Xamkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden kokemuksia opiskeluympäristöstään

Miten yhdenvertaisuus toteutuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden silmissä? Yhteisöpedagogi (AMK) Tiitus Piispa tutki opinnäytetyössään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta heidän omassa opiskeluympäristössään.

Piispan toteuttama opinnäytetyö tutki yhdenvertaisuuden toteutumisen tasoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa tarjoten samalla ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden eriarvoisen kohtelun kokemuksista Xamkissa.

Opinnäytetyön tulokset

Opinnäytetyönä tehty tutkimus selvitti Xamkissa opiskelevien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden kokemuksia opiskeluympäristönsä yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kevään 2022 aikana ja kyselyn lopullinen otanta oli 208 vastausta.

Noin 73 % opinnäytetyön kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki yhdenvertaisuuden toteutuvan hyvin, kun puolestaan noin 23 % vastaajista on kokenut eriarvoista kohtelua jollakin tapaa opintojensa aikana. Sellaiset vastaajat, jotka ovat kokeneet eriarvoista kohtelua, arvioivat sen esiintyvän valtaosin oudoksuvina tai väheksyvinä katseina ja muina reaktioina. Eriarvoista kohtelua on koettu pääasiassa toisilta opiskelijoilta. Lisäksi noin neljäsosa eriarvoisen kohtelun kokemuksista on saatu opettajilta.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat antaneet muihin kyselyssä esitettyihin väittämiin verrattaessa alhaisimmat arviot väittämissä ”Opiskelijakunta Kaakko edistää yhdenvertaisuutta” ja ”Xamk edistää yhdenvertaisuutta”. Tämä tarkoittaa, että Xamkin ja Opiskelijakunta Kaakon toiminta yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei ole tarpeeksi läpinäkyvää opiskelijoiden silmissä.

”…seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön lukeutuvat opiskelijat kaipaavat ensisijaisesti yhteisöllisyyden kokemuksia, joiden puitteissa voisi kohdata itselleen vertaisia opiskelijoita. Lisäksi vastauksien perusteella voidaan todeta, että vastaajat toivoisivat näkyvämpää tukea sekä sitä, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Opiskelijakunta Kaakko ottaisi tehokkaammin kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä korkeakoulun olemassa oleviin epäkohtiin, jos Xamk aikoo jatkossakin markkinoida itseään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa vaalivana organisaationa.” (Piispa 2022, 74–75.)

Mitä seuraavaksi?

Yhdenvertaisuus on asia, johon Xamkin ja Kaakon tulisi reagoida tehokkaammin. Opinnäytetyön tuloksia tullaan hyödyntämään Kaakon sekä Xamkin toiminnassa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kehittäminen on jo aloitettu, sillä Xamkissa toteutetaan pride-työpaja keväällä 2023. Työpajan tarkoituksena on luoda kattava ohjeistus siitä, miten seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus tulisi huomioida Xamkin opetussisällöissä sekä työyhteisön jäseniä ja opiskelijoita kohdatessa.

Lisäksi Kaakko on luonut turvallisemman tilan ohjeistuksen oman toimintansa tueksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on vahvistaa Kaakon toimijoiden inklusiivisia käytänteitä osana toimintaansa. Työpaja ja turvallisemman tilan ohjeistus on kuitenkin vasta alku, sillä ne eivät yksinään poista eriarvoista kohtelua Xamkissa. Jokaisella meistä on vastuu varmistaa, että Xamk organisaationa, työyhteisönä sekä opiskelupaikkana on avoin, lämmin ja vastaanottava jokaiselle ovista sisään kulkevalle ihmiselle.

Lähteet

Piispa, T. 2022. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemukset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827292 [viitattu 22.02.2023].

Pin It on Pinterest