelista “FIWARE: Datan voima liiketoiminnan tehostajana voi käydä lukemassa FIWAREsta ja sen toiminnasta lisää. 

FIWARE Global Summit 2023 –tapahtumaan osallistuminen 

Koska teknologia vaikutti mielestämme lupaavalle, osallistuimme kesäkuussa Itävallan Wienissä FIWARE Global Summit 2023 –tapahtumaan. Erilaisia luentoja ja esityksiä oli tapahtumassa paljon, joten osa niistä oli jaettu eri kategorioihin. 

Onneksi meitä Xamkilaisiakin oli reissussa ihan mukava määrä, niin pystyimme jakautumaan näihin eri kategorioihin saadaksemme maksimihyödyn irti tapahtumasta. Seuraavaksi kerrommekin hieman näistä omista osuuksistamme: 

Alexander 

Valintani oli osallistua luennoille, joiden aiheena oli “Tech at the edge: trends reshaping the future with FIWARE”. 

Luennot käsittelivät useita aiheita, kuten tekoälyratkaisujen käyttäminen Barcelonan sairaaloissa, missä koneoppimismalli tutkii potilaiden oireita ennustaakseen tulevia pandemioita. Toinen yritys käytti koneoppimismalleja tutkiakseen teräskomponenttien laserleikkauksen prosessia. Tarkoituksena on tunnistaa ongelmakohtia röntgentekniikan ja tekoälyn avulla leikkauksen ja lopputuotteen laadun parantamiseksi. 

Minulle mieleenpainuvin luento oli “Bringing FIWARE to the 3rd spatial dimension”. Tämä projekti tutki drone-teknologian hyödyntämistä mobiiliverkon kattavuuden laajentamiseksi. Tästä voisi olla apua esimerkiksi kadonneiden henkilöiden paikantamisessa alhaisen verkon alueella tai esimerkiksi isomman luonnonkatastrofin sattuessa dronejen avulla voitaisiin toteuttaa tilapäinen 4G/5G verkko, jos kiinteät verkot olisivat vaurioituneet. 

Iina 

Minä osallistuin luentokategoriaan “Hands-on and Use Cases and References”, jossa käsiteltiin pääsääntöisesti erilaisia FIWAREn käyttötapauksia. 

Luento alkoi esittelemällä FIWAREn strategisia ohjelmia, palveluita ja tuotteita. Alussa käytiin läpi, että mistä voi tutustua FIWAREn perusteisiin, siihen liittyviä hyötyjä, tulevaa FIWARE-koulutusta sekä FIWAREn kauppapaikkaa. Tämän jälkeen esiteltiin useampaa kauppapaikasta löytyvää ratkaisua. 

Ensimmäisenä esiteltiin somware.space -ratkaisu, jota voi käyttää esimerkiksi virtuaalisena näyttelytilana sekä simulaatio- tai ohjausympäristönä. 

Toisena esiteltiin ADI-FI –ratkaisu, jota käytetään muun muassa KielRegion-tietoalustassa, joka on käytössä Pohjois-Saksassa Kielin satamakaupungissa. KielRegion-tietoalusta toimii keskeisenä rajapintana innovatiivisten liikkumisratkaisujen toteutuksessa. Tietoalustalle kootaan esimerkiksi liikennemäärät, ilmanlaadun mittaukset, liikennevälineiden ja parkkipaikkojen saatavuus ja sijainti sekä tietoa erilaisista latausasemista ja niiden sijainnista. 

Kolmantena esiteltiin kauppapaikasta löytyvä NOVALITYn kehittämä polkupyörien ja skoottereiden älykäs pysäköintiratkaisu tai -kontti, jonka yksittäisiä lokeroita voidaan varata ja hallita sovelluksen avulla. Järjestelmä tunnistaa paikkojen varaustilanteen ja liikkuvuusvirrat reaaliajassa. Lokeroissa on tilaa henkilökohtaisille tavaroille sekä pistorasiat sähköisten ajoneuvojen lataamiseksi säilytyksen aikana. Myös sähköautoja voidaan ladata kontin ulkopuolelta. 

Kauppapaikasta löytyvien ratkaisujen lisäksi luennoissa kerrottiin myös Libeliumin kehittämästä ratkaisusta ympäristövaikutusten arviointiin sekä Eridanisin kehittämästä tietoalustasta, joka oli integroitu brasilialaiseen Tacchini –sairaalaan. Kaikki nämä edellä mainitut ratkaisut hyödyntävät FIWAREa. 

Viimeisessä osiossa esiteltiin myös monia kokemuksia FIWAREn älykkäiden datamallien hyödyntämisestä, mukaan lukien aiheita esimerkiksi julkisesta avoimesta datasta älykaupungeissa, Big Data -malleista aurinkolämpövoimalassa, sairaalan digitaalisesta kaksosesta ja älykkään mallin oikeasta mitoituksesta hälytysten hallintaan vedenjakeluverkostoissa. 

Kategorian luennot olivat mielestäni mielenkiintoisia ja oli valaisevaa kuulla erilaisista järjestelmä- ja tuoteratkaisuista, jotka hyödyntävät FIWAREa. 

Markus 

Osallistuin luentoihin, jonka aiheena oli ”Making Data Spaces happen!”. Tilaisuus alkoi luennolla, jossa esiteltiin FIWAREn osuutta eri data-avaruuksien yhdistäjänä. Esityksessä viitattiin myös Data Spaces Business Allianceen, jossa FIWARE on yksi mukana oleva toimija Big Data Value Associationin, Gaia-X:n ja International Data Spaces Associationin ohella. 

Esityksessä korostettiin myös datan suvereniteetin ja luotettavuuden merkitystä. Luentotilaisuudessa käsiteltiin myös yleisesti mitä data-avaruudella tarkoitetaan, mitä lisäarvoa se tuo, Euroopan Union datastrategiaa ja data-avaruuksien merkitystä älykaupungeissa. 

Mieleenpainuvin esitys käsitteli kansainvälistä data-avaruus yhteistyötä, jossa pilotoitiin eurooppalaisen ja japanilaisen data-avaruuden yhdistämistä. Pilotissa yritys A toimi osien valmistajana Euroopassa ja yritys B tuotteen valmistajana ja myyjänä Japanissa.  Molemmilla toimijoilla oli käytössä oma data-avaruus, mutta molemmissa hyödynnettiin FIWARE-teknologiaa. Toimijoilla oli omat data-avaruudet johtuen mm. paikallisesta lainsäädännöstä. 

Projektissa kiinnitettiin erityisesti huomiota koko tuotantoketjun hiilidioksidipäästöihin, koska tuotteen kokonaispäästöt ovat tärkeä myyntivaltti. Tulevaisuuden tuotteet tarvitsevat digitaalisen tuotepassin, josta paljastuu tuotteen hiilijalanjälki ja kansainväliset tuotantoketjut on otettava huomioon hiilidioksidipäästöjä laskettaessa. 

Pilotissa mitattiin hiilidioksidipäästöjä tuotantoketjun kaikissa vaiheissa, kuten valmistus- ja kuljetusvaiheissa. Euroopassa ja Japanissa kerätty data käsiteltiin ja yhdistettiin FIWAREn työkalujen avulla.  

Sami H. 

Osallistuin ”Smart Cities & Smart Mobility” osioon, eli älykaupungit ja älykäs liikkuvuus. Tässä osiossa käsiteltiin sitä, että miten FIWAREa voisi hyödyntää tulevaisuuden älykaupungeissa ja liikenteessä. Älykaupunkien tärkeimpänä tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua ja vähentää päästöjä. Herääkin kysymys, että miten tämä toteutetaan?  

Älykaupungeista voi rakentaa digitaalisia kaksosia. Näiden digitaalisten kaksosten avulla pystytään muun muassa tarkkailemaan päästöjä ja pyrkimään vähentämään niitä, sekä sujuvoittamaan kaupungissa asuvien ihmisten arkea. 

Eniten mieleen jäänyt mahdollisuus on hyödyntää erilaisia sensoreita liikenteessä. Näiden sensoreiden avulla voidaan nopeuttaa julkista liikennettä ja priorisoida esimerkiksi lähestyviä linja-autoja liikennevaloissa, samalla nopeuttaen ja tehostaen julkista liikennettä. Tämä voisi toimiessaan houkutella enemmän ihmisiä käyttämään julkista liikennettä omien autojen sijaan. Tätä tekniikkaa Monacon kaupunki suunnittelee kokeilevansa tulevaisuudessa.  

Muita mieleen jääneitä aiheita olivat mm. älykkäät parkkihallit, joissa henkilö näkee älypuhelimestaan vapaana olevat parkki- ja latauspaikat autolle sekä älykkäiden rakennusten data-analyysit ja niiden koneoppimispohjainen ennakoiva ylläpito. 

Sami J.  

Minä osallistuin FIWARE Global Summittiin etenkin yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksien näkökulmasta. Tutustuin FIWAREn kiihdytys- ja partneriohjelmiin, rahoitusmahdollisuuksiin, sekä yhteistyötapoihin liittyviin tilaisuuksiin. Hyödynsin myös mahdollisuuden tavata kahden kesken verkottumisen ja rahoituksen asiantuntijoita. 

FIWARE-teknologiaa kehitetään avoimen lähdekoodin yhteisössä, jonka toimintaa ohjaa voittoa tavoittelematon FIWARE-säätiö. Säätiö perustettiin vuonna 2016, ja sen platinajäseniä ovat muun muassa Atos, Engineering, NEC, Red Hat, Telefónica ja Trigyn Technologies. 

Avoin ja yhteisöllinen kehittäminen luo meille Xamkilaisille uusia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön, sekä tiiviimpään yritysyhteistyöhön. Yhteistyön edistämiseksi FIWARE-yhteisöllä on oma FIWARE iHub osaamiskeskusverkosto. 

FIWARE iHubien tarkoituksena on auttaa paikallisia digitaalisia yrityksiä menestymään paitsi alueellisesti myös globaalilla tasolla. FIWARE iHubit tukevat yrityksiä, kaupunkeja ja kehittäjiä innovaatio- ja digitalisaatiomatkalla kohti datataloutta tarjoamalla helpon pääsyn avoimen lähdekoodin teknologioihin, auttamalla samalla liiketoiminnan kehittämisessä sekä liiketoimintayhteisön rakentamisessa.  

Xamk oli juuri ennen FIWARE Global Summittia hyväksytty FIWARE iHub-verkoston hautomojäseneksi. Tämän vuoksi osallistuin myös iHub-verkoston tilaisuuteen, jossa pääsin tutustumaan muiden iHubien edustajiin, sekä suunnittelemaan yhdessä heidän kanssansa verkoston toimintatapoja. Global Summitin päätöstilaisuudessa julkaistiin uudet iHub-verkoston jäsenet, Xamk Open MemoryLab FIWARE iHub mukaan lukien.  

Koulutus 

Osallistuimme Wienissä myös FIWARE-säätiön järjestämään kolme päiväiseen tekniseen koulutukseen.  

Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskityttiin FIWAREn perusteisiin ja tutustuttiin standardisoitujen datamallien käyttöön. Päivän aikana käytiin myös läpi demoja digitaalisten kaksosten ohjelmoinnista, yleisimmistä operaatioista aina keskitason sekä edistyneempien ominaisuuksien ohjelmointiin. Käsittelimme myös skaalautuvaa käyttöönottoa Kubernetesissa. 

Toisena koulutuspäivänä pääfokus oli identiteetin- ja pääsynhallinnan perusteissa. Käsittelimme toisen päivän aikana myös perusteiden lisäksi lohkoketjuihin perustuvaa tiedonvaihtoa, hajautettua identiteetin ja pääsynhallintaa, data-avaruuksien luottamuspalveluita ja datapalveluiden markkinapaikkaa, sekä identiteetin- ja pääsynhallintakomponenttien käyttöönottoa Kubernetesissa.  

Kolmas koulutuspäivä keskittyi koneoppimiseen, data-avaruuksiin sekä IoT-laitteisiin. Tutustuimme FIWAREn katalogiin sekä kävimme läpi erilaisia FIWAREn IoT-agentteja, jotka on tarkoitettu erilaisilla IoT-protokollilla toimiville laitteille. Tutustuimme erilaisiin komponentteihin datan prosessointia sekä visualisointia varten, sekä käsittelimme koneoppimisen yhdistämistä FIWAREen. 

Kolmen päivän koulutus oli hyvin intensiivinen, koska asiaa oli paljon, mutta sen avulla saimme hyvän yleiskäsityksen FIWAREn toiminnasta sekä siitä, että mitä kaikkea sen avulla on mahdollista tehdä. 

Toimenpiteet tapahtuman ja koulutuksen jälkeen sekä lähitulevaisuuden näkymiä 

Tapahtuman ja koulutuksen jälkeen olemme jatkaneet FIWARE-teknologiaan perehtymistä sekä pohtineet FIWAREn hyödyntämisen mahdollisuutta erilaisiin yritysten kehityskohteisiin. Olemme myös kertoneet FIWAREsta muun muassa Xamkin sisäisessä TKI-sovelluskehittäjien tapaamisessa, paikallisessa ohjelmistokehittäjien kiltatapaamisessa, yrityksille järjestetyssä työpajassa sekä Xamkin restonomiopiskelijoille, jotka opiskelivat datan hyödyntämisestä matkailu- ja ravitsemisalalla. 

Alexander on myös työstänyt FIWAREen liittyvää opetusalustaa ja dokumentaatiota, joka sisältäisi Docker –tutoriaaleja käytännön tutoriaalien lisäksi. Käytännön puoli sisältäisi FIWARE komponenttien asentamisen ja käytön sekä reaaliaikaisen sensoridatan siirtämisen FIWAREen sekä tarjoaisi ympäristön, jossa ihmiset voisivat kokeilla erilaisia asioita FIWAREa hyödyntäen. 

Lähitulevaisuuden näkymissä taas siintää erinäisiä toimenpiteitä muun muassa Open MemoryLab FIWARE iHubin palveluiden suunnitteluun ja verkkosivuston pystyttämiseen liittyen, erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä testausta ja pilotteja yritysten kanssa FIWAREa hyödyntäen. 

Innolla odotamme ensi vuotta ja uusia seikkailuja FIWARE-teknologian parissa. 

Open MemoryLab -hanke

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. 

Hanke on saanut rahoituksen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämänä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) REACT-EU. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajana toimii Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry. 

Lue lisää Open MemoryLab -hankkeesta Xamkin sivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/  

Lähteet

FIWARE. 2023. FIWARE – Open APIs for Open Minds. WWW-dokumentti. Päivitetty 19.10.2023. Saatavissa: https://fiware.org/ [viitattu 13.12.2023]. 

Sanastokeskus. 2023. Hakemistot: Digitaalinen kaksonen; digikaksonen – Tietotekniikan termitalkoot. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.2.2023. Saatavissa: https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/hakemistot-267.html?page=get_id&id=ID729&vocabulary_code=TSKTT [viitattu 14.12.2023].  

SITRA. 2023. Data-avaruus; tietoalue. WWW-dokumentti. Päivitetty 20.1.2023. Saatavissa: https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/data-avaruus-tietoalue/ [viitattu 14.12.2023]. 

Pin It on Pinterest