Vastuullinen aluevaikuttaminen

Vastuullinen aluevaikuttaminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan ja Xamkin strategiaan. Xamkin tehtävä vastuullisena alue- ja yhteiskuntavaikuttajana toteutuu tarjottavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta.

Xamk on aloittanut yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n (Arene) tukemana kestävän ja vastuullisen toiminnan määrittelyn ja kehittämisen tavoitteenaan edistää ilmastokestävää ammattikorkeakoulutusta. Taustana vastuullisuusvalinnalle ovat YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastomuutokseen sopeutuminen Suomen pyrkiessä ilmastoratkaisujen kärkimaaksi (Vidgren & Lyyra 2020).

Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulun välisessä sopimuksessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2025 ”korkeakoulujen toiminnassa korostuvat sivistystehtävä, yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus, kestävän kehityksen periaatteet, eettinen toimintatapa sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen” (Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun välinen tulossopimus 2017–2020 2016).

Taustalla YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen. Tavoitteita on yhteensä 17 ja alatavoitteita 169. Suomen YK-liiton Kestävän kehityksen tavoitteissa (2015) ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tavoitteet ovat keskinäisriippuvaisia ja saavutettavissa vain laajalla vastuullisella yhteistyöllä.

Ammattikorkeakoulujen vastuullinen toiminta on osa niiden aluevaikuttavuutta.  Vastuullisuuden pitääkin näkyä – panostuksista tuloksiin ja vaikutuksista vaikuttavuuteen. Tällä tarkoitetaan välittömiä ja nopeita määrällisiä tuloksia mutta myös tulosten vaikuttavuutta kestävän kehityksen näkökulmasta (kts. myös Potinkara 2018).

Xamkin vastuullisuusraportointi

Xamkin vastuullisuusraportointi perustuu sen strategiaan ja vastuullisuusohjelmaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä tulosseurantaan ja palautteisiin. Kaikkiaan seurattavia mittareita on 110 ja enemmänkin, jos kaikki indikaattorit, mittarit ja tilastointi lasketaan mukaan. Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, eli tapa toimia.

Tarkastelen tässä artikkelissa joitakin aluevaikuttavuuden kehityskulkuja vastuullisuuden näkökulmasta. Xamkin vastuullisuusraportti kokonaisuudessaan on kuva siitä, mitä Xamkissa ymmärretään tällä hetkellä vastuullisuudella ja aluevaikuttavuudella. Vaikuttavuus todennetaan määrällisesti osoitetuilla mittareilla ja laadullisesti jaetuilla käsityksillä tuloksellisuudesta.

Xamkin tehtävä vastuullisena alue- ja yhteiskuntavaikuttajana

Xamk toteuttaa alue- ja yhteiskuntavastuun tehtävää koulutus- sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan (TKI). Xamkin strategiassa 2020 korostuvat tulevaisuussuuntautunut koulutus, kansainvälisyys elinvoiman kehittämisen välineenä sekä vaikuttava TKI-toiminta.

Tulevaisuussuuntautuneella koulutuksella Xamk mahdollistaa tulevaisuuden uusien ammattien kehittymisen, varmistaa osaamisen jatkuvan uudistumisen sekä valmentaa ja innostaa uuden oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen sekä edelläkävijyyteen. Kansainvälinen toiminta puolestaan tuo alueelle osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

TKI-toiminta on keskeinen osa korkeakoulun alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sen avulla Xamk tuottaa ratkaisuja yritysten ja työelämän tarpeisiin (Xamkin strategiaesite 2020).

Aluevaikuttavuutta koulutuksella

Koulutusmuotoja Xamkissa ovat tutkintotavoitteinen koulutus, jatkuvan oppimisen opinnot sekä täydennyskoulutus. Ne palvelevat sekä maakuntien asukkaiden että yritysten koulutustarpeita.

Koulutuksen vaikutukset näkyvät osaamisen ja uramahdollisuuksien kasvuna. Vaikuttavuutta syntyy, kun osaamisen kasvu kanavoituu elinkeinoelämän kehitykseen. Jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen avulla pystymme huolehtimaan osaamisen ylläpitämisestä ja täydentämisestä.

Lue myös: Avoin AMK mahdollistaa ammattikorkeakouluopinnot kaikille (Pia-Mariana Toukkari)

Xamkin tutkintotavoitteisesta koulutuksesta valmistuu vuosittain noin 1 500 opiskelijaa, joista vuoden 2017 seurannan perusteella lähes 50 prosenttia sijoittuu työelämään Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntiin. Sen lisäksi Uusimaa työllistää paljon Xamkista valmistuneita.

TKI-toiminta ja aluevaikuttavuus

Xamkin toinen perustehtävä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Xamkin toiminta-alueen maakunnissa kasvua, kehitystä ja erikoistumista haetaan mm. kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta.

Vuonna 2019 TKI-toiminnan aktiivisen hankesalkun arvo oli yli 60 miljoonaa euroa. Volyymi pysyi vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskenteli kokopäiväisesti 271 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli parikymmentä henkilöä.

TKI-hankkeita oli vuonna 2019 meneillään noin 259, joista 54 oli kansainvälisiä. TKI-toiminta on luonteeltaan lähes aina aluevaikuttavaa kohdentuen alueiden, niiden yritysten ja muiden kohderyhmien kehitykseen.

Lue myös: Alueellista vaikuttavuutta kansainvälisesti (Hanna Kuninkaanniemi)

Lue myös: Kansainvälinen yhteistyö näkyy vaihtoina ja koulutuksessa (Marja-Liisa Kakkonen)

Vastuullinen aluevaikuttavuus – näkymiä tulevaan

Vastuullisen aluevaikuttavuuden analysointi on edelleen haasteellista, koska siltä puuttuvat mittarit. Yhteistyöhön sekä monitahoisuuteen ja -toimijuuteen perustuvat tulokset ovat myös vaikeasti todennettavia, koska eri tekijöiden ja toimijoiden vaikutukset eivät ole aina toisistaan erotettavissa.

Xamkin koulutus-, kansainvälisyys- ja TKI-toiminta ovat strategiselta luonteeltaan monipuolista ja monitahoista yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Työtä tehdään opiskelijoiden, yritysten ja muiden organisaatioiden hyväksi, kuten voimme päätellä Xamkin vastuullisuusraportin 2019 perusteella.

Xamkissa on aloitettu myös data-analytiikan kehitystyö, joka ennen pitkää mahdollistaa aikasarja-analyysit ja laadullistenkin kehitystrendien seuraamisen. Data-analytiikan ja Arenen vastuullisuustyöryhmän kestävän kehityksen mittarien määrittäminen antavat jatkossa hyvän pohjan myös vastuullisen aluevaikuttavuuden kuvaamiseksi, analysoimiseksi ja raportoimiseksi opiskelijoille ja sidosryhmille.

Lähteet

Kestävän kehityksen tavoitteet 2015. Suomen YK-liitto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet [viitattu 18.5.2020].

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun välinen tulossopimus 2017-2020. 2016. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://minedu.fi/documents/1410845/3992295/Kaakkois-Suomen+ammattikorkeakoulu+sopimus+2017-2020 [viitattu 18.5.2020].

Potinkara, P. 2018. Vaikutuksia saa aikaan yhdessä, tavoitteellisesti ja pitkällä jänteellä. Teoksessa Potinkara, P. (toim.) Lisää työtä ja hyvinvointia. Katsaus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Xamk kehittää 37, 82-89. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142216/URNISBN9789523440753.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 18.5.2020].

Vidgren, M. & Lyyra, S. 2020. Vastuullisuus konkreettisina tekoina. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.arene.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-konkreettisina-tekoina/ [viitattu 18.5.2020].

Vipunen-tietokanta s.a. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://vipunen.fi/ [viitattu 18.5.2020].

Xamkin strategiaesite 2020. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://staff.xamk.fi/xamk/strategiat/Documents/Strategiaesite_2020.pdf [viitattu 18.5.2020].

Pin It on Pinterest