Avoin tiede ja tutkimus tuo tiedon kaikkien ulottuville

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa perustuu strategiassamme asetettuihin tavoitteisiin, avoimuuden periaatteisiin, avoimen toimintakulttuurin tukemiseen sekä henkilöstön osaamisen vahvistamiseen.

Strategisena tavoitteenamme Xamkissa on vahvistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria osana vaikuttavuutta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen periaatteiden mukaisesti haluamme:

  1. edistää avoimuutta korkeakoulun kaikessa toiminnassa
  2. vahvistaa yhteiskunnan ja alueen sivistystä ja innovaatiotoimintaa
  3. parantaa tutkimus- ja kehittämistyön tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Avoin tiede ja tutkimus kokoaa yhteen tutkimusetiikan, tiedeviestinnän, tieteen avoimuuden ja arvioinnin teemat. Näille kaikille yhteinen arvo ja tavoite on vastuullisuus.

Avoimuuden periaatteet Xamkissa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin kaikessa toiminnassaan. Tuotettu tieto, prosessit, menetelmät ja osaaminen pyritään aina saamaan näkyväksi ja välittämään hallitusti kaikkien käyttöön, elleivät eettiset, lainsäädännölliset tai sopimuksiin liittyvät syyt sitä estä.

Avoin toimintakulttuuri koskee kaikkia: tutkijoita, hanketoimijoita, opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilöstöä. Xamkin tutkimusympäristöt ja -infrastruktuurit ovat mahdollisimman avoimia muille toimijoille.

Henkilöstöä kannustetaan julkaisemaan open access -julkaisukanavissa. Xamkin omat julkaisusarjat ovat kaikkien luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa ja Xamkin verkkolehdet Next ja Read ovat verkossa avoimesti saatavilla. Xamkissa rinnakkaistallentaminen Theseukseen on systemaattista.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuurin vahvistaminen tuodaan esille myös Xamkin strategiassa 2020–2030. Toimintakulttuurin käytännön toteutumista ohjataan ja seurataan jatkuvasti.

Avoin toimintakulttuuri vuonna 2019

Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kaikissa Suomen korkeakouluissa kypsyystasomittauksen. Xamkin tavoitteena tavoite- ja tulossopimuksessa oli taso neljä, jonka myös saavutimme.

Tuimme avointa toimintakulttuuria olemalla aktiivisia kansallisessa Avoin TKI -hankkeessa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen verkostoissa. Lisäksi työstimme avoimen tieteen ja tutkimuksen vaatimusten mukaisia sopimusmalleja, aineistonhallintaa, eettisiä ohjeita ja muita käytäntöjä.

Vahvistimme henkilöstön osaamista kehittämällä ATT-asioihin liittyvää tiedottamista ja oppaita sekä uudistamalla avoimen toimintakulttuurin verkkosivuja ja LibGuides-palvelua. Järjestimme aiheesta myös henkilöstölle suunnattua koulutusta.

Avoin tiede ja tutkimus: suunnitelma vuodelle 2020

Vuonna 2020 Xamkissa on suunnitteilla useita toimenpiteitä avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä toimintakulttuurin edistämiseksi. Lisäämme ATT-koulutusta, selvitämme itseopiskeluaineiston käytön mahdollisuuksia ja koulutamme henkilöstöä muun muassa aineistonhallintaan ja CC-lisensseihin. Laadimme aineistonhallinnan datasuunnitelman ja kehitämme tutkimus- ja kehittämistyön aineistojen tallennuspaikaksi YKSA-arkistojärjestelmän.

Toteutamme vuoden 2020 aikana myös Tutkittavan informointi ja suostumus tutkimukseen -lomakkeen ja siihen liittyvän ohjeistuksen. Lisäksi julkaisemme ATT-toiminnan periaatteet ja ohjeet myös englanniksi, kehitämme avoimuuden seurantaa ja metriikkaa sekä teemme ensimmäisen Xamkin ATT-kokonaisuuteen liittyvän tilastokatsauksen.

Pin It on Pinterest